Asukkaat mukana maakunnan hyvinvoinnin kehittämisessä

LAB-ammattikorkeakoulu yhteistyössä Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa työstää hankkeessa Liikunnan ja elämysten tiekarttaa Päijät-Hämeen maakuntaan. Liikunta ja elämykset ovat yksi Päijät-Hämeen liiton strategisista kärjistä, joilla kehitetään maakunnan toimintaa. Liikunnan ja elämysten tiekartta -hankkeen tavoitteena on luoda visualisoitu tiekartta, joka näyttää askelmerkit alueen liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin toiminnan kehittämiseksi

Tiekarttatyön avulla esitellään ne toimenpiteet, joilla halutaan edistää alueen liikuntaan ja elämyksiin liittyvää toimintaa sekä vahvistaa osaamista ja yhteistyötä eri toimijoiden, kuten elinkeinoelämän, koulutuksen ja julkisen sektorin välillä asukkaita unohtamatta.  

Asukkaiden ajatuksilla painoarvoa

Hankkeen toimenpiteitä on toteutettu monivaiheisesti osallistaen työhön eri sidosryhmiä ja toimijoita asukkaita unohtamatta.

Asukkaiden osallistaminen tiekarttatyöhön on näkynyt monessa kohtaa hankeprosessia. Loppukeväästä 2020 järjestettiin kaksi verkkokyselyä, joista toinen oli suunnattu organisaatiolle ja toinen maakunnan asukkaille. Asukkaille suunnatun kyselyn avulla kerättiin tietoa hyvinvointiin, liikuntaan, tapahtumiin sekä kulttuuriin liittyvistä asioista, ja vastaukset toimivat osaltaan taustamateriaalina tiekarttatyön keskeisten kehittämisteemojen muodostamisessa. Asukaskyselyyn vastasi lähes 700 asukasta eri puolilta maakuntaa.

Toinen asukkaita erityisesti osallistava toimenpide olivat syksyllä 2020 toteutetut haastattelut, joissa kuultiin lähes sataa asukasta eri kunnissa ympäri Päijät-Hämettä. Haastatteluissa kartoitettiin asukkaiden ajatuksia tiekartan teemoihin ja niiden toimenpiteiden sisältöihin. Mukana oli asukkaita eri ikäryhmistä (ikäjakauma 20–80 vuotta), kuudesta eri kunnasta, ja myös erityisryhmien edustajia kuultiin.

Haastatteluiden anti toi vahvistusta jo tehdylle työlle tiekartan teemoihin, tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, mutta myös uusia näkökulmia, jotka sisällytettiin mukaan tulevan tiekarttaan.

Kuva 1. Erityisryhmiä kuultiin syksyisen sidosryhmätapaamisen yhteydessä Likolammella marraskuussa 2020 (Kuva: Kirsi Kiiskinen)

Jokaisen panos merkitsee

Jatkossa asukkaat halutaan mukaan myös Liikunnan ja elämysten tiekartan levittämiseen ja jalkauttamiseen. Jokaisella maakunnan asukkaalla on roolinsa tiedon jakamisessa, jotta mahdollisimman moni olisi tietoinen siitä, kuinka liikuntaa, elämyksiä ja hyvinvointia edistetään ja kehitetään maakunnassa.

Halutessaan jokainen voi olla osana näiden tärkeiden aiheiden innovoinnissa ja toimintojen toteuttamisessa oli kyse sitten työstä isommassa organisaatiossa, vapaa-ajan järjestössä tai vaikkapa oman pihapiirin talkooporukassa. Jokaisen yksilön panoksella on siis painoarvonsa oman maakunnan hyvinvoinnissa – kaikki siis mukaan kehittämään ja vaikuttamaan!

Kirjoittaja

Sanna Kangas työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana Tikissä työelämään- ja Päijät-Hämeen liikunnan ja elämysten tiekartta -hankkeissa.

Linkit

Liikunnan ja elämysten tiekartta. 2020. [Viitattu 8.1.2021] Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/paijat-hameen-liikunnan-ja-elamysten-tiekartta