Fysioterapiaan kehitettiin etäpalvelun toimintamalli

Sosiaali- ja terveydenhuollossa kehitetään ja otetaan käyttöön ennaltaehkäiseviä, oikea-aikaisia ja yhdenvertaisia digitaalisia palveluja (Sote-uudistus 2021). Ihmiset odottavat saavansa palveluita digitaalisesti (Deloitte centre for health solutions 2017, 2). Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä kehitettiin ja käyttöönotettiin toimintamalli, jossa asiakas voi ohjautua tuki- ja liikuntaelinfysioterapian asiakkaaksi Omaolon tai Hyviksen digitaalisissa palvelukanavissa.

Digitalisaatiota hyödynnetään kuntoutuksessa

Digitalisaatio on palveluiden ja toiminnan uudistamista teknologian avulla (Valtiokonttori 2016, 18; Ilmarinen & Koskela 2015). Terveydenhuollossa se on merkittävä kehityssuuntaus (Lampi 2021, 13). Sähköinen ajanvaraus ja etävastaanotto ovat yleisimpiä terveydenhuollon digipalveluja (Hyppönen & Ilmarinen 2018, 288; Sihvo ym. 2014, 6).

Kuntoutuksessa käytetään reaaliaikaista videoyhteyttä tai etukäteen videoituja harjoituksia (Karppi 2011, 2). Etävastaanotto voi madaltaa osallistumiskynnystä ja vähentää maantieteellistä epätasa-arvoisuutta (Keränen 2019). Se tuo kuntoutuksen osaksi asiakkaan arkea ja mahdollistaa läheisten osallistumisen (Salminen & Hiekkala 2019, 289–290). Etävastaanotto tukee omahoitoa (Hinman et al. 2017). Se on toimiva vaihtoehto polven ja olkapään tekonivelleikattujen, alaraajojen nivelrikosta kärsivien ja alaselkäkivun kuntoutuksessa (Vuononvirta 2019, 188). Etävastaanotto sisältää asiakkaan haastattelua, havainnointia, tutkimista, ohjausta ja neuvontaa (Tamminen 2019, 2).

[Alt-teksti: Avattu pöytätietokone, jonka näytöllä on teksti Avaa uusi keskustelu.]
Kuva 1. Fysioterapeutti avaa etävastaanottoyhteyden asiakkaaseen digiklinikalla. (Kuva: Rosa Hemming) 

Etäpalvelun toimintamalli fysioterapiaan

Hemming (2022) kehitti tuki- ja liikuntaelinfysioterapian etäpalvelun toimintamallin Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän aikuisten avokuntoutukselle. Malli edistää asiakkaan omaa aktiivisuutta terveytensä hoitamiseksi, helpottaa ammattilaisten työn kuormittavuutta ja luo kustannustehokkuutta organisaatiolle. Kehittämistyön lähestymistapana oli toimintatutkimus, ja siihen osallistettiin organisaation ammattilaisia.

Tulosten perusteella Hyviksen sähköistä ajanvarausta etävastaanotolle alettiin tarjota tilanteisiin, joissa asiakkaalla on lievä tuki- ja liikuntaelinvaiva, joka ei vaadi fyysistä tutkimista. Etävastaanottoa voidaan hyödyntää puhelin- ja kontrolliajoissa. Etävastaanotolle voi ohjautua myös Omaolon tuki- ja liikuntaelinoirearviokyselystä. Omaolosta voi ohjautua sähköisellä ajanvarauksella lisäksi fysioterapian suoravastaanotolle. Etävastaanotto toteutetaan tietokoneella Päijät-Soten digiklinikalla tai Mehiläisen mobiilisovelluksessa.

Toimintamallin käyttö on lisännyt asiakkaiden asiointimahdollisuuksia fysioterapiassa. Asiakkaan tulee hallita digitaalisten laitteiden käyttö ja henkilöstöä tulee perehdyttää mallin käyttöön. Tieto palvelusta tulee löytyä potilasoppaista ja internetsivuilta. Malli on käytänteitä yhtenäistävä työkalu.

