FHIR-standardi: potilaan terveystietojen yhdistäjä

Laadukkaan terveydenhuollon kannalta on olennaista, että hoitohenkilöstöllä on käytettävissään potilaan hoitoa koskevat ajantasaiset tiedot silloin kun niitä tarvitaan. Terveydenhuollossa on kuitenkin lukuisia eri järjestelmiä, joihin yhden potilaan tietoja voidaan kirjata.

FHIR-standardi (Fast Healthcare Interoperability Resources) on uusi terveydenhuollon tietojenvaihtamisen standardi. Sen tavoitteena on saattaa potilaan ajantasaiset, hoidon kannalta olennaiset tiedot yhteen hoitohenkilöstön saataville sekä avata kokonaan uusia mahdollisuuksia terveydenhuoltoon muun muassa lisäämällä potilaiden osallistamista omiin hoitoihinsa.

Tietojenvaihto terveydenhuollon järjestelmien välillä

Tietojenvaihto terveydenhuollon järjestelmien välillä on koettu haastavaksi ja runsaasti resursseja kuluttavaksi. Aiemmin kehitetyt tietojenvaihtamisen standardit ovat työläitä käyttää, eivätkä ne ole poistaneet tarvetta järjestelmäkohtaisille tietojenvaihdon ratkaisuille. FHIR-standardin on määrä helpottaa ja yhdenmukaistaa järjestelmien välistä tietojenvaihtoa. FHIR-standardia noudattavat järjestelmät voivat sujuvasti vaihtaa ja hyödyntää tietoja keskenään ilman tarvetta tiedon erilliselle muuntamiselle. Mitä useampi järjestelmä toteuttaa FHIR-standardia, sitä yhtenäisemmäksi terveydenhuolto muuntautuu, ja eri järjestelmiin kirjatut tiedot voidaan tuoda helpommin yhteen hoitohenkilöstön saataville. (Ayaz ym. 2021; Rhapsody Health Solutions Team 2022.)

FHIR-standardi on resurssikeskeinen standardi, missä resurssi edustaa itsenäistä kokoelmaa tietoja yksittäisestä asiasta. Esimerkiksi yksittäinen resurssi voi sisältää tietoja yksittäisestä lääkäristä tai lääkemääräyksestä. Tieto tallennetaan resurssien elementteihin erilaisina tietotyyppeinä, ja nämä tietotyypit määrittävät, millaista tietoa voidaan tallentaa kuhunkin resurssin elementtiin. FHIR-standardin primitiivisiä tietotyyppejä esitellään kuvassa 1. (Suovuori 2023.)

FHIR-standardin eri tietotyyppien nimiä luetellaan erillisissä laatikoissa ja yhdistetään toisiinsa viivoilla keskinäisten suhteidensa mukaan.
Kuva 1. FHIR-standardin primitiivisiä tietotyyppejä. (Health Level Seven International 2019)

Tietojenvaihtaminen järjestelmien välillä resurssien avulla on vaivatonta niiden standardoitujen rakenteiden ja tietotyyppien ansiosta. Yhdessä järjestelmässä luotua resurssia voidaan hyödyntää suoraan toisessa FHIR-standardia toteuttavassa järjestelmässä (Suovuori 2023).

FHIR-standardi terveydenhuollon tulevaisuudessa

FHIR-standardi avaa ovet uusille, innovatiivisille ratkaisuille terveydenhuollossa. FHIR on avoin standardi, jonka avulla voidaan kehittää terveydenhuollon sovelluksia muun muassa web- ja mobiilisovellusten muodossa. Potilaat voivat siirtää omia terveystietojaan, kuten kotona mitattuja verenpainearvoja, suoraan terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön näiden sovellusten kautta. Samoin äly- ja mittalaitteiden keräämät tiedot, jotka noudattavat FHIR-standardia, voidaan toimittaa terveydenhuollon järjestelmille, ja ne ovat siten hoitohenkilökunnan hyödynnettävissä. FHIR-standardi tehostaa potilastietojen saatavuutta ja jakamista antaen myös potilaille paremman yleiskuvan heidän terveystiedoistaan ja edistäen näin heidän aktiivista osallistumistaan omiin hoitoihinsa. (Surety Systems 2023; Suovuori 2023.)

Terveydenhuollon tunnuksia yhdistetään toisiinsa viivoilla abstraktissa ympäristössä.
Kuva 2. Terveystietojen yhteentoimiminen avaa uusia mahdollisuuksia. (Rezaeipoor)

Kirjoittajat

Joni Suovuori valmistui LAB-ammattikorkeakoulusta tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi syksyllä 2023. Hän työskentelee sovelluskehittäjänä terveydenhuollon potilastietojärjestelmän parissa.

Matti Welin toimii yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulussa tieto- ja viestintätekniikan koulutusvastuussa.

Lähteet

Ayaz, M., Pasha, M., Alzahrani, M., Budiarto, R. & Stiawan, D. 2021. The Fast Health Interoperability Resources (FHIR) Standard: Systematic Literature Review of Implementations, Applications, Challenges and Opportunities. JMIR Medical Informatics. Vol. 9 (7). Viitattu 20.1.2023. Saatavissa DOI 10.2196/21929

Health Level Seven International. 2019. HL7 FHIR Release 4. Viitattu 24.11.2023. Saatavissa www.build.fhir.org/datatypes.html

Rhapsody Health Solutions Team. 2022. FHIR vs. HL7: We explain the key difference. Viitattu 20.11.2023. Saatavissa www.rhapsody.health/blog/fhir-vs-hl7-explained

Rezaeipoor, M. Abstract Worldwide Health Care Background with Futuristic Medical Technology Concept. Wirestock. Viitattu 21.11.2023. Saatavissa www.stock.adobe.com/fi/images/abstract-worldwide-health-care-background-with-futuristic-medical-technology-concept/431088330

Suovuori, J. 2023. FHIR-standardin hyödyntäminen terveydenhuollon järjestelmissä. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, tieto- ja viestintätekniikan koulutus. Viitattu 20.11.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023112431549

Surety Systems. 2023. Unlocking the Potential of HL7 FHIR for Healthcare Interoperability. Viitattu 20.11.2023. Saatavissa www.suretysystems.com/insights/unlocking-the-potential-of-hl7-fhir-for-healthcare-interoperability