Etävastaanotot terveyspalvelujen vahvistajina

Koronapandemia on ravistellut koko maailmaa pari vuotta tuntuvasti. Etävastaanotot ovat lisääntyneet sekä julkisessa terveydenhuollossa että työterveyshuollossa merkittävästi. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä etävastaanottojen tuomiin uusiin mahdollisuuksiin saada tarvittua terveyspalvelua. Etävastaanoton sujuvuus ja nopeus ovat yllättäneet monet asiakkaat. Samalla etävastaanotot ovat haastaneet terveydenhuollon ammattilaiset uudella tavalla, jotta asiakkaan terveydentila saadaan tarkoituksenmukaisesti arvioiduksi.

Fysioterapeutin suoravastaanotto etänä

Tuki- ja liikuntaelinoireet (tule-oireet) ovat suomalaisten yleisimpiä työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia oireita ja samalla yleisin syy sairauspoissaoloihin (TTL 2021a).  Tutkitun tiedon mukaan tule-sairauksien ennaltaehkäisy ja nopea oireisiin puuttuminen voivat parantaa työkykyä, vähentää sairauslomapäiviä ja tuottaa kustannussäästöjä. (TTL 2021b.)

Fysioterapeuttien suoravastaanotot ovat ottaneet paikkansa terveydenhuollossamme tule-oireisten asiakkaiden tutkimisessa ja ohjauksessa. Suoravastaanottojen on todettu toimivan luotettavasti myös etävastaanottoina, mutta niitä toteutetaan vielä suhteellisen vähän. Tällaisen tuloksekkaan toiminnan lisääminen edellyttää fysioterapeutteina toimivien ammattilaisten rohkaisua, kannustusta ja tukea. Tähän haasteeseen on tarttunut Salomaa (2021) YAMK-opinnäytetyössään.

Kuva 1. Työfysioterapeutin ja asiakkaan kohtaaminen etävastaanotolla (Kuva: Sari Salomaa)

Salomaan (2021) opinnäytetyössä on kuvattu etänä toteutuva työfysioterapeutin suoravastaanottoprosessi. Palveluprosessissa kuvattiin Blueprint-menetelmällä asiakas-ja asiantuntijaroolit sekä niiden välinen vuorovaikutus ja taustalla tarvittavat prosessit.

Etänä toteutuvan suoravastaanottomenetelmän kehittämiseen osallistuivat myös Terveystalon työfysioterapeutit. Heille osoitettiin kysely, jossa selvitettiin heidän kokemuksiaan etävastaanoton onnistumisen edellytyksistä ja tuen tarpeista.

Etänä toteutuvan suoravastaanoton onnistumisen edellytyksinä pidettiin toimivaa teknologiaa, riittävää osaamista tule-oireiden erotusdiagnostiikassa sekä yhdenmukaisia toimintatapoja. Kyselyn mukaan tuen tarvetta etäsuoravastaanoton pitämiseen kaivattiin erityisesti etätutkimisen toteutukseen. Myös etänä toteutuvan suoravastaanoton informointiin ja markkinoinnin kohdentamiseen toivottiin lisää päivitettyä materiaalia. Käytäntöjen yhdenmukaistamiseen tuotettiin selkeitä kehittämisideoita.

Tule-oireisten asiakkaiden ammatillinen tutkiminen ja ohjaaminen etävastaanotolla haastaa fysioterapeutin toimintatavat. Salomaan (2021) opinnäytetyössä tuotettiin tule-asiakkaan etätutkimista varten tarkistuslista tukemaan fysioterapeutin etätutkimista.

Kirjoittajat

Sari Salomaa on fysioterapeutti/ työfysioterapeutti ja LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan YAMK-opiskelija.

Pirjo Vaittinen, TtT, toimii LAB-ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yliopettajana.

Lähteet

Salomaa, S. 2021. Työfysioterapeutin suoravastaanotto tuki- ja liikuntaelinoireisille asiakkaille etänä. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. [Viitattu 25.5.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021053112947

TTL 2021a. Työterveyslaitos. 2021. Tuki- ja liikuntaelinten terveys. [Viitattu 25.5.2021]. Saatavissa:  https://www.ttl.fi/tyontekija/tuki-liikuntaelinten-terveys/

TTL 2021b. Työterveyslaitos. 2021. Ergonomia. [Viitattu 25.5.2021]. Saatavissa: https://www.ttl.fi/tyontekija/tuki-liikuntaelinten-terveys/ergonomia/