Työn etujen markkinoiminen lisää sote-alan houkuttelevuutta

LAB-ammattikorkeakoulu toteuttaa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Miesvirtaa sosiaali- ja terveysalalle – hanketta vuosina 2019−2021. Hankkeen yhtenä tarkoituksena on kuvata sote-alojen koulutusohjelmien ja työelämän vahvaa segregaatiota eli sukupuolittuneisuutta sekä selvittää sosiaali- ja terveysalan koulutusten ja jatko-opintopolkujen markkinointia. Miesvirtaa-hankkeen tavoitteena on saada sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin lisää mieshakijoita. (LAB 2020).

Toukokuussa 2020 Miesvirtaa sosiaali- ja terveysalalle  -hankkeessa toteutetulla kyselyllä selvitettiin, miten potentiaaliset hakijat tavoitetaan, ja millaista houkuttelevan markkinoinnin tulisi olla. Kyselyyn osallistui 53 iältään 18−60-vuotiasta henkilöä. Osallistujista 88 prosenttia oli naisia ja 12 prosenttia miehiä.

Potentiaalisia hakijoita tavoiteltava monin eri keinoin

Kyselyn vastaukset ovat samansuuntaisia Making nursing a study for men -raportin kanssa. Kyselyyn vastanneiden mielestä potentiaaliset hakijat tavoitetaan tehokkaimmin sosiaalisessa mediassa, vaikka televisio- ja radiomainontaakin pidetään edelleen toimivina markkinoinnin keinoina. Vastauksissa nostettiin esiin koulutuksiin liittyvän lisätiedon tarve. (Myyrä 2020.)


Kuva 1. Sukupuolittuneisuuden taustalla vaikuttavat stereotypiat muuttuvat hitaasti (Kuva: Irina Tiainen)

Lisätietoa ehdotettiin jaettavaksi esimerkiksi erilaisina esittelyinä, joita voisivat pitää alan opiskelijat. Myös jalkautuminen nuorten tai nuorten aikuisten keskuuteen nähtiin markkinoinnin mahdollisuutena. Raportissa nostettiin esille myös markkinoinnissa käytetyn kielen merkitys.

Markkinoinnissa tulisi välttää sukupuolittuneita ilmaisuja. Oppilaitosten julkaisemissa opetussuunnitelmissa, opetusmateriaaleissa ja tehtävissä tulisi huomioida sukupuoleen liittyvät tekijät, jotta niillä ei viestitä alan soveltuvan vain naisille. (Making nursing a study for men 2019.)

Houkutteleva mainonta on selkeää ja rentoa

Making nursing as a study for men (2019) -raportissa korostettiin selkeän verkkomateriaalin saatavuutta potentiaalisten hakijoiden tavoittamisessa.  Myös Miesvirtaa sosiaali- ja terveysalle -hankkeessa tehdyssä kyselyssä nähtiin selkeän sote-alan koulutuksia esittelevän verkkosivuston tarve (Myyrä 2020).  Kunnat ja kaupungit organisaatioineen nähtiin myös mahdollisina toimijoina osana koulutusten markkinointia.

Vastauksista nousi ehdotus muun muassa koulutusmahdollisuuksien julkaisemisesta kaupungin nettisivuilla. Jatkokoulutuksista toivottiin informaatiota suoraan työpaikoille. Houkuttelevan mainonnan ominaisuuksiksi nimettiin esimerkiksi pirteys, sukupuolineutraalius ja rentous. Myös mainoksen selkeys, informatiivisuus ja visualisuus nousivat esille vastauksissa. Houkuttelevan mainoksen nähtiin olevan tunteisiin vetoava niin hyvässä kuin pahassa.  

Ammattikorkeakoulujen hakijamäärät ovat ennätyskorkeat, ja terveys- ja hyvinvointialat ovat aloista vetovoimaisimpia   (Arene 2021.) Sosiaali- ja terveysalan koulutusten ja opintojen markkinoinnissa tulisi tuoda vahvemmin esille miesnäkökulma.  Työn edut ja hyödyt tulisi nostaa esille, jotta sosiaali- ja terveysala voisi kilpailla niin sanottujen miesvaltaisten alojen kanssa samalla viivalla.

Kirjoittaja

Irina Tiainen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Miesvirtaa sosiaali- ja terveysalalle -hankkeen asiantuntijana.

Lähteet

Arene 2021. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto. Ajankohtaista. Ammattikorkeakoulujen hakijamäärä uuteen ennätykseen. 7.4.2021. [Viitattu 5.5.2021] Saatavissa: https://www.arene.fi/ajankohtaista/ammattikorkeakoulujen-hakijamaara-uuteen-ennatykseen/

Men in Nursing Education. Mapping Educational Practices and Student Experiences in Iceland, Denmark and Norway. 2019. Roskilde University & University of Akureyri.  Nordic Council of Ministers. Reform Resource Centre For Men.

Myyrä, S. 2020. Kysely sosiaali- ja terveysalan koulutusten ja jatko-opiskelupolkujen markkinoinnista osana Miesvirtaa- hanketta. Sosiaali- ja terveysala. Sosionomikoulutus.

Linkit

LAB. 2020. Miesvirtaa sosiaali- ja terveysalalle -hanke. [Viitattu 10.06.2020] Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/miesvirtaa