Digipedagogiikka työelämälähtöisen TKI-toiminnan ja opetuksen integroijana

Ammattikorkeakouluopetuksen tarjoaminen verkon välityksellä luo alustan digipedagogiikan soveltamiseen ja kehittämiseen. Lähtökohtana digipedagogiikan tarkastelussa käytetään usein Mishran ja Koehlerin (2006; Koehler & Mishra 2009) kehittämää TPACK-mallia, jossa yhdistyy teknologian, pedagogiikan ja substanssin opettaminen. Mallin tarkastelussa on kiinnitetty vähemmän huomiota kontekstin merkitykseen, mihin yhdistyy myös teoreettis-analyyttisen näkökulman laajentamisen mahdollisuuksia.

[Alt-teksti: kaavio, jossa risteytyvät kolme osa-aluetta technological knowledge, pedagogical knowledge ja content knowledge. Niiden keskinäiseen risteyskohtaan muodostuu TPACK eli technological pedagogical content knowledge.]
Kuva 1. TPACK-malli. (Kuva: http://tpack.org  Julkaisijan luvalla © 2012 tpack.org; TPACK.org 2018)

Haasteena amk-toimintojen yhdistäminen

Ammattikorkeakoulun tehtävän perusteella voidaan väljällä käsitteellisellä otteella määritellä toiminnan kannalta keskeisiä konteksteja. Kontekstien erottelu analyyttisesti kehittävän työntutkimuksen viitekehyksessä (mm. Engeström ym. 2017) osoittaa erilaisten historiallisesti muodostuneiden toiminnan kohteiden erityispiirteet, erot ja yhdyspinnat.

Tutkimustulokset ovat osoittaneet, että opetuksen ja TKI-toiminnan integraatiossa on yhä haasteita (mm. Väänänen & Peltonen 2020). Samoin haasteelliseksi on osoittautunut opetuksen yhteys työelämään, mikä näyttäytyy yhtäältä työelämäpedagogiikan, toisaalta opettajien työelämäyhteistyön kehittämistarpeiden kautta (mm. Töytäri ym. 2019; Virtanen ym. 2020).  Integraation haasteet antavat viitteitä siitä, että ammattikorkeakoulun perustehtävät yhä edustavat TKI-toiminnan ja opetuksen osalta erillisiä ammattikorkeakoulun toiminnan kohteita (ks. Arene 2020).

Kuva 2. Verkko-opetus tarjoaa mahdollisuuksia myös monenlaiseen työelämäyhteistyöhön. (OrnaW 2019)

Verkkokurssien potentiaali

Opetuksen näkökulmasta digipedagogiikan näkökulmat ja TPACK-malli voisi muodostua perustaksi opetuksen pedagogisen kehittämisen nivomiseksi osaksi työelämälähtöistä TKI-toimintaa. Paikkaan sitomaton verkossa toteutettava verkkokurssi voi muodostua ammattikorkeakoulun tehtäviä ja työelämän tarpeita yhteen nivovaksi rajakohteeksi (Bowker & Star 1999), joka luo uusia mahdollisuuksia kehittämiseen. TPACK-mallia tulisikin laajentaa tällöin neljännellä osa-alueella, joka perustuu työelämäosaamiseen ja -pedagogiikkaan. Verkko-opetuksessa toteutetaan jo nyt työelämäyhteistyötä eri muodoissa. Työelämän kehittäminen nivoutuu osaksi opetusta ja päinvastoin.

Hyviä kokemuksia on tämän tekstin kirjoittajalla varsinkin opintojaksojen (ylempi AMK) oppimistehtävien integroimisesta työelämän kehittämistarpeisiin. Niiden systemaattisen toteutuksen jatkaminen edellyttäisi myös kehittämistoiminnan jatkuvuutta, mikä ei toteudu, jos opettajalla ei ole mahdollisuutta jatkaa saman kurssin opettajana pitkäkestoisesti yli lukukausien. Suuntaa kehittämiselle tarjoavat toteutukset opetuksen ja TKI-toiminnan integroimiseksi sekä verkko-opetuksen kehittämissuunnitelmat (Arene 2023; Digivisio 2023).

Kirjoittaja

Arja-Tuulikki Malin, HTT, KL, VTM, on LAB-ammattikorkeakoulun lehtori, joka opettaa johtamista hyvinvointialan YAMK-koulutuksissa. Hän on myös johtamisen tutkija ja kehittäjä.

Lähteet

Arene. 2021. ”Työelämän korkeakoulu” – Ammattikorkeakoulut Suomessa -raportti. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry. Viitattu 25.1.2023. Saatavissa https://www.arene.fi/julkaisut/tyoelaman-korkeakoulu-ammattikorkeakoulut-suomessa-raportti/

Arene. 2023. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta kerätty ensimmäistä kertaa yhteen osoitteeseen – toiminta laajentunut valtavasti viime vuosina. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry. Viitattu 16.2.2023. Saatavissa https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/ammattikorkeakoulujen-tki-toiminta-keratty-ensimmaista-kertaa-yhteen-osoitteeseen

Bowker, G. C. & Star, S. L. 1999. Sorting Things out: Classification and Its Consequences. Cambridge, MA: MIT Press.

Digivisio. 2023. Digivisio 2030 -hanke. Viitattu 16.2.2023. Saatavissa https://digivisio2030.fi/

Engeström, Y.,  Ranta , K ., Rantavuori , J. & Brunila , M. 2017. Oppiminen tuottavissa yhteiskunnallisissa liikkeissä. Teoksessa Savolainen, H., Vilkko, R. & Vähäkylä, L. (toim). Oppimisen tulevaisuus. Tutkitusti. Gaudeamus, Helsinki, 106–122.

Koehler, M. & Mishra, P. 2009. What is Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70. Waynesville, NC USA: Society for Information Technology & Teacher Education. Viitattu 25.1.2023. Saatavissa https://www.learntechlib.org/primary/p/29544/

Mishra, P. & Koehler, M. J. 2006. Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017–1054. Viitattu 25.1.2023. Saatavissa https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x

OrnaW. 2019. Wachman, O. Nuori mies, opiskelija, opiskelee. Pixabay. Viitattu 25.1.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/nuori-mies-opiskelija-opiskelee-4053324/

TPACK.org. 2018.  The TPACK Framework. Viitattu 25.1.2023. Saatavissa http://tpack.org

Töytäri, A., Tynjälä, P., Vanhanen-Nuutinen, L., Virtanen, A. & Piirainen, A. 2019. Työelämäyhteistyö ammattikorkeakouluopettajan osaamishaasteena. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 21(1), 14–30. Viitattu 25.1.2023. Saatavissa https://journal.fi/akakk/article/view/84452

Virtanen, A., Tynjälä, P. & Helin, P. 2020. Työelämäpedagogiikka käsitteenä ja tutkimuskohteena.  Teoksessa A. Virtanen, J. Helin, & P. Tynjälä (toim.) Työelämäpedagogiikkaa korkeakoulutuksessa. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, 45–49. Viitattu 25.1.2023. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8414-4

Väänänen, I. & Peltonen, K. 2020. Siiloista saumattomaan opetuksen ja TKI-toiminnan integrointiin ammattikorkeakouluissa. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 22(2), 52–69. Viitattu 25.1.2023. Saatavissa https://journal.fi/akakk/article/view/95963