Ensihoitajien stressinhallintaan tarvitaan lisää työkaluja

Ensihoitajien työ on vaativaa ja stressaavaa. Tärkeää onkin tietää, miten ensihoitajat voivat hallita stressitaakkaansa ja näin huolehtia jaksamisestaan. 

Ensihoitajien työ sisältää useita vaatimuksia, jotka liittyvät tilannearvioiden, ratkaisujen ja päätösten tekemiseen. Tilanteet voivat olla haastavia ja monimutkaisia, eikä stressiltä voi juurikaan välttyä.

LAB-ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijat selvittivät opinnäytetyössään kirjallisuuskatsauksen avulla, millaiset tekijät ja ominaisuudet vaikuttavat ensihoitajien työssä kokemaan stressiin sekä mitkä tekijät ja keinot parantavat ensihoitajien toimintaa ja selviytymiskykyä stressille altistavissa tilanteissa (Kankaanranta ym. 2022).

Koettu stressi on moniulotteista

Kirjallisuuskatsauksen tulokset osoittivat, että akuutille stressille altistavissa tilanteissa ensihoitajat tekevät enemmän suoritusvirheitä, kuten virheellisen tiedon raportointeja sekä tarpeettomia toimenpiteitä. (Regehr & LeBlanc 2017, 184–192.) Ensihoitoympäristön luonteen vuoksi myös traumaperäisen stressioireyhtymän oireet ovat yleisempiä ensihoitajien ammattiryhmässä. Näitä oireita raportoivat kokevat usein myös enemmän akuuttia stressiä, joka aiheuttaa toimintakyvyn heikkenemistä. Tämän pohjalta tuleekin kiinnittää erityistä huomiota ensihoitajien akuutin stressinhallinnan ja traumaperäisen stressioireyhtymän oireiden hallintakeinoihin ja ennaltaehkäisyyn koulutuksessa ja työyhteisöissä.  (Kucmin ym. 2018, 557–571.)

Tutkimusten mukaan ensihoitajien kokeman stressi muodostuu useista sisäisistä sekä ulkoisista tekijöistä. Sisäisistä teemoista tärkeimmiksi nousivat persoonallisuus, resilienssi, minäpystyvyys, työkokemus ja tunneälykkyys (kuva 1). Ulkoisista teemoista olennaisia olivat taas työaikamalli, työympäristön vaihtelevuus, työn yhteiskunnallinen arvostus sekä työyhteisön ja esihenkilöiden tarjoama tuki. (Kankaanranta ym. 2022.)

[Alt-teksti: Kaavakuva. Keskellä teksti koettuun stressiin vaikuttavat tekijät. Ympärillä kuusi tekijää: resilienssi, minäpystyvyys, persoonallisuus, stressinhallinta, tunneälykkyys ja työkokemus.]
Kuva 1. Ensihoitajien kokeman stressin sisäiset tekijät. (Kankaanranta ym. 2022)

Asia kuuluu sekä työyhteisöille että yksilöille

Viime aikoina ajankohtaisena aiheena on ollut hoitajien jaksaminen ja työvoiman säilyttäminen. Ensihoitotyön kuormittavuuden vuoksi ensihoitajien työssä selviytymistä tulee tukea ja selvittää keinoja työssä jaksamiseen. Opinnäytetyön anti on työelämän ja työntekijöiden hyvinvoinnin kehittämisessä.

Tulokset voivat toimia myös pohjana ensihoitajille omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamisessa ja näin keinona kehittää omaa hyvinvointia ja työssä jaksamista. Tärkeää on tunnistaa stressinhallinnan olevan niin työyhteisön kuin yksilöiden yhdessä ratkaistava haaste.

Kirjoittajat

Sanni Kankaanranta, Joona Knorn ja Olga Pylkkö ovat LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoita ensihoidon koulutusohjelmasta.

Tia Windahl työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Hyvinvointi-yksikössä ensihoidon lehtorina.

Lähteet

Kankaanranta, S., Knorn, J. & Pylkkö, O. 2022. Stressiin vaikuttavat tekijät ja ominaisuudet ensihoitajilla. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala. Lappeenranta. Viitattu 17.8.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022081719496

Kucmin, T., Kucmin, A., Turska, D., Turski, A. & Nogalski, A. 2018. Coping styles and dispositional optimism as predictors of post-traumatic stress disorder (PTSD) symptoms intensity in paramedics. Psychiatria polska. 2018 Jun 30;52(3), 557‒571. Article in English, Polish. Viitattu 17.8.2022. Saatavissa DOI: 10.12740/PP/68514

Regehr, C. & LeBlanc, V. R. 2017. PTSD, Acute Stress, Performance and Decision-Making in Emergency Service Workers. The journal of the American Academy of Psychiatry and the Law. 2017 Jun;45(2), 184‒192. Viitattu 17.8.2022. Saatavissa PMID: 28619858