Asiakas- ja palveluohjausosaaminen osallisuuden ja oikeudenmukaisuuden edistäjänä

Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuksien kehittämisen myötä palveluohjausosaamisen merkitys kasvaa. LAB-ammattikorkeakoulu tarjoaa mahdollisuuden syventää sosiaali- ja terveysalan ammattitaitoa asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumisopinnoilla. Opintokokonaisuus on järjestetty ensimmäisen kerran vuonna 2020 (Helminen & Kantola 2021).

Kuva 1. Palveluohjausosaaminen on laaja-alaista osaamista. (Pxhere 2022)

Palveluohjausosaaminen avainasemassa

Sote-uudistus lukeutunee Suomen suurimpiin hallinnollisiin myllerryksiin. Se on asettanut sosiaali- ja terveysalan asiakastyölle asiakkaan aseman parantamiseksi tavoitteita, joihin yltäminen edellyttää hajanaisten palvelujen tehokasta yhteensovittamista. Sote-uudistuksen myötä asiakaslähtöisyys sekä ohjaus- ja neuvontaosaaminen korostuu, jolloin mahdollistuu oikeiden palvelujen kohdentuminen optimaalisesti asiakkaan sekä palvelujen tuottajien kannalta (Kangasniemi ym. 2018, 15). Näihin haasteisiin vastaa palveluohjaus, joka on avainasemassa näihin tavoitteisiin pääsemisessä (Hämäläinen & Jokiranta 2021).

Palveluohjauksella pyritään vastaamaan myös tehokkuuden haasteeseen, jolloin pyrkimyksenä on välttää työntekijöiden päällekkäistä työtä. Asiakas- ja palveluohjauksen kehittäminen liittyy olennaisesti useisiin Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelman alueellisiin kehittämishankkeisiin (Hämäläinen & Jokiranta 2021).

Jatkuva oppiminen osana kestävää kasvua

Muutokset työelämässä edellyttävät osaamisen uudistamista. Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan koko elämänkaaren kattavaa itsensä kehittämistä. Osa jatkuvasta oppimisesta on tavoitteellista, osa arkipäivässä tapahtuvaa kehitystä. Hallitusohjelmaan sisältyvä jatkuvan oppimisen uudistuksen yksi visioista on, että jokainen kehittää osaamistaan työuransa aikana. (Valtioneuvosto 2020.)

LAB-ammattikorkeakoulun tarjoamassa asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksessa pääsee tutustumaan uusimpiin verkkovälitteisiin työskentelymenetelmiin. Opiskelijoilla on mahdollisuus verkostoitua ympäri Suomen ja aiemman ammatillisen osaamisen voi liittää uusiin asiayhteyksiin, oppien ja luoden uutta omaan työyhteisöön.

Opinnoissa kohdataan useiden työvuosien jälkeen, joten kokemus opiskelusta on usein samanlainen. Tämä mahdollistaa vertaistuen jakamisen ja toisen tunteen ymmärtämisen. Opiskelu ja pelkästään uusien opiskelumenetelmien omaksuminen voi jännittää ja olla haastavaa. Halu kehittää itseään ammattilaisena saa useat kuitenkin hakeutumaan opintojen äärelle. Tärkeää on, että opiskelujen aikana opiskelijan omat vahvuudet ja osaaminen tunnistetaan.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumisopinnot antavat kohdennettuja taitoja asiakkaan palvelupolun tukemiseen ja asiakkaan kokonaisvaltaiseen ohjaamiseen. Koulutuksen sisältöjen on koettu vastaavan hyvin työelämän tarpeisiin, joten opintojen hyödynnettävyys on suuri ja niiden koetaan lisäävän ammatillista osaamista sekä asiantuntijuutta (Helminen & Kantola 2021). Erikoistumiskoulutuksesta valmistuu tarvittavan taidon osaavia ammattilaisia vastaamaan sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin.

Kirjoittajat

Johanna Aho ja Tiina Hirvonen opiskelevat LAB-ammattikorkeakoulussa asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumisopintoja.

Marika Norta työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa sosionomikoulutuksessa lehtorina. 

Lähteet

Helminen, J. & Kantola, T. 2021. Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutukseen osallistuneiden työllisyys ja työurat. Blogi. Savonia. Viitattu 5.4.2022. Saatavissa https://blogi.savonia.fi/sotetie/2021/06/01/asiakas-ja-palveluohjauksen-erikoistumiskoulutukseen-osallistuneiden-tyollisyys-ja-tyourat/

Hämäläinen, T. & Jokiranta, H. 2021. Palvelujen yhteensovittaminen on tärkeä hyvinvointialueen tehtävä. Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 5.4.2022. Saatavissa https://soteuudistus.fi/-/palvelujen-yhteensovittaminen-on-tarkea-hyvinvointialueen-tehtava

Kangasniemi, M., Hipp, K., Häggman-Laitila, A., Kallio, H., Karki, S., Kinnunen, P., Pietilä, A-M., Saarnio, R., Viinamäki, L., Voutilainen, A. & Waldén, A. 2018. Optimoitu sote-ammattilaisten koulutus- ja osaamisuudistus. Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 39/2018. Viitattu 5.4.2022. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160883/39-2018-Optimoitu%20sote-osaaminen.pdf

Pxhere. 2022. Kannettava tietokone, muistikirja, kirjoittaminen. Viitattu 12.4.2022. Saatavissa https://pxhere.com/fi/photo/1409031

Valtioneuvosto. 2020. Jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen linjaukset. Osaaminen turvaa tulevaisuuden. Valtioneuvoston julkaisuja 2020:38. Viitattu 6.4.2022. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162614/VN_2020_38.pdf?sequence=4&isAllowed=y