Kokemustiedosta lisäarvoa opetuksen tueksi sairaanhoitajakoulutuksessa

Hoitotyön opetuksessa hyödynnetään kokemustoimijoita ja -asiantuntijoita osana sairaanhoitajakoulutukseen kuuluvia opintojaksoja. LAB-ammattikorkeakoulu oli mukana Kokemustoimintaverkoston järjestämässä kokemustietopäivässä lokakuussa 2023. Tapahtumassa  kokemustoimijat ja -asiantuntijat kertovat kokemuksistaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana tuoden tuleville alan ammattilaisille konkreettisesti asiakkaan näkökulman.

Kokemustoimijaksi ja -asiantuntijaksi kutsutaan henkilöä, jolla on henkilökohtaista kokemusta sairastaneena, kokeneena, toipuneena tai kuntoutuvana ja/tai palveluita käyttäneenä (THL 2023). Kokemustiedon kautta opiskelijat pystyvät täydentämään osaamistaan muun muassa kohtaamisen ja läsnäolon merkityksestä. Kokemustiedolla on vaikutus opiskelijoiden asenteisiin; ymmärrys asiakkaita ja heidän kokemuksiaan kohtaan lisääntyy, mikä kehittää kohtaamisen taitoja (Byrne ym. 2013, 269; Happel ym. 2014; Lindström & Toikko 2022, 12). Kokemusasiantuntijoiden kautta opiskelijat ymmärtävät konkreettisesti asiakkaan osallistumisen ja osallisuuden merkityksen (O´Donnel & Gormley 2003, 200).

Kuva 1. Sairaanhoitajaopiskelijat kehittävät kohtaamisen taitoa opintojen aikana. (Fernandozhiminaicela 2019)

Kokemustietopäivän jälkeen opiskelijat reflektoivat päivän herättämiä ajatuksia ja hyvän asiakaskohtaamisen elementtejä tulevana hoitotyön asiantuntijana. Kokemustietopäivä herätti opiskelijoissa monia ajatuksia muun muassa siitä, millaisia ominaisuuksia hoitajalla tulee olla ja kuinka suuri merkitys kohtaamisella on. Kohtaamisen merkityksen tärkeys korostui reflektoinneissa, ja opiskelijat kokivatkin päivän puheenvuorojen olleen opettavaisempia kuin ”teorian lukeminen kirjoista. Opiskelijat kokivat saavansa uusia näkökulmia opintojakson sisältämän näyttöön perustuvan tiedon rinnalle.

Kokemustiedon hyödyntäminen opintojaksoilla tehostaa ja rikastuttaa opetuksen sisältöä (Happell ym. 2014). Opettajan näkökulmasta kokemustietopäivän integroiminen opintoihin täydentää myös opintojaksoon suunniteltua pedagogiikkaa. Kokemustietopäivän puheenvuorot tukevat opintojakson sisältöä tuoden konkreettisesti asiakkaan näkökulman sairaudestaan ja kohdatuksi tulemisestaan. Kokemustietopäivän näkökulmia voidaan reflektoida yhdessä opiskelijoiden kanssa opintojakson kontaktiopetuksessa, mikä tukee opiskelijan ammatillista kasvua.

Kirjoittaja

Tiia Kangassalo toimii hoitotyön lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa Hyvinvointi-yksikössä.

Lähteet

Byrne, L., Happell, B., Welch, A. & Moxham, L. 2013. Reflecting on Holistic Nursing: The Contribution of an Academic With Lived Experience of Mental Health Service Use. Issues in Mental Health Nursing. Vol. 34, No 9, 265‒272. Viitattu 12.10.2023 Saatavissa https://www.researchgate.net/publication/236137749_Reflecting_on_Holistic_Nursing_The_Contribution_of_an_Academic_With_Lived_Experience_of_Mental_Health_Service_Use

Fernandozhiminaicela. 2019. Hoitoon, sairaala, klinikka. Pixabay. Viitattu 12.10.2023 Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/hoitoon-sairaala-klinikka-l%C3%A4%C3%A4ke-4099432/

Happell, B., Byrne, L., Platania-Phung, C., Harris, S., Bradshaw, J. & Davies, J. 2014. Lived-experience participation in nurse education: Reducing stigma and enhancing popularity. International Journal of Mental Health Nursing. Vol. 23, No 5. Viitattu 12.10.2023. Saatavissa https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/inm.12077

Lindström, J. & Toikko, T. 2022. Survival stories as access to society. People with history of a crime as experts by experience. Nordic Journal of Criminology, 23(1), 3‒22. Viitattu 12.10.2023. Saatavissa https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/2578983X.2021.1918435?needAccess=true&role=button

O`Donnel, H. &  Gormley, K. 2013. Service user involment in nurse education: perceptions of mental health nursing student. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. Vol. 20. No 3, 193‒202. Viitattu 12.10.2023 Saatavissa https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1365-2850.2012.01917.x

THL. 2023. Kokemusosaaminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 12.10.2023. Saatavissa https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-edistamisen-mallit/osallisuutta-edistava-hallintomalli-tukee-osallisuustyon-johtamista/kokemusosaaminen