Benchmarkkaus työkaluna RAI-arviointitiedon hyödyntämisen kehittämisessä

RAI-arvioinnin käyttö on muuttunut lakisääteisesti pakolliseksi ikääntyneiden palveluissa 1.4.2023 alkaen (THL 2023a). Etelä-Karjalan hyvinvointialueella (EKHVA) RAI-järjestelmä on ollut käytössä jo aiemmin, ja nyt RAI-arviointitiedon hyödyntämistä halutaan kehittää (Rönkkönen 2023). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestää vuosittain kaikille avoimia RAI-seminaareja, joiden tarkoitus on jakaa kokemuksia, tietoa ja hyviä käytänteitä (THL 2023b). Vastaavanlainen parhailta oppimisen ajatus on benchmarkkauksessa, joka valittiin kehittämismenetelmäksi EKHVA:n RAI-arviointitiedon hyödyntämisen kehittämiselle (Mäkelä 2023).

Benchmarkkauksen eli vertailukehittämisen tarkoituksena on oppia toisilta, paremmin kehityskohteen osaavilta tahoilta, ja opittua tietoa soveltamalla kehittää oman organisaation toimintaa (Meltwater 2021). Mäkelän (2023) opinnäytetyössä vertailuorganisaatioksi valittiin toinen ikääntyneiden palveluja tuottava organisaatio, jonka RAI-arviointitiedon hyödyntämisen osaamisen ja käytäntöjen oli arvioitu olevan kohdeorganisaatiota pidemmällä. Benchmarkkauksen prosessin mukaisesti selvitettiin kohde- ja vertailuorganisaation RAI-arviointitiedon asiakkaiden hoito- ja kuntoutumissuunnitelmiin hyödyntämisen nykytilaa, vaikuttavia tekijöitä ja tukevia toimintamalleja.

[Alt-teksti: kaavakuvassa on kahdessa rivissä yhteensä kahdeksan osaa, joita ovat muun muassa kehityskohteen määrittely, vertailuorganisaation toiminnan tutkiminen ja kerätyn tiedon pohjalta toiminnan kehittäminen.]
Kuva 1. Benchmarkkauksen prosessikaavio. (Mukaillen Niva & Tuominen 2005; Meltwater 2021)


Benchmarkkauksella tehoa kehittämiseen

Mäkelän (2023) tuloksissa oli havaittavissa benchmarkkauksen hyödyt pelkkään oman toiminnan tarkasteluun nähden. Kohdeorganisaatiossa nostettiin esiin toivottavina kehityskohteina paljon samoja asioita, joita vertailuorganisaatiossa oli jo tehty RAI-arviointitiedon hyödyntämisen kehittämiseksi. Lisäksi vertailuorganisaatiossa yksittäisiä taustatekijöitä tai toimintatapoja osattiin kokemuksen kautta jo avata ja pilkkoa enemmän, ja tuloksissa nousi esiin myös täysin uusia huomioitavia taustatekijöitä ja toimintatapoja, joita kohdeorganisaatiossa ei vielä tässä kehittämisen vaiheessa ollut tultu ajatelleeksi.

Vertailuorganisaation edustajat kannustivatkin kehittämään RAI-osaamista paremmilta oppimisen taktiikalla; osallistumalla RAI-seminaareihin ja kysymällä organisaatioista vinkkejä, miten eteen tulleet pulmat on ratkaistu. Benchmarkkauksen kaltainen toisilta oppimiseen perustuva kehittäminen on havaittu toimivaksi sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa että RAI-järjestelmää käyttävissä organisaatioissa. (Mäkelä 2023.)

Benchmarkkauksen vahvuuksia ovat realististen tavoitteiden ja keinojen löytäminen sekä oivaltava oppiminen. Toisilta oppiminen voi olla helpompaa ja nopeampaa kuin samojen ratkaisujen löytäminen itse. Lisäksi osallistaminen kehittämiseen ja uudenlaisten toimintamallien näkeminen käytännössä sitouttaa kehittämiseen ja voi vähentää muutosvastarintaa. Benchmarkkauksen käyttäminen vaatii rohkeutta tunnistaa omassa organisaatiossa oppimisen paikkoja ja ottaa vastaan oppia toisilta. (Strömmer 2005.)

Kirjoittajat

Elisa Mäkelä on joulukuussa 2023 valmistuva LAB-ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelija.

Minna-Maria Behm (TtT) työskentelee lehtorina hyvinvointiyksikössä LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Meltwater. 2021. Competitor benchmarking – vertailuanalyysi kyseenalaistaa omaa toimintaa ja opettaa toisilta. Viitattu 23.11.2023. Saatavissa https://www.meltwater.com/fi/blog/competitor-benchmarking-eli-vertailuanalyysi

Mäkelä, E. 2023. RAI-arviointitiedon hyödyntäminen hoito- ja kuntoutumissuunnitelmissa: Toimintamallin kehittäminen ikääntyneiden kotihoidon ja asumisyksiköiden hoitohenkilökunnalle. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 23.11.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023112130849

Niva, M. & Tuominen, K. 2005. Benchmarking käytännössä. Turku: Oy Benchmarking Ltd. 

Rönkkönen, H. 2023. Asumispalveluiden hallinnon ja työntekijöiden keskustelutilaisuus. 15.3.2023. 

Strömmer, P. 2005. Vertailukehittäminen: Virtuaalikypärä nimeltä benchmarking. Teoksessa Seppänen-Järvelä, R. (toim.) Vertaismenetelmät kehittävän arvioinnin välineinä. Helsinki: STAKES.

THL. 2023a. Lainsäädäntö edellyttää toimintakyvyn arviointia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 23.11.2023. Saatavissa https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/toimintakyvyn-arviointi/lainsaadanto-edellyttaa-laadukasta-arviointia

THL. 2023b. RAI-seminaariarkisto. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 23.11.2023. Saatavissa https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla/rai-seminaarit/rai-seminaariarkisto