Urheiluseuroille lisää digi- ja kehittämisosaamista, osa 2

Seurojen tarvekartoitus 

LAB-ammattikorkeakoulun hanke Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys (LAB 2022) yhteistyössä Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n (2022) kanssa tarttuvat haasteeseen kehittää seuratoimintojen digi- ja palvelumuotoilutaitoja. Tässä blogissa pureudutaan hankkeen alun toimenpiteisiin ja alkutilanteen selvittämiseen urheiluseurojen nykytilasta digitaalisuuden hyödyntämisen ja kehittämistarpeiden osalta. 

Kuva 1. Jalkapallo on merkittävä osa urheiluseuratoimintaa. (Pexels 2011)

Kyselyn toteutus

Kysely seuratoimijoille julkaistiin Lappeenrannan seuraforumissa 17.3.2022. Kyselyä jaettiin EKLUn Facebookin kautta sekä myöhemmin myös Olympiakomitean foorumissa. Kysely oli avoinna 5.4. saakka, ja kokonaisuudessaan se tavoitti 112 vastaajaa 52:sta eri seurasta.

Kyselyyn vastanneista 45 toimivat urheiluseurassa valmentajina ja loput vastanneista laajasti eri työtehtävissä seuratoiminnassa. Kysymykset rakentuivat Likertin asteikolla 0‒5, joissa vastaajat pisteyttivät vastausvaihtoehdot 1=ei lainkaan kiinnostava, 5=erittäin kiinnostava. Kyselyyn rakennettiin vastaajapolut kohdentamaan kysymykset vastaajarooleittain. Pisteytyksistä koottiin keskiarvot, jonka mukaan vastauksia analysoitiin. 

Some ja pikaviestipalvelut tutuimmat

Kyselyn tuloksista selviää, että urheiluseurat hyödyntävät digitaalisuutta viestinnässään muun muassa sosiaalisen median alustojen, pikaviestipalveluiden, etäkokouksien, sähköisien jäsenkirjeiden ja sähköisien ilmoittautumisjärjestelmien osalta. 

Huomattavasti vähäisemmällä käytöllä digitaalisuutta hyödynnettiin etävalmennuksessa, jäsenkyselyissä ja talouspalveluissa.

Kehittämiskohteiden kärkinä nousivat esiin jäsenhankinta, jäsensuhteiden kehittäminen, markkinointiviestintä, brändin kirkastaminen sekä sisäinen viestintä.  

Valmentajille suunnatuissa kysymyksissä neljä suosituinta urheilijan itsenäiseen harjoitteluun tuotettavista sisältöaiheista olivat liikkuvuus-, lämmittely-, nopeus- ja tukiharjoittelu. Sama toistui valmentajille suunnatun koulutuksen osalta. Neljä suosituinta sisältöä koskivat psyykkistä valmennusta, kuormitusta ja palautumista, ominaisuusharjoittelua sekä urheiluvammojen ehkäisyä. Keskiarvojen perusteella vähiten kannatusta sai etävalmennuksen suunnittelu ja toteutus, mutta digitaalisten työkalujen hyödyntäminen valmennuksessa puolestaan korostui. 

Kuva 2. Kyselyssä havaittiin suuria eroja digitaalisuuden hyödyntämisessä. (Lukas 2017)

Tulokset käyttöön täsmäkohdentaen

Kyselyn tuloksia hyödynnetään hankkeen tulevissa toimenpiteissä, kuten työpajatoiminnan ja koulutusten suunnittelussa. Työpajoihin kutsutaan mukaan urheiluseurojen aktiivitoimijoita, jotka pääsevät samalla verkostoitumaan ja pohtimaan kehittämistarpeiden taustalla vaikuttavia tekijöitä.

Tavoitteena on purkaa ylätason ongelmia kohdennetusti ja löytää tätä kautta ratkaisuja kehittämiseen. Kehittämisen tukena toimivat niin työpajat kuin koulutuskokonaisuudetkin, joiden suunnitteluun kyselyn avulla tehty nykytilanteen tarvekartoitus antaa hyviä suuntaviivoja. 

Kirjoittajat

Sanna Kangas työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Hyvinvointi-yksikössä TKI-asiantuntijana ja fysioterapian tuntiopettajana. Hän toimii asiantuntijana hankkeessa Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys (LAB 2022). 

Taina Orpana työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa liiketalouden lehtorina sekä toimii hankkeessa asiantuntijana.  

Lähteet

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry. 2022. Viitattu 27.4.2022. Saatavissa https://www.eklu.fi/

LAB. 2022. Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys. Hanke. Viitattu 2.5.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/urheiluseurojen-digitaidot-ja-resilienssikyvykkyys 

Lukas. 2017. Työpöytä, läppäri, tietokone. Pexels. Viitattu 3.5.3033. Saatavissa  https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/tyopoyta-lappari-tietokone-nappaimisto-669617/

Pexels. 2011. Aikuinen, aktiivisuus, ammattilainen. Pexels. Viitattu 3.5.2022. Saatavissa  https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/aikuinen-aktiivisuus-ammattilainen-asu-262524/