Digiteknologian arvon mittaaminen

Liiketoimintaympäristö on muuttunut viime vuosikymmeninä kiihtyvällä tahdilla erityisesti digitalisaation johdosta. Yritykset ovat hyvin tietoisia, että digiteknologiaa on hyödynnettävä liiketoiminnassa, sillä oikein käytettynä sen tiedetään lisäävän tehokkuutta ja parantavan asiakaskokemusta. Digiteknologia kehittyy vauhdilla tuoden alati uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan eri osa-alueiden kehittämiseen.

Moni yritys lähtee digikehitykseen mukaan ottamalla käyttöön teknologioita tietoisena niiden hyödyntämisen välttämättömyyden. Tällöin lähtökohta digitaaliselle muutokselle on usein teknologia. Tunnistetaan, että kilpailevalla yrityksellä on käytössään esimerkiksi verkkosivut tai verkkokauppa, joten myös omalla yrityksellä ne on oltava.

Viime aikoina on kuitenkin vahvasti herätty ymmärtämään, että digiteknologian tulee hyödyntää liiketoiminnan tavoitteita. Niinpä ensin tulee pohtia, mikä voisi tuottaa arvoa liiketoiminnalle, esimerkiksi mitkä ovat liiketoimintaprosessien pullonkauloja, joita diginteknologialla voisi tehostaa. Vasta kehityskohteen selvittyä kannattaa miettiä mikä on sopiva digiteknologia, jolla kehityskohteeseen voisi löytyä ratkaisu.

Kuva 1. Digiteknologian vaikuttavuutta tulee mitata, mutta mittareiden valinta on usein haastavaa. (Dawson 2018)

Mittareiden valinta

digiUP-projekti (linkki 1) on toteuttanut yrityskohtaisia työpajakokonaisuuksia, joissa etsitään yrityksen liiketoiminnan kannalta merkityksellinen kehittämiskohde ja siihen ratkaisuksi sopiva digiteknologia. On selvää, että valitun ratkaisun vaikuttavuutta tulee mitata, jotta sen tuomaa arvoa liiketoiminnalle voidaan seurata. Mittareiden valinta on monesti haastavaa ja niitä asetetaankin usein ilmaa syvempää pohdintaa digiteknologian vaikutuksesta käyttäjiin tai liiketoimintaan. Kuten digiteknologian käyttöönotossa, myös mittareiden valinnan on tuettava liiketoiminnan tavoitteita. digiUP-projektissa on luotu mittarikortti-työkalu (linkki 2), joka tukee yritystä omaa liiketoimintaansa sopivien mittareiden valinnassa joko kehittämisen tavoite tai digiteknologia lähtöisesti.

Linkki digiUP-projektin sivuille: https://lab.fi/fi/projekti/digiUP

Linkki mittarikortti-työkaluun: https://research.lut.fi/converis/getfile?id=14177086&portal=true&v=1v

Asiakaskokemus huomioitava

Hyvä asiakaskokemus on keskeistä yrityksen kilpailukyvyn kannalta. Jos asiakkaat eivät ole tyytyväisiä, yrityksellä ei ole asiakkaita eikä liiketoimintaa. Digimittareiden valintaa pohdittaessa tulisikin varmistaa, että asiakaskokemus on huomioitu. Stubin (2022) kirjoittaa Aalto-yliopiston tutkija Kari Hiekkasen kertoneen varoittavan esimerkin yrityksestä, jolla oli helppokäyttöinen ja suosittu palvelu, jonka rekisteröityjen käyttäjien määrää päätettiin alkaa mitata. Tästä seurasi, että palveluun lisättiin pakollinen rekisteröityminen, mikä teki palvelun käytöstä asiakkaalle hankalampaa ja kokemuksesta huonompaa. Tällaisten virheiden välttämiseksi digimittarit tulee kytkeä vahvasti asiakaskokemukseen, joten mittareita valittaessa yrityksen on ymmärrettävä asiakaskokemuksen rakentuminen omassa liiketoiminnassaan (Saarijärvi & Puustinen 2020).

Kirjoittaja

Sariseelia Sore työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina ja koordinaattorina digitaaliset ratkaisut YAMK-koulutuksessa. Lisäksi hän toimii digiUP-projektissa LABin osatoteutuksen projektipäällikkönä.

Lähteet

Dawson, S. 2018. Data reporting dashboard on a laptop screen. Unsplash. Viitattu 29.5.2022. Saatavissa https://unsplash.com/photos/qwtCeJ5cLYs 

Saarijärvi, H. & Puustinen, P. 2020. Strategiana asiakaskokemus miksi, mitä, miten? Jyväskylä: Docendo.

Stubin, T. 2022. Näin onnistut it:n mittaamisessa – ”Mittarit muuttuvat, koska vanhat eivät enää toimi”. Tivi. Viitattu 29.5.2022. Saatavissa https://www.tivi.fi/uutiset/tv/6444708b-8eaf-4542-8dcb-aeadd932755a?ref=newsletter:aa30

Linkit

Linkki 1. LAB. 2022. digiUP. Digitaalisen transformaation johtaminen. Hanke. Viitattu 29.5.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/digiUP

Linkki 2. LUT. 2022. Digitaalisen transformaation johtaminen. Mittarikortit. Viitattu 29.5.2022. Saatavissa https://research.lut.fi/converis/getfile?id=14177086&portal=true&v=1v