Palliatiivisen kotisairaalan kirjaamisen yhtenäistäminen

Lahdessa Jalkarannassa sijaitsevan kuntoutussairaala Jalmarin yhteydessä toimii palliatiivinen kotisairaala, jonka toiminta-alue on vuodenvaihteessa laajentunut ja palvelee nyt koko Päijät-Hämeen hyvinvointialuetta, Sysmä pois lukien. Yhteistyötä on tiiviisti palliatiivisen poliklinikan, alueellisen kotihoidon, akuutti kotisairaalan ja palliatiivisen vuodeosaston välillä. (Päijät-Sote 2022, 18.)

Palliatiivisen kotisairaalan tarkoitus on tuoda palliatiivisen hoidon palvelut potilaan kotiin. Potilaan näin toivoessa, myös kotisaattohoito pyritään mahdollistamaan. Palliatiivisen kotisairaalan potilailla on paikka tukiosastolla, jonne on mahdollista päästä suoraan kotoa palliatiivisen kotisairaalan hoitajan tai lääkärin arvion perusteella. Tukiosastona toimii joko palliatiivisen- ja saattohoidon osasto J12 Kuntoutussairaala Jalmarissa Lahdessa sekä Orimattilan ja Heinolan Sote-keskusten vuodeosastot. (Päijät-Sote 2022, 18.)

Toimenpidekoodit osaksi kirjaamiskäytäntöä

Palliatiivisen kotisairaalan toiminta-alue on laajentunut viime vuoden aikana (Päijät-Sote 2022,18). Sen tehtävänä on tukea palliatiivisen hoidon toteutumista asumispalveluyksiköissä sekä tarvittaessa olla apuna saattohoidon toteuttamisessa (Terveyskylä 2021).

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksessa LAB-ammattikorkeakoulussa laadittiin hoitosuunnitelmapohjat palliatiivisen kotisairaalan käyttöön yhtenäistämään kirjaamiskäytäntöä. Lisäksi niihin sisällytettiin toimenpidekoodit. Yleisimmille kotikäynneille ja yhteydenotoille luotiin pohjat, jotka rakentuvat tapaamisen etenemisjärjestyksessä. (Kuusisto & Kettunen 2023.)

Kuva 1. Yhtenäinen ja johdonmukainen kirjaamiskäytäntö lisää potilasturvallisuutta. (LUM3N 2017)

Laadukas kirjaaminen

Terveydenhuollossa kirjaaminen on merkittävä osa potilastyötä. Henkilöstöä koskee kirjaamisvelvoite jokaisessa hoitoprosessin vaiheessa. Kirjaamisen tulee tapahtua viipymättä ja ohjeistuksen mukaisesti. Kirjaukset pitävät sisällään potilaan hoidon järjestämisen, toteuttamisen ja jatkoseurannan. (Valvira 2018.)

Hoitotyössä käytetään rakenteista kirjaamista, jolla tarkoitetaan asioiden kirjaamista ja tallentamista yhtenäisten ennalta sovittujen rakenteiden avulla. Terveydenhuollossa tämä tarkoittaa potilaskertomusten kirjausten jäsentämistä eri näkymien, hoitoprosessin vaiheiden sekä otsikoiden avulla. Kirjaamisen apuna käytetään yhteisesti sovittuja koodistoja, luokituksia ja termistöjä. Näitä täydennetään tarvittaessa vapaamuotoisella tekstillä. Valtakunnallisesti käytettävät yhtenäiset tietorakenteet ja koodistot on julkaistu THL:n koodistopalvelimella. (THL 2022.)

Kirjoittajat

Ainoelisa Kuusisto työskentelee sairaanhoitajana Lahdessa palliatiivisessa keskuksessa.  Hän on opiskellut LAB-ammattikorkeakoulussa palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksessa.

Riikka Kettunen työskentelee sairaanhoitajana Lahdessa palliatiivisessa keskuksessa.  Hän on opiskellut LAB-ammattikorkeakoulussa palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksessa.

Sari Lehtinen työskentelee hoitotyön lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Kuusisto, A. & Kettunen, R. 2023. Potilasturvallisuuden vahvistaminen kirjaamisen
yhtenäistämisellä Palliatiivisessa kotisairaalassa. Erikoistumiskoulutuksen kehittämistehtävä. Saatavissa rajoitetusti.

LUM3N. 2017. Työpaikalla, toimisto, vastaanotto. Pixabay. Viitattu 23.5.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/ty%c3%b6paikalla-toimisto-vastaanotto-2303851/

Päijät-Sote 2022. Salpausselän kuntoutussairaala Jalmari, Palliatiivinen kotisairaala. Viitattu 5.5.2023. Saatavissa https://paijat-sote.fi/wp-content/uploads/2022/09/geriatrinen-osaamiskeskus-harjoittelupaikkana-esittely_2022.pdf

Terveyskylä 2021. Palliatiivinen talo. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palvelut Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä. Viitattu 15.3.2023. Saatavissa https://www.terveyskyla.fi/palliatiivinentalo/palvelut/hyks-erityisvastuualue/p%C3%A4ij%C3%A4t-h%C3%A4meen-sairaanhoitopiiri

THL 2022. Kirjaaminen. Viitattu 15.3.2023. Saatavissa https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/kirjaaminen

Valvira 2018. Potilasasiakirjat. Viitattu 5.5.2023. Saatavissa https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/potilasasiakirjat