Digitaalisen transformaation johtaminen teknologiastrategian avulla

Digitalisaatio muuttaa yhteiskuntaa ja yritysten toimintatapoja. Digitalisaatio on helpottanut tiedon ja palveluiden saatavuutta, ja se vaikuttaa väistämättä myös yritysten liiketoimintamalleihin (Zhang & Hon 2020, 2). Yritysten tulisi vastata muutokseen kehittämällä omia digitaalisia kyvykkyyksiään suunnitelmallisesti. Digitalisaation täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää selkeää linjausta datan ja liiketoimintastrategian kanssa, asiasta innostunutta johtajuutta ja varmistamista, että työntekijöillä on tarvittavat taidot ja osaaminen sekä saatavilla strategian toteutumista tukevaa koulutusta (Sirkiä 2020, 65). Näin yritykset eivät jää jalkoihin kiristyvässä ja globaalissa kilpailussa.

Yrityksen digitaalisen kypsyyden määritys

Digitaalisella transformaatiolla tarkoitetaan organisaation eri toimintojen, kuten prosessien, strategian ja kulttuurin tarkastelua ja kehittämistä digitaalisen liiketoiminnan näkökulmasta (Gurbaxani & Dunkle 2019, 209). Digitaalisessa transformaatiossa kyse ei ole pelkästään uusien järjestelmien tai teknologioiden käyttöönotosta. Yrityksen toimintamalleja tulee tarkastella kokonaisuutena.

Digitaalisen transformaation tarvetta ja kehityskohteita voidaan tarkastella esimerkiksi digitaalisen kypsyyden avulla. Digitaalisen kypsyyden mittari (kuvio 1) sisältää kuusi ulottuvuutta, joiden suhteessa yritys voi tarkastella omaa toimintaansa. Suomalaiset yritykset voivat luoda oman digikypsyysanalyysin esimerkiksi VTT:n digikypsyystyökalulla (ApuaDigiin 2020).

[Alt-teksti: Kaavakuva, jossa kuusikulmion kärkinä ovat strategia, liiketoimintamalli, asiakasrajapinta, organisaatio, ihmiset ja informaatioteknologia. Näiden keskinäisistä suhteista ja tasosta syntyy keskustaan kuvio, joka osoittaa digitaalista kypsyyttä.]
Kuvio 1. Digitaalisen kypsyyden mittari. (Mukaillen ApuaDigiin 2020)

Teknologiastrategia johtamisen tueksi

Organisaatiolle luodaan strategia, jotta organisaatio menestyisi (Mantere ym. 2006). Digitaalisen transformaation toteuttaminen ei välttämättä vaadi liiketoimintastrategian muuttamista. Tärkeämpää on löytää tapa toteuttaa yrityksen liiketoimintastrategiaa digitaalisessa toimintaympäristössä.

Liiketoimintamallien muutos ei tapahdu yhdessä yössä. Etenkin pitkään toimineilta yrityksiltä se vaatii pitkäjänteistä työtä. Ennen operatiivisiin toimenpiteisiin ryhtymistä yritysjohtajien tulisi luoda digitaalinen strategia. Tämä strategia luo suunnan teknologiselle kehitykselle sekä mahdollistaa teknologiahankkeiden johtamisen ja mittaamisen. (Ross ym. 2017, 7-8.) Alla kuviossa 2 on havainnollistettu malli yrityksen liiketoimintastrategiaan liitettävän teknologiastrategian muodostamista ja johtamista varten.

[Alt-teksti: Prosessin osia ovat muun muassa lähtötilanneanalyysi, strategian muotoilu ja strategian toimeenpano.]
Kuvio 2. Teknologiastrategian jatkuva strategiaprosessi. (Hovinen & Takala 2021)

Edellä kuvattu strategiamalli perustuu jatkuvaan strategiaprosessiin. Tämä tarkoittaa, että strategiaa päivitetään jatkuvasti sen muodostamisen jälkeen. Kuvion ylälaidassa on havainnollistettu strategisen johtamisen peruskäytännöt, jotka jokaisen yrityksen tulisi määrittää itselleen. Jatkuvan strategiaprosessin sisällä on strategiatyön eri vaiheet, jotka on yhdistetty strategisten kyvykkyyksien kehittämiseen. (Hovinen & Takala 2021, 45−47.)

Kirjoittajat

Toni Hovinen ja Toni Takala ovat opiskelleet LAB-ammattikorkeakoulussa liiketalouden ylempää ammattikorkeakoulututkintoa ja työskentelevät digitaalisten palveluiden kehitystehtävissä.

Jukka Sirkiä, KTT, DI, toimii LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä lehtorina.

Lähteet

ApuaDigiin. 2020. Kuinka valmis organisaatiosi on digitaaliseen muutokseen? [Viitattu 17.11.2021]. Saatavissa: https://www.apuadigiin.fi/tyokalut/positiointi-digitilanteen-kartoitus/digikypsyys-tyokalu/

Gurbaxani, V. & Dunkle, D. 2019. Gearing Up for Successful Digital Transformation. MIS Quarterly Executive. Vol. 18 (3), 209-220. [Viitattu 17.11.2021]. Saatavissa: https://blogs.aalto.fi/facilitatingchange/files/2020/04/R5_Gearing-Up-For-Successful-Digital-Transformation.pdf

Hovinen, T. & Takala, T. 2021. Liiketoimintalähtöinen teknologiastrategia. Opinnäytetyö. Liiketalouden koulutusohjelma YAMK. Lahti: LAB-ammattikorkeakoulu. [Viitattu 1.12.2021]. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021120122882

Mantere, S., Aaltonen, P., Ikävalko, H., Hämäläinen, V., Suominen, K. & Teikari, V. 2006. Organisaation strategian toteuttaminen. Helsinki: Edita.

Ross, J., Sebastian, I. & Beath, C. 2017. How to Develop a Great Digital Strategy. Winter 2017 Issue. Vol. 58 (2), 7−9. [Viitattu 14.1.2021]. Saatavissa: https://sloanreview.mit.edu/article/how-to-develop-a-great-digital-strategy/

Sirkiä, J. 2020. Leveraging digitalization opportunities to improve the business model. Lappeenranta: Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-560-6

Zhang, J. & Hon, H. 2020. Towards Responsible Digital Transformation. [Viitattu 28.10.2021]. Saatavissa: https://cmr.berkeley.edu/2020/03/responsible-digital-transformation/