Roller derbyn harrastajat saivat oman ensiapuoppaan

Roller derby on täyskontaktilaji, jossa loukkaantumisia syntyy herkästi. LAB-ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijat tuottivat roller derby -seura Kallio Rolling Rainbow:lle lajille kohdennetun ensiapuoppaan, jotta mahdollisissa vammoissa annettu ensiapu olisi tasalaatuista ja ensiapuhenkilöstöllä olisi selkeä ohjeistus tehtäväänsä.

[Alt-teksti: Roller derby joukkueet luistelevat ryhmässä. Yksi pelaaja on kaatumaisillaan ja nilkka näyttää vääntyvän.]
Kuva 1. Nilkkavamma on yleisin lajissa sattuva tapaturma. Suojavälineiden käyttö ei täysin estä loukkaantumisia. (Kuva: Marko Niemelä)

Täyskontaktilajin juuret showurheilussa

Roller derby on Yhdysvalloissa kehitetty täyskontaktilaji, jonka juuret ovat 1900-luvun alussa. Alun perin laji oli ammattimaista showurheilutoimintaa. Ensimmäinen moderni amatöörijoukkue perustettiin Texasissa vuonna 2002, ja laji on kasvanut tasaisesti nykyisiin mittoihinsa. Maailmanlaajuisesti seuroja on yli 1500 (Lahti Roller Derby 2020).  

Roller derbyssä kaksi joukkuetta kiertää ovaalin muotoista rataa quad-luistimilla luistellen. Joukkueessa on viisi pelaajaa, joista yksi on pisteiden tekijä eli jammeri ja loput blokkereita. Molempien joukkueiden blokkerit muodostavat yhdessä ns. pakan, jonka ohittamalla jammeri kerää joukkueelle pisteitä. Blokkereiden tehtävä on auttaa omaa jammeria ohittamaan vastapuolen blokkereita ja samalla estää vastustajan jammeria ohittamasta pakkaa. Blokkerit tekevät yhdessä erilaisia muodostelmia ja taklaavat vastustajan pelaajia.

Tyypillisimmät vammat selvitettiin kyselyn avulla

Roller derbyssä loukkaantumisia sattuu lajin luonteen vuoksi paljon (kuva 2). Lajista ja siihen liittyvistä vammoista löytyy tutkittua tietoa vähän. Markeyn ja Hutchisonin (2017) tutkimuksen mukaan mitä kokeneempi luistelija oli, sitä todennäköisempää loukkaantuminen oli. Loukkaantumisriskin syytä selittänee kokemuksen tuoma varmuus riskien ottamiseen. Suojavälineiden käytöllä ei havaittu olevan merkittävää vaikutusta loukkaantumisriskin kanssa.

[Alt-teksti: Taulukko roller derbyn parissa syntyneistä urheiluvammoista kyselyn mukaan. Yleisimmät ovat nilkkavamma, polvivamma ja käsivamma.]
Kuva 2. Roller derbyssä etenkin raajat ovat vaaravyöhykkeessä. Kyselyssä saatuja vastauksia vammatyypeistä. (Kuva: Koskenharju & Sankala)

Seuran jäsenille luotiin kysely, jotta saataisiin tietoa jäsenten loukkaantumisista. Kysely toteutettiin Webropol-sivuston kautta loppuvuodesta 2020  ja jaettiin lajin harrastajien Facebook-ryhmässä. Kyselyssä kartoitettiin pelaajien harrastusvuosia, loukkaantumiskertoja sekä saatuja vammoja. Loukkaantumisten lisäksi kysyttiin ensiapuhenkilöstön ja seuran jäsenten ensiaputaidoista ja käydyistä ensiapukoulutuksista. Kyselyssä pyydettiin myös toiveita ensiapuoppaan sisältöön liittyen (kuva 3).

[Alt-teksti: Taulukko, joka listaa  toiveita saada lisätietoa. Eniten toivottiin perehdytystä yleisimpiin vammoihin sekä ensiapuun, seuraavina mainittiin aivotärähdys ja murtumat.]
Kuva 3. Kyselyssä kartoitettuja toiveita ensiapuoppaan sisällöstä. (Kuva: Koskenharju & Sankala)

Tulosten perusteella syntyi oppaan sisältö

Oppaasta tuli selkeä ja ytimekäs. Sisällöstä tuli ilmeeltään kevyt ja se oli riittävän tiivis, jotta tiedonhaku on nopeaa. Opas sisältää roller derbyyn liittyvien vammojen ensihoidon pääasiat, ja ne on otsikoitu selkeästi. Tarvittavia ohjeita tuetaan kuvien avulla tulkinnan helpottamiseksi. Valmiista oppaasta tuli käyttäjäystävällinen, ja Kallio Rolling Rainbown jäsenet olivat siihen tyytyväisiä.

Kirjoittajat

Nannu Koskenharju ja Paula Sankala ovat LAB-ammattikorkeakoulun ensihoidon opiskelijoita.

Tia Windahl työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa ensihoidon lehtorina.

Lähteet

Koskenharju, N. & Sankala, P. 2021.  Roller Derby – lajikohtainen ensiapuopas ensiapuhenkilöstölle [Viitattu 17.11.2021]. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. [Viitattu 19.11.2021]. Saatavissa:  https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021112622038

Lahti Roller Derby. 2020. Roller derby lajina.  [Viitattu 29.11.2021]. Saatavissa: http://www.lahtirollerderby.com/mita-roller-derby-on/

Markey, S., Hutchison, R. 2017. Epidemiology of Women’s flat track roller derby injuries in Kansas City. Missouri Medicine Jan-Feb; 114(1). [Viitattu 19.11.2021]. Saatavissa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6143569/