Osallistuva budjetointi kokoaa Itämeren alueen toimijoita

Osallistuva budjetointi, ”osbu”, jossa asukkaat otetaan entistä vahvemmin mukaan kotikaupunkinsa tai -kuntansa talouden suunnitteluun ja päätöksiin, on monipuolista yhteistyötä.

Esimerkiksi kuntien ja tutkijoiden sekä osbua toteuttavien toimijoiden yhteisten rajapintojen tunnistamista ja vuoropuhelun aloittamista sekä ylläpitoa helpottavia verkostoja on useita. Kansainvälisesti tunnettuja verkostoja ovat esimerkiksi The Global PB Hub, jota vetää People Powered -organisaatio, sekä brittiläinen The PB Network. Aihe on ajankohtainen myös Suomessa ja muualla Itämeren alueella.

Suomalaiset osbun verkostot

Suomessa osbu-asiaa edistää muun muassa Kuntaliitto sekä sen koordinoima kuntademokratiaverkosto, joka kokoaa kunnissa osbua toteuttavia säännöllisesti yhteen kehittämään ja kehittymään. Myös Suomen itsenäisyysrahasto Sitra rahoittaa useita osallisuuteen liittyviä hankkeita, joita asukkaiden osallisuudesta ja osallistuvasta budjetoinnista kiinnostuneen kannattaa seurata.

Osbu on myös erilaisten tutkimusten ja hankkeiden keskiössä. EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region -projektissa tutkitaan ja kehitetään osallistuvaa budjetointia Itämeren alueella. Suomesta mukana ovat LAB-ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto sekä Kuntaliitto.

Uutta verkostoa kehittämässä

EmPaci-projektissa on tunnistettu tarve vahvistaa alueen osbutietoutta ylikansallisen oppimisen avulla sekä juurruttaa hyväksi havaittuja toimintatapoja vertaisten kesken toteutettavan verkostotyöskentelyn avulla organisaatioiden osaamista samalla vahvistaen ja jakaen. Uuden verkoston ensiaskeleet otettiin 18.3.2021 järjestetyssä Municipal Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region -verkkotapahtumassa.

Kuva 1. Verkostossa vertaiset pääsevät kehittämään osallistuvaa budjetointia yhdessä. (Heinonen, 2021)

Tilaisuus keräsi linjoille viitisenkymmentä osallistuvasta budjetoinnista kiinnostunutta toimijaa kahdeksasta maasta Itämeren alueelta. Mukana oli paitsi EmPaci-projektin toimijoita myös muita kuntien edustajia, tutkijoita sekä vaikuttajia.

Iltapäivän aikana kuultiin tietoiskuja suomalaisosbuista sekä tietoa osbun nykytilasta. Pienryhmissä työstettiin monille osbua suunnitteleville tai toteuttaville yhteisiä teemoja, kuten vaikeasti tavoitettavien asukasryhmien tavoittaminen sekä mistä ja millaista tukea toimijat ovat kaivanneet osallistuvan budjetoinnin suunnitteluun tai toteutukseen sekä mistä he ovat sitä tähän asti saaneet.

Ajatus uudesta verkostosta herätti positiivista vastakaikua, sillä monet kokivat yhdessä tekemisen kiinnostavaksi tavaksi työstää aihetta.

Vastuullinen johtaja, Lotta-Maria Sinervo Tampereen yliopistosta toteaa, että EmPaci-projektissa syntyneen yhteistyön ja kokemusten varaan on hyvä rakentaa (Sinervo 2021). Verkoston rakentaminen jatkuukin nyt onnistuneen alkusysäyksen siivittämänä osana EmPaci-projektia Tampereen yliopiston johdolla. Lisätietoa verkostosta ja tukea osallistuvan budjetoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen on projektin verkkosivuilla; tietoa löytyy myös suomeksi.

Kirjoittaja

Annukka Heinonen (tradenomi, YAMK) toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa ja projektipäällikkönä kansainvälisessä EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region -projektissa, joka kokoaa 17 toimijaa kuudesta maasta kehittämään osallistuvaa budjetointia kunnissa. Suomesta mukana ovat LAB-ammattikorkeakoulun lisäksi Tampereen yliopisto ja Kuntaliitto.

Lähteet

Sinervo, L-M. 2021. Vastuullinen johtaja, EmPaci-hanke, Tampereen yliopisto. Keskustelu 18.3.2021

Linkit

Linkki 1. Global Participatory Budgeting Hub. [Viitattu 24.3.2021]. Saatavissa: https://www.participatorybudgeting.org/globalpbhub/

Linkki 2. The PB Network. [Viitattu 24.3.2021]. Saatavilla: https://pbnetwork.org.uk/

Linkki 3. Kuntaliitto/osallistuva budjetointi. [Viitattu 24.3.2021]. Saatavissa: https://www.kuntaliitto.fi/osallistuva-budjetointi

Linkki 4. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto – Sitra. [Viitattu 24.3.2021]. Saatavissa: https://www.sitra.fi

Linkki 5. EmPaci – Empowering Participatory Budgeting In the Baltic Sea Region. [Viitattu 24.3.2021]. Saatavissa: www.empaci.eu

Linkki 6. EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region -hankkeen suomalainen verkkosivu. [Viitattu 24.3.2021]. Saatavissa: www.lab.fi/empaci

Kuva

Heinonen. 2021. Heinonen, Annukka. Pienryhmätyöskentelyä tapahtumassa 18.3.2021.