Ensihoidon simulaatiot LABin Lahden kampuksella

LAB-ammattikorkeakoulun ensihoitaja AMK -koulutusta toteutetaan sekä Lahden että Lappeenrannan kampuksilla. Ensihoidon opetuksen yksi keskeisimmistä opetusmenetelmistä on simulaatiopedagogiikka, jota hyödynnetään läpi ensihoitajaopintojen. Lahdessa ensihoidon simulaatiot aloitettiin syksyllä 2022, kun ensimmäiset monimuoto-opiskelijat siirtyivät ensihoidon täydentäviin opintoihin. Ensihoitajat valtasivat kampuksen käytävät, portaikot ja sisäpihan.

Simulaatiolla pyritään saavuttamaan reaalimaailman prosessi, jossa opetuksellinen tavoite on tuottaa kokonaisvaltaista sekä kokemusperäistä oppimista. (Pakkanen ym. 2012). Salosen (2013) mukaan ensihoidon koulutuksessa simulaatiolla tulisi opettaa ensihoitotyön kokonaisuuden hahmottamista sekä ensihoitotyössä vaadittavien sisäisten mallien omaksumista. Tavoitteena tulee olla keskeisimpien ensihoidon potilastilanteiden, mutta myös harvinaisempien, erityisesti potilasturvallisuuden kannalta kriittisten tapausten läpikäyminen.

LAB:n ensihoitajaopiskelijat osallistuvat opintojensa aikana simulaatioon 60–70 kertaa. Korkea lukumäärä totuttaa tilanteeseen, jolloin menetelmä itsessään ei aiheuta jännitteitä, vaan opiskelija voi keskittyä paremmin omaan ja tiimin suoritukseen. Tätä havaintoa tukee myös ensihoitajaopiskelijoilta saatu palaute. Lukuisat simulaatiot opintojen aikana tuovat menetelmää tutuksi ja luo turvallisen olotilan oppia.

[Alt-teksti: kivetty piha-aukio, jossa neljä opiskelijaa on kumartuneina paarien ylle.]
Kuva 1. Lahden kampuksella voi nähdä ensihoitajaopiskelijoita simuloimassa potilastilanteita. (Kuva: Sannakaisa Marjamäki-Nieminen)

Autenttisuutta simulaatioon pakkasesta

Lahdessa ensihoitajia voi nähdä simuloimassa potilastilanteita ympäri kampusta, myös kampuksen piha-alueilla. Harjoitukset viedään ulos, jotta oppimisympäristö tukee paremmin oppimista. Simulaatiokeskuksen tiloihin voidaan luoda kaoottinenkin ääni- ja videokuvamaailma, ja työskentely oikeassa talvipakkasessa konkretisoi lämpötilan vaikutukset potilastyössä.

Toki aina ei tarvita ääriolosuhteita simulaatioon, mutta jos halutaan oppia, miten erilaiset häiriötekijät vaikuttavat päätöksentekoon tai miten pakkanen vaikeuttaa potilaan hoitotoimenpiteiden tekoa, on perusteltua viedä harjoitus olosuhteiden keskelle. Todenmukaisuutta simulaatioihin tuovat myös ensihoidon välineistö ja tarvittaessa ambulanssi.

Ensihoitajaopiskelijoita osallistetaan aktiivisesti simulaatioharjoituksen järjestelyyn ja ensihoidon välineistön ylläpitoon. Yksi osa ensihoidon simulaatioharjoitusta on opiskelijoiden suorittama harjoitusvälineistön tarkistus ennen simulaatiota ja täydennys simulaation päätyttyä.  Tämän osion tarkoitus on luoda pohjaa työelämätaidoille, tiimissä työskentelylle ja ammatilliselle työotteelle. Oikeassa työelämässäkään et jätä hoitovälineitä levälleen jonkun toisen siivottavaksi tai huollettavaksi. Samalla harjoituksessa käytettävät välineet ja niiden sijainti tulevat tutuiksi.

Kirjoittaja 

Sannakaisa Marjamäki-Nieminen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa simulaatio-ohjaajana ja TKI-asiantuntijana. Hän on työskennellyt ensihoitajana, ensihoidon kouluttajana ja esihenkilötehtävissä Päijät-Hämeen ensihoitopalvelussa 12 vuotta ennen siirtymistään LABin palvelukseen.

Lähteet

Pakkanen, J., Stolt, M. & Salminen, L. 2012. Potilassimulaatio sairaanhoitajaopiskelijoiden hoitotyön taitojen oppimisessa. Journal of Nursing Science 24(2), 163–174.

Salonen, H. 2013. Mitä simulaatiolla tulisi ensihoidon koulutuksessa opettaa : ryhmähaastattelu ensihoidon simulaatio-opetuksen asiantuntijoille. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, hoitotieteen laitos. Viitattu 24.8.2023. Saatavissa http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20130252[A6]