Ensihoitajaopiskelijoille lisää asumisturvallisuusosaamista

Etelä-Karjalassa kotona asumisen turvallisuutta kehitetään asumisturvallisuuden tietoperusteisella ennakointimallilla KAT-TIME-hankkeessa (LAB 2020). Palosuojelurahaston rahoittaman hankkeen tavoitteena on kehittää pelastustoimen ja sen yhteistyötahojen palvelutuotantokyvykkyyttä asumisturvallisuuden parantamisessa. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää tulipaloihin liittyvien riskien ennakoinnissa ja ehkäisyssä sekä pelastustoiminnassa.

Yhtenä hankkeen teemana on tunnistaa  eri toimialoja yhdistävän osaamisen tarve pelastustoimen ja sote-toimijoiden välillä (KAT-TIME – Kotona asumisen turvallisuus 2021). Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön paloturvallisuusosaamisen lisääminen ja sen linkittäminen osaksi perustyötä on tavoitteena myös STM:n koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelmassa vuosille 2021–2030, ja lisäksi sote-uudistus sekä sen rinnalla kulkeva pelastustoimen uudistus tiivistänee pelastustoimen ja sote-toimijoiden yhteistoimintaa entisestään (Korpilahti et al. 2020, 77; Valtioneuvosto 2021).

Ensihoidon opiskelijoiden koulutustarpeita

Keväällä 2021 KAT-TIME-hankkeessa kartoitettiin Webropol-kyselyllä LAB-ammattikorkeakoulusta valmistuvien ensihoidon opiskelijoiden osaamista kotona asumisen turvallisuuteen liittyen. Kyselyyn vastasi 14 opiskelijaa.

Vastauksista kävi ilmi, että palovaaroihin ja onnettomuusriskeihin liittyvää koulutusta tai opetusta ei ole riittävästi.  Tästä johtuen opiskelijoilla oli tietopuutteita esimerkiksi velvollisuudesta tehdä paloriski-ilmoitus pelastusviranomaiselle sekä itse ilmoituksen tekemisestä. Lisäkoulutusta vastaajat kokivatkin tarvitsevansa erityisesti erilaisten palovaarojen ja onnettomuusriskien tunnistamiseen ja niistä ilmoittamiseen eri viranomaisille.

[Alt-teksti: Pieni keltainen leikkiambulanssi valkoisella puisella tasolla.]
Kuva 1. Ensihoitajaopiskelijat kokevat tarvitsevansa lisää opetusta asumisturvallisuudesta. (Hu 2017)

Onnettomuusriskeihin suurempaa huomiota

LAB-ammattikorkeakoulun ensihoidon koulutussisältöjä kartoitettaessa havaittiin, että nykyisessä opetustarjonnassa kotona asumisen turvallisuuteen sekä onnettomuus- ja paloriskeihin liittyvä opetus on pienimuotoista.

Viranomaisyhteistyö-opintojaksolla pelastustoimeen liittyvä opinto-osuus keskittyy lähinnä jo tapahtuneen onnettomuustilanteen pelastustoiminnan yhteistyöhön ensihoidon ja pelastusviranomaisten välillä. Myös hoitotason ensihoito- ja vaativa hoitotason ensihoito -opintojaksoihin sisältyvissä simulaatioharjoituksissa pelastustoimea sivuavat tapaukset sisältävät lähinnä onnettomuustilanteissa tapahtuvan yhteistyön harjoittelua. Onnettomuusriskeihin liittyvä opetus jää näin ollen lähinnä ensihoidon harjoitteluissa tapahtuvaksi ja on riippuvaista siitä, miten työelämän harjoittelunohjaaja tuo asiaa esiin ja tuleeko harjoittelun aikana vastaan tilanteita, joissa ensihoitaja havainnoisi ja ilmoittaisi onnettomuus- ja paloriskeistä.

Opiskelijoiden kuvaamien osaamistarpeiden täyttämiseksi ja opetuksen yhdenmukaistamiseksi olisi tarvetta lisätä ensihoidon opinnoissa erityisesti paloriskien tunnistamiseen sekä onnettomuuksien ennakointiin ja ehkäisyyn liittyvää opetusta. Opetuskokokonaisuuksien kehittämisen suuntien määrittely asumisturvallisuuteen liittyen jatkuu KAT-TIME-hankkeen seuraavassa vaiheessa.

Kirjoittaja

TKI-asiantuntija Kaisa Seppänen toimii KAT-TIME-hankkeessa projektipäällikkönä. Hänen mielenkiintonsa kohteena ovat asiakaspanoksen ja tiedon hyödynnettävyyden kehittäminen sote-palveluissa sekä älykkäät palveluratkaisut.

Lähteet

KAT-TIME – Kotona asumisen turvallisuus. 2021. Etelä-Karjalan kotona asumisen turvallisuuden hanketoiminnan ja kehittämisen sivusto. [Viitattu 11.9. 2021]. Saatavissa: https://www.kotonaasumisenturvallisuus.fi/hanke/kat-time-hanke

Korpilahti, U., Koivula, R., Doupi, P., Jakoaho, V. ja Lillsunde, P., 2020. Turvallisesti kaiken ikää: Koti-ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelma 2021–2030 sekä selvitys kustannuksista. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:33. [Viitattu 11.9.2021]. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162537/STM_2020_33_j.pdf?sequence=4&isAllowed=y

LAB. 2020. Asumisturvallisuuden tietoperusteinen ennakointimalli KAT-TIME. [Viitattu 11.9.2021]. Saatavissa: https://www.lab.fi/fi/projekti/asumisturvallisuuden-tietoperusteinen-ennakointimalli-kat-time

Valtioneuvosto. 2021. Soteuudistus. Mikä sote-uudistus? [Viitattu 11.9.2021]. Saatavissa: https://soteuudistus.fi/mika-sote-uudistus

Kuvat

Kuva 1. Hu, Z. 2017. Yellow car toy on a white surface. Unsplash. [Viitattu 11.9.2021.] Saatavissa: https://unsplash.com/photos/Xruf17OrkwM