Elämänmittainen kehitys ja osaamismerkit mahdollistavat oppimista

Erilaiset elämäntilanteet ja työllisyyden muutokset saattavat olla vaikuttamassa työpaikan tai jopa alan vaihtamiseen. Turpeen tuotantoalan supistuminen on koskettanut Etelä-Karjalassa monia työntekijöitä varsinkin maaseutualueilla. LAB-ammattikorkeakoulu on mukana toteuttamassa Plan B-hanketta (LAB 2024), jossa kohderyhmänä on maaseudulla asuvat 18–29-vuotiaat nuoret sekä yli 55-vuotiaat miehet, joiden työllistymismahdollisuudet ovat kaventuneet.

Työllistymisen haasteena voi olla osaamisen todentaminen, jos sitä on kertynyt pääasiassa epävirallisesti työkokemuksen kautta. Osaaminen ja oppiminen eivät ole aikaan ja paikkaan sidottua, vaan sitä kertyy myös oppilaitosten ulkopuolella kuten työpaikoilla. (Nisbet ym. 2013). 

Osaamista kertyy myös oppilaitosten ulkopuolella

Jovanovicin & Devedizin (2014) mukaan osaamismerkki (open badge) on digitaalinen tunniste tai merkintä jostain saavutuksesta tai statuksesta. Osaamismerkkejä voidaan käyttää osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen välineinä tilanteissa, joissa halutaan tuoda esille ammatillista kehitystä tai koulutusta. Mozilla Foundation ym. (2020) mukaan oppimismerkit voivat olla tukemassa henkilökohtaisen oppimispolun visualisointia, kuvata saavutuksia, osaamista ja olla yksi verkostoitumisen väline. Sitra (2019) toteaa, että osaamisen osoittamiseen on olemassa myös muita keinoja kuin perinteinen todistus tai tutkinto suoritetuista opintokokonaisuuksista.

Kuva 1. Oppimista tapahtuu koko ajan esimerkiksi työpaikoilla. (geralt 2023)

Chengin ym. (2023) mukaan osaamismerkit sisältävät visuaalisia symboleja tai ilmentävät saavutettua osaamista, ansaitsemiskriteereitä tai tietoja merkin myöntäjästä. Osaamismerkeillä osaaminen voidaan tehdä näkyväksi sosiaalisen median profiileissa, verkkosivustoilla tai online-portfolioissa (Glover 2013).

Plan B -hankkeessa rakennetaan sähköinen oppimisympäristö, jossa kohderyhmään kuuluvilla on mahdollisuus suorittaa osaamismerkkejä liittyen oman osaamisen tunnistamiseen, digitaitoihin sekä sosiaalisiin ja geneerisiin taitoihin (LAB 2024).

Osaamismerkit ja elämänmittainen oppiminen laajentavat oppimisen käsitystä

Osaamismerkkien yksi merkittävimmistä hyödyistä on niiden käytön monipuolisuus ja helppous. Erilaisilla oppimisalustoilla ja verkkosivuilla osaamismerkeillä osaamisen julkituominen ja esittäminen on selkeää ja yksinkertaista (Jovanovic & Devediz 2014). Osaamismerkit toimivat asiantuntemuksen ja osaamisen esilletuomisen työkaluina myös uralla etenemisessä ja elinikäisen oppimisen havainnollistamisessa.

Osaamismerkit ja elinikäinen oppiminen ovat läheisesti toisiinsa linkittyviä käsitteitä (Mikroyannidis ym. 2020.) Elämänmittaisella oppimisella tarkoitetaan, että oppimista tapahtuu läpi koko ihmisen elämän, eikä se ole sidottu lapsuuteen tai luokkahuoneisiin. Plan B -hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda malli, jolla kohderyhmään kuuluva voi saada osaamisensa hyötykäyttöön työmarkkinoita ajatellen.

Kirjoittaja

Irina Tiainen työskentelee hoitotyön lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa ja asiantuntijana Plan B ‒ kohti uusia mahdollisuuksia -hankkeessa.

Lähteet

Cheng, Z, Wang, H, Zhu, X, West, R-E, Zhang, Z & Xu, Q. 2023. Open badges support goal setting and self-efficacy but not self-regulation in a hybrid learning environment. ScienceDirect. Viitattu 3.2.2024. Saatavissa https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360131523000210?via%3Dihub

geralt. 2023. Altmann, G. Taidot, ammatillinen kehitys. Pixabay. Viitattu 3.2.2024. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/taidot-ammatillinen-kehitys-7894907/

Glover, I. 2013. Open Badges: A Visual Method of Recognising Achievement and Increasing Learner Motivation. Sheffield Hallam University. Viitattu 5.2.2024 Saatavissa https://shura.shu.ac.uk/7612/1/glover_-_open_badges.pdf.

Jovanovic, J & Devediz, V. 2014. Open Badges: Challenges and Opportunities. SpringerLink. Viitattu 4.2.2024. Saatavissa https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-09635-3_6

LAB. 2024. Plan B ‒ kohti uusia mahdollisuuksia. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 2.1.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/planb

Mikroyannidis, A., Third, A., Chowdhury, N., Bachler, M. & Domingue, J. 2020. Supporting Lifelong Learning with Smart Blockchain Badges. ThinkMind/International Journal on Advances in Intelligent Systems. 13 (3–4). Viitattu 6.2.2024. Saatavissa https://thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=intsys_v13_n34_2020_1

Mozilla Foundation & Peer 2 Peer University and The MacArthur Foundation. 2020.  Open Badges for Lifelong Learning. Viitattu 4.2.2024. Saatavissa https://wiki.mozilla.org/images/5/59/OpenBadges-Working-Paper_012312.pdf

Nisbet, G., Lincoln, M. & Dunn, S. 2013. Informal interprofessional learning: an untapped opportunity forlearning and change within the workplace. Journal of Interpersonal Care. 27(6), 469‒475. Viitattu 2.2.2024. Saatavissa rajoitetusti https://web-p-ebscohost-com.ezproxy.saimia.fi/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=8&sid=1da79f4e-95f3-41d2-8949-9c31854f8710%40redis

Noyes, J-A., Welch, P-M., Johnson, J-W. & Carbonneau, K-J. 2019. A systematic review of digital badges in health care education. Viitattu 4.2.2024.  Saatavissa rajoitetusti https://web-p-ebscohost-com.ezproxy.saimia.fi/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=55b44b1c-eb56-43f4-bb40-21ece9effff2%40redis

Sitra. 2019. Kohti osaamisen aikaa – 30 yhteiskunnallisen toimijan yhteinen tahtotila elinikäisestä oppimisesta. Sitran selvityksiä 146. Viitattu 6.2.2024. Saatavissa https://me-dia.sitra.fi/2019/02/06165242/kohti-osaamisen-aikaa.pdf