E-urheilusta mallia sote-alalle?

Sosiaali- ja terveysalalla vallitsee suuri henkilöstöpula. Työntekijöistä monet ovat uupuneita ja voivat huonosti. Työpaikan kireä ilmapiiri vaikuttaa työssä jaksamiseen. Kuinka turvata tiimien toimivuus sote-alan myllerryksen keskellä?

Voisimmeko ottaa mallia e-urheilusta? E-urheilu eli elektroninen urheilu on kilpaurheilua, joka hyödyntää tietotekniikkaa. E-urheilu tarjoaa arvokkaan ja ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia tiimien muodostamisen ja koordinoinnin sosiaalisia ja järjestelyprosesseja. (Freeman ym. 2019.) E-urheilijat harjoittelevat pitkiä aikoja ja lepopäiviä on vähän, vain yhdestä neljään kuukaudessa. Pelaajien harjoittelumotivaation ylläpitäminen ja tukeminen on e-urheilun valmennuksen näkökulmasta haastava asia, johon on etsitty keinoja. (Sabtan ym. 2022, 1–2.) Salu ja Haukka (2023) etsivät opinnäytetyössään vastausta siihen, voisiko samoja keinoja hyödyntää työmotivaation ylläpitämisessä ja tukemisessa sosiaali- ja terveysalalla.

[Alt-teksti: henkilö istuu peliruudun äärellä.]
Kuva 1. E-urheilijat ovat todellisia tiimipelaajia. (Olivo 2018)

Luottamus omaan ja tiimikaverin osaamiseen

E-urheilujoukkueissa tilanteen johtajan on vaihduttava pelin aikana nopeasti ja sujuvasti (Falkenthal ym. 2021, 199–200). Voisiko tätäkin ajatusta kehitellä hyödynnettäväksi sosiaali- ja terveysalalle?

Sosiaali- ja terveysalalla asiakkaat halutaan hoitaa moniammatillisesti integraation mukaisesti, jolloin jokainen ammattiryhmän edustaja toimii oman alansa asiantuntijana. Moniammatillinen tiimi muodostaa yhteisen näkemyksen asiakkaan tilanteesta (Juujärvi ym. 2019, 10). E-urheilussa kullakin  pelaajalla on oma erityisosaamisensa, eikä samankaltaisesta tietotaidosta ole lisähyötyä joukkueen menestykselle (Ching ym. 2021, 11–12). Tästä lähestymistavasta voisi olla hyötyä asiakkaan tilanteen hoitamisessa moniammatillisessa yhteistyössä niin asiakkaan näkökulmasta kuin asiantuntijoiden työhyvinvoinninkin kannalta, kun asiantuntija pääsee hyödyntämään omaa osaamistaan. Asiakkaan tilanteen hoitamisessa johtajana voisi toimia se ammattilainen, jolla on tilanteen kannalta paras asiantuntemus.

Virtuaaliyhteisön tiimihengen rakentaminen vaatii, että pelaajat pelaavat yhdessä yhteistä peliä, mikä tarkoittaa kaikkien toimivan valitun strategian mukaisesti. Pelaaminen kokonaisedun mukaan vaatii tiimiltä vahvaa luottamusta. Pelaajien on luotettava toisiinsa suostuakseen toimimaan, jopa sillä hetkellä heidän näkökulmastaan huonoilta tuntuvien ohjeiden mukaan. Joukkueessa luottamus rakentuu tekemisen kautta.

Tiimi luo hyvinvointia ja parantaa imagoa

Pelien suunnitteleminen ja pelaaminen suunnitelmien mukaan sekä toisten tukeminen pelin aikana lisää joukkueen yhteishenkeä. (Haapakoski ym. 2020, 48.) Toimivalla tiimillä ja työyhteisöllä on iso merkitys työntekijän työhyvinvoinnille ja työssäjaksamiselle. Päätöksenteko ja resurssien hyödyntäminen tehostuu. Toimiva tiimi myös sitouttaa työntekijät.

Sitoutuneet ja osaavat työntekijät ovat elintärkeitä palveluntuottajille. Hyvinvoivat työntekijät parantavat työnantajan imagoa sekä lisäävät työnantajan vetovoimaisuutta. E-urheilussa toimiva tiimi on menestyksen edellytys. Jos tiimi ei toimi, ei tiimi myöskään menesty peleissä eikä muissa ympäristöissä.

Kirjoittajat

Annemari Haukka ja Sanna Salu opiskelevat LAB-ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkintoa sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmassa.

Pirjo Vaittinen (TtT) toimii tuntiopettajana LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä.

Lähteet

Ching, K., Forti, E., & Rawley, E. (2021). Extemporaneous coordination in specialist teams: The familiarity complementarity. Organization Science, 32(1), 1-17.

Falkenthal, E., & Byrne, A. M. (2021). Distributed leadership in collegiate esports. Simulation & Gaming, 52(2), 185‒203.

Freeman, G., & Wohn, D. Y. (2019). Understanding eSports team formation and coordination. Computer supported cooperative work (CSCW), 28(1), 95‒126.

Haapakoski, K., Niemelä, A., Yrjölä, E. 2020. Läsnä etänä ‒ Seitsemän oppituntia tulevaisuuden työelämästä. Helsinki: Alma Talent Oy.

Haukka, A. & Salu, S. 2023. Luottamuksen rakentuminen etäjohtamisella. Mitä opittavaa e-urheilusta on sosiaali- ja terveysalan etäjohtamiseen? Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen. Viitattu 31.1.2023.  Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/789678/Haukka_Salu.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Juujärvi, S., Sinervo, T., Laulainen S., Niiranen, V., Kujala, S., Heponiemi, T. & Keskimäki, I. 2019. Sote-ammattilaisten yhteinen   osaaminen   sosiaali-   ja   terveydenhuollon   muutoksessa. Päätösten tueksi 3/2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. Viitattu 19.12.2022. Saatavissa https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138096/PT2019_003_11062019.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Olivo F, 2018. Person sitting on gaming chair while playing video game. Unsplash. Viitattu 30.1.2022. Saatavissa https://unsplash.com/photos/Mf23RF8xArY

Sabtan, B., Cao, S., & Paul, N. 2022. Current practice and challenges in coaching Esports players: An interview study with league of legends professional team coaches. Entertainment Computing, 42, 100481.