Hankkeen kautta kiinni tulevaisuuden työelämätaitoihin

Tulevaisuuden työelämässä tietyn opetusalan substanssiosaamisen lisäksi alkaa korostua tarve hallita myös monimuotoisempaa osaamista (Helsingin yliopisto 2021, 3). Tulevaisuuden työ ja työelämän muutos vaatii jatkuvaa osaamisen kehittämistä sekä työnantajina toimivilta yrityksiltä ja organisaatioilta että oppilaitoksilta (Sitra 2019, 4‒5).

Organisaatio- ja yksilötasolla on aika herätä siihen, että erilaisilla harjoittelupaikoilla on opiskeluiden aikana mahdollisuus validoida omaa osaamista substanssiosaamisen lisäksi kohti tulevaisuuden työelämää. Yksilön näkökulmasta on tärkeää kehittää omaa osaamista ajantasaiseksi, sillä se on merkittävä vaikuttaja yksilön työkyvyn kannalta (Sitra 2019, 9).

Sitran selvityksessä tuodaan ilmi, että tutkintojen merkitys on korostunut osaamisen kehittämisessä ja osaamisperustan luomisessa. Oleellista on tutkinnon kehittyminen, mutta myös erilaisten osaamiskokonaisuuksien tuottaminen vastaamaan nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin (Sitra 2019, 22). Opiskelijan näkökulmasta on tärkeää ja iso etu, että jo opiskeluaikana on mahdollisuus tutustua erilaisiin työpaikkoihin ja organisaatioihin.

Hankkeeseen harjoittelijaksi?

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijana ajattelee usein, että harjoittelupaikkojen työtehtävien tulee keskittyä kliinisen osaamisen vahvistamiseen. On kuitenkin olennaista huomata, että esimerkiksi sairaanhoitajaksi opiskeleva voi kliinisen työn lisäksi työskennellä paljon monimuotoisemmissakin toimenkuvissa, kuten esimerkiksi tutkimus-, kehittämis- tai järjestötyössä (Sairaanhoitajat 2022).

Opiskelijan näkökulmasta olisi tärkeää, että harjoittelumahdollisuuksia hankkeissa ja järjestöissä nostetaan esiin nykyistä paremmin. Organisaation lisäksi on myös yksilöllä oma vastuu, sillä hankkeisiin harjoittelijaksi hakeminen vaatii jo itsessään tulevaisuuden työelämätaitoja. Näitä taitoja ovat muun muassa oman toiminnan ohjaaminen, itsensä johtaminen ja vuorovaikutustaidot (Helsingin yliopisto 2021, 3).

Tulevaisuuden työelämätaitoja opiskelija tarvitsee jo harjoitteluun sopivaa hanketta etsiessä ja siihen hakiessa.  Opiskelijan on itsenäisesti oltava yhteydessä hankkeen yhteyshenkilöön ja harjoittelua ohjaavaan opettajaan, sekä laadittava yhteistyössä raamit harjoittelulle. Hankkeeseen hakeutuminen on jo itsessään prosessi, joka kehittää itseohjautuvuutta.

Kuva 1. Harjoittelu hankkeessa mahdollistaa itsensä johtamisen ja toiminnan ohjauksen taitojen vahvistamista. (Bjork 2018)

Harjoittelu on väylä, jonka kautta opiskelijana on mahdollisuus laajentaa omaa perspektiiviä ja osaamista varsinaisen alakohtaisen substanssiosaamisen ulkopuolelta. Lisäksi hanketyöskentely on hyvä tilaisuus verkostoitua ja laajentaa omia työllistymismahdollisuuksia tulevaisuudessa. Voisi sanoa, että hanke on oiva tapa tarttua kiinni tulevaisuuden työelämätaitoihin!

Kirjoittajat

Kirjoittajat työskentelevät KARITA – Kotona asumista rohkeasti ja itsenäisesti teknologian avulla -hankkeessa. KARITA on useamman yhteistyökumppanin yhteinen KATI-ohjelman alainen hanke.

Anniina Palokangas on sairaanhoitajaopiskelija LAB-ammattikorkeakoulusta sekä yhteiskuntatieteiden opiskelija Itä-Suomen yliopistosta. Hän suorittaa sairaanhoitajantutkinnon harjoittelua KARITA-hankkeessa.

Merja Ikonen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikön TKI-hankkeissa projektisuunnittelijana.

Sanna Imeläinen työskentelee hoitotyön opettajana ja KARITA-hankkeen projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Bjork, M. 2018. Don´t forget. Unsplash. Viitattu 15.3.2022. Saatavissa https://unsplash.com/photos/rH8O0FHFpfw

Helsingin yliopisto. 2021. Tulevaisuuden työelämätaidot henkilöstön kehittämisen tueksi. HY+ Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut. Viitattu 14.3.2022. Saatavissa https://hyplus.helsinki.fi/wp-content/uploads/2021/06/Tulevaisuuden-tyoelamataidot.pdf

Sairaanhoitajat. 2022. Sairaanhoitajan monet eri urapolut. Viitattu 14.3.2022. Saatavissa https://sairaanhoitajat.fi/ammatti-ja-osaaminen/sairaanhoitajan-monet-eri-urapolut/

Sitra. 2019. Kohti osaamisen aikaa. 30 yhteiskunnallisen toimijan yhteinen tahtotila elinikäisestä oppimisesta. Sitran selvityksiä 146. Viitattu 14.3.2022. Saatavissa https://media.sitra.fi/2019/02/06165242/kohti-osaamisen-aikaa.pdf

Linkit

Linkki 1. LAB. 2022. Kotona asumista rohkeasti ja itsenäisesti teknologian avulla KARITA. Hanke. Viitattu 14.3.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/kotona-asumista-rohkeasti-ja-itsenaisesti-teknologian-avulla

Linkki 2. THL. 2022. Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille -ohjelma (KATI). Viitattu 14.3.2022. Saatavissa https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kotona-asumisen-teknologiat-ikaihmisille-ohjelma-kati-