Etähoidon videot tukemassa ikäihmisten arkea

Ikääntyneet asuvat yhä vanhemmiksi kotona, ja se on myös monen ikäihmisen toive ja tavoite. Omassa kodissa saa elää ja toimia oman kunnon ja halujen mukaan, se tukee hyvinvointia ja ylläpitää toimintakykyä ja jaksamista. Kotona oleminen lisää onnellisuutta ja auttaa säilyttämään mielenkiinnon elämään. Väestön vanhetessa iäkkäiden toimintakyky voi heiketä ja sairastelu kasvaa, joka tuo erilaisia haasteita kotona pärjäämiseen. Kotona asumista pyritään tukemaan erilaisin keinoin, jotta iäkäs saa asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. (Ojala 2021, THL 2023.)

Sosiaali- ja terveysalalla videovälitteinen ohjaus ja digitalisaatio mahdollistaa ja monipuolistaa etäpalveluita, jotka voivat auttaa iäkkäitä palveluiden saamisessa, sekä vähentää heidän yksinäisyyttänsä. Henkilökohtainen tapaaminen voi olla haastavaa asiakkaalle esimerkiksi pitkän matkan, puuttuvan kyydin, huonon voinnin tai terveysongelmien vuoksi. (STM 2017, Virtanen ym. 2023.)

Vuorovaikutussuhteen luominen iäkkäisiin voi olla haastavaa videovälitteisesti, eikä kaikilla hyvinvointialueilla ole etäpalveluiden mahdollistavia laitteita käytettävissä. Optimaalisinta olisi, että hoitaja voisi käydä asiakkaan luona kartoittamassa tilannetta ja opettaa mahdollisten laitteiden käyttöä. Etähoidon järjestäminen voi olla haasteellista esimerkiksi asiakkaiden riittämättömän teknologiaosaamisen vuoksi, mistä voi aiheutua turhautumista etäpalveluiden käyttöön (Virtanen ym. 2023).

Kuva 1. Etäpalvelut tulevat osaksi ikäihmisten arkea.  (Firmbee 2015).

Etäyhteyksillä lisää sisältöä ja aktiviteettia ikäihmisen arkeen

Älylaitteen ja kuvallisen etäyhteyden avulla voidaan mahdollistaa iäkkäälle esimerkiksi kotihoidon käynnit etänä, ryhmäkuntoutusta, sosiaalisia tuokioita tai vaikka yhteisiä kahvihetkiä. Etäyhteyksin ja laittein voidaan seurata myös iäkkään lääkkeiden ottoa, ohjata ruokailuja tai toteuttaa kuntoutusta esimerkiksi jumppien muodossa. (Ojala 2021.)

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kotihoidolle tehtiin kehittämistehtävänä videoita sosionomi- ja fysioterapeuttiopiskelijoiden kanssa monialaisessa yhteistyössä. Toimme terveydenhoitajaopiskelijoina terveyden edistämisen ja -ylläpidon näkökulman erilaisiin aiheisiin ja jaoimme tiedot muiden ammattiryhmien kanssa. Tuotoksena syntyi VideoVisit-videoita ikäihmisten arkeen.

Videovälitteisen etäpalvelun etuja ovat esimerkiksi edullisemmat kustannukset ja joustavampi aikataulu. Hoitaja voi ohjata useampia asiakkaita samalla kertaa. Etäyhteys videon välityksellä mahdollistaa myös ilmeiden ja eleiden havainnoimisen, jonka seurauksena vuorovaikutus paranee.

Videoiden aiheina olivat esimerkiksi luonto, uni, kotona pärjäämisen vaatimukset sekä nesteytys. Videoiden tarkoituksena on edistää ja tukea ikäihmisten toimintakykyä sekä arjessa jaksamista. Kehittämistyömme auttaa tiedon välittämisen lisäksi tarjoamaan asiakkaille mieltä virkistävää ja toimintakykyä ylläpitävää sisältöä. Kotihoito voi hyödyntää videoita arjessa ikäihmisten parissa.

Kirjoittajat

Taru Koistinen, Suvi Apo-Nekkula ja Barbara Gyözö opiskelevat terveydenhoitajiksi LAB-ammattikorkeakoulussa.

Sanna Imeläinen toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä.

Lähteet

Firmbee. 2015. Toimisto, liiketoimintaa, kirjanpitäjä, kirjanpito. Pixabay. Viitattu 2.4.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/toimisto-liiketoimintaa-kirjanpit%C3%A4j%C3%A4-620822/

Ojala, K. 2021. Etähoiva lisää ikäihmisten onnellisuutta ja tuo uudenlaista arvoa kotona elämiseen. VideoVisit. Viitattu 2.4.2023. Saatavissa https://www.videovisit.fi/etahoiva-lisaa-ikaihmisten-onnellisuutta-ja-tuo-uudenlaista-arvoa-kotona-elamiseen/

STM. 2017. Etäpalvelut helpottamaan ikääntyneiden yksinäisyyttä. Viitattu 30.3.2023.  Saatavissa https://stm.fi/-/etapalvelut-helpottamaan-ikaantyneiden-yksinaisyytta

THL. 2023. Ikääntyminen. Viitattu 31.3.2023. Saatavissa https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/muuttuvat-vanhuspalvelut/kotihoito

Virtanen, H., Marin, K., Hiltunen. A-M., Kaila, A., Kajula, O. & Kesänen, J. 2023.  Etäyhteydellä toteutettava pitkäaikaissairautta sairastavan omahoidon ohjaus. Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus. Viitattu 21.3.2023. Saatavissa https://www.hotus.fi/hotus-hoitosuositus-etayhteydella-toteutettava-pitkaaikaissairautta-sairastavan-omahoidon-ohjaus/