Toiminnanohjausjärjestelmät terveydenhuollossa – hyötyjen ja käyttöönoton menestystekijöiden äärellä

Erilaiset tuotannon toiminnanohjausjärjestelmät ovat jo laajasti käytössä teollisuuden aloilla. Myös terveydenhuolto on alkanut kiinnostua järjestelmien käyttöönotosta. Toimivalla toiminnanohjauksella voidaan vaikuttaa sairaalaoloissa samoihin perusperiaatteisiin kuin muilla liiketoiminnan aloilla, kuten laadukkaan palvelun tuottamiseen, asiakaskokemuksen parantamiseen, tehokkuuden lisäämiseen ja kustannusten vähentämiseen. (Xie ym. 2020, 1863.)

Majakkasairaala – rantautuminen uuteen aikaan

Turun yliopistollisen keskussairaalan Majakkasairaala avattiin helmikuussa 2022. Uusi aikakausi nykyaikaisessa sairaalassa käynnistyi. Sairaalasuunnittelussa on otettu huomioon alati digitalisoituva terveydenhuolto sekä nykyteknologian tarpeet ja sen mukanaan tuomat mahdollisuudet. (2M-IT, 2022.) Majakkasairaalan toiminnanohjausjärjestelmään on tulevaisuudessa tarkoitus saada päivittäisjohtamisessa tarvittavia tietoja henkilöstöstä, sen sijoittelusta ja mahdollisista lisätarpeista. Sairaalan suuremmat ja laajemmat tilat vaativat uudenlaista suunnittelua.

Toiminnanohjausjärjestelmä korvaisi käytössä olevat magneettitaulut ja manuaaliset päiväjärjestykset. Toiminnanohjausjärjestelmään liitetään myös potilashoitoon liittyviä tietoja, joiden integraatioon vaaditaan osaamista potilastietojärjestelmän puolelta ja huolellista tietosuojan pohdintaa.

Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on tunnistettu organisaatioissa vaativaksi ja pitkäksi prosessiksi, joka on herkkä epäonnistumaan. Uusi järjestelmä haastaa vanhat toimintatavat ja muokkaa ajattelua työn kulusta. Käyttöönottoprosessiin onkin syytä valmistautua hyvin, jolloin onnistuneen käyttöönoton mahdollisuudet ovat paremmat. (Parviainen ym. 2017, 74; Savolainen & Lehmuskoski 2017, 13–14; Kasvi 2019.)

[Alt-teksti: Korkea ja erittäin leveä rakennus, jonka seinissä on harmaata ja kerrosten välissä koristeina sateenkaaren väreissä väripintoja,  kaukaa kuvattuna, etualalla näkyy monikaistainen moottoritie ja kävelysilta ja taustalla kesäinen sininen taivas.]
Kuva 1. Majakkasairaalassa Turussa uudistetaan ja digitalisoidaan arjen toimintaa. (VSSHP 2022)

Järjestelmän hyödyt ja käyttöönoton menestystekijät

Helppi (2022) selvitti YAMK-opinnäytetyössään toiminnanohjausjärjestelmien hyötyjä terveydenhuollossa ja menestystekijöitä haastavan käyttöönottoprosessin onnistuneeseen läpivientiin. Integroidun kirjallisuuskatsauksen tuloksena saatiin hyötyjä sekä organisaatiolle että terveysalan ammattilaiselle.

Organisaatiolle keskeisimmät hyödyt ovat palvelun laadun parantuminen, kilpailukyky, prosessien sujuvoittaminen ja työtyytyväisyyden lisääntyminen. Ammattilainen hyötyy toiminnanohjausjärjestelmästä työn sujuvoittamisena, työtyytyväisyyden lisääntymisenä, tiedon saatavuuden nopeutumisena, parempana tietosuojana. Hyödyt saavutetaan sekä toiminnallisuudessa että taloudellisuudessa. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotolle nousi selkeästi esille viisi menestystekijää, jotka ovat projektisuunnittelu, johtaminen, teknologiset valmiudet, koulutus ja luotettava toiminnanohjausjärjestelmän toimittaja.

Kirjoittajat

Minna Helppi on valmistuva ylemmän AMK-koulutuksen opiskelija sosiaali- ja terveysalan digitaaliset ratkaisut -koulutuksessa LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä Lahden kampuksella. Hän on kiinnostunut terveydenhuollon prosessien sujuvoittamisesta uusin digitaalisin ratkaisuin.

Taina Anttonen toimii yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä Lahden kampuksella. Hän koordinoi sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutusta, jonka keskiössä ovat palveluiden uudistaminen ja asiantuntijuus digitaalisessa sote-toimintaympäristössä.

Lähteet

2M-IT. 2022. Case: Tyks Majakkasairaalan ICT-projekti. Viitattu 22.1.2022.Saatavissa https://2m-it.fi/case-tyks-majakkasairaalan-ict-projekti/

Helppi, M. 2022. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto terveydenhuollossa – Ehdotus hyödyistä ja menestystekijöistä Majakkasairaalalle. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Lahti. Viitattu 17.2.2022.  Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202202202689

Kasvi, J.J.J. 2019. Digi, digi, digi. Digitalisaatiossa on kyse organisaatiokulttuurin muutoksesta. Se on tunnetusti vaikeaa. Tieke. Viitattu 22.11.2021. Saatavissa https://tieke.fi/digi-digi-digi/

Parviainen, P., Tihinen, M., Kääriäinen, J. & Teppola, S. 2017. Tackling the digitalization challenge: how to benefit from digitalization in practice. International Journal of Information Systems and Project Management, vol. 5, no. 1, pp. 63-77.

Savolainen, T. & Lehmuskoski, K. 2017. Digimuutos.fi. 10 huippujohtajan tarina muutosjohtamisesta. Elinkeinoyhtymä Digimuutos. Turku: HansaPrint Oy.

VSSHP. 2022. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tyks Majakkasairaala. VSSHP kuvat. Viitattu 17.2.2022. Saatavissa https://vsshp.kuvat.fi/kuvat/Tyks+Majakkasairaala+/Tyks+Majakkasairaala+avautuu+helmikuussa+2022./

Xie, J., Zhuang, W., Ang, M., Chou, M. C., Luo, L., & Yao, D. D. 2021. Analytics for Hospital Resource Planning—Two Case Studies. Production and Operations Management, 30(6), 1863–1885.