Kirjoittajat  

Rosa Hemming valmistui fysioterapeutiksi (YAMK) LAB-ammattikorkeakoulusta kesäkuussa 2022 sosiaali- ja terveysalan digitaaliset ratkaisut -koulutusohjelmasta. Hemming työskentelee fysioterapeuttina Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän aikuisten avokuntoutuksessa ja kehittää digitaalisten ratkaisuiden hyödyntämistä terveydenhuollossa.

Tuija Rinkinen on LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikön lehtori.

Lähteet  

Deloitte centre for health solutions. 2017. The futureawakens. Life sciences and health care predictions 2022. Viitattu 17.6.2022. Saatavissa https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Documents/deloitte-uk-life-sciences-health-care-predictions-2022.pdf 

Hemming, R. 2022. Aikuisten tuki- ja liikuntaelinfysioterapian etäpalvelun toimintamallin kehittäminen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä. Opinnäytetyö YAMK. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 17.6.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022060615546

Hinman, R-S., Nelligan, R-K., Bennell, K-L. & Delany, C. 2017. ”Sounds a bit crazy, but it was almost more personal”: A qualitive study of patient and clinician experiences of physical therapist-prescribed exercise for knee osteoarthritis vie Skypetm. Original Article publish arthritis Care& Research. Viitattu 17.6.2022. Saatavissa https://doi.org/10.1002/acr.23218

Hyppönen, H. & Ilmarinen, K. 2018. Sähköisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonta, palvelujen käyttö ja esteet. Suomalaisten hyvinvointi 2018. Viitattu 17.6.2022. Saatavissa https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137697/SH%202018_17%20S%C3%A4hk%C3%B6isten%20sosiaali-%20ja%20terveyspalvelujen%20tarjonta%20_%20H%20Hypp%C3%B6nen%20et%20al.pdf?sequence=1 

Ilmarinen, V. & Koskela, K. 2015. Digitalisaatio –Yritysjohdon käsikirja. Helsinki: Talentum Media Oy. Viitattu 17.6.2022. Saatavissa https://docplayer.fi/38984378-Digitalisaatio-yri-tysjohdon-kasikirja.html 

Karppi, M. 2011. Interaktiivinen etäkuntoutus ikääntyneen toipilasajan tukena. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto. Viitattu 17.6.2022. Saatavissa https://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-22003 

Keränen, T. 2019. Etäkuntoutus antaa vaihtoehdon. Lääkärilehti 34 (74), 1784‒1788. Viitattu 17.6.2022. Saatavissa https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/etakuntoutus-antaa-vaihtoehdon/ 

Lampi, A. 2021. Teknologisoituva kotihoito ja työntekijöiden tunnekokemukset. Pro gradu -tutkielma.  Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntapolitiikan ala. Viitattu 17.6.2022. Saatavissa http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202106093596 

Salminen, A-L. & Hiekkala, S. 2019. Kokemuksia etäkuntoutuksesta. Kelan etäkuntoutushankkeen tuloksia. Helsinki. Kelan tutkimus. Viitattu 17.6.2022. Saatavissa https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/302635/Kokemuksia_etakuntoutuk-sesta_saavutettava.pdf 

Sihvo, P., Jauhiainen, A. & Ikonen, H. 2014. Asiakaslähtöisten sähköisten terveyspalvelujen kehittäminen ketterästi. Teoksessa: Jauhiainen, A. & Sihvo, P. (toim.) Sähköiset terveyspalvelut asiakkaiden käyttöön terveydenhuollossa –Teoriasta käytäntöön. Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B:33. Viitattu 17.6.2022. Saatavissa https://docplayer.fi/9899589-Sahkoiset-terveyspalvelut-asiakkaiden-kayttoon-terveyden-huollossa.html 

Sote-uudistus. 2021. Mikä sote-uudistus? Viitattu 17.6.2022. Saatavissa https://soteuudistus.fi/mika-sote-uudistus 

Tamminen, P. 2019. Etäfysioterapian toimintamallin kehittäminen YTHS:n fysioterapiassa. YAMK-opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu, hyvinvointiteknologian tutkinto-ohjelma. Viitattu 17.6.2022. Saatavissa http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019091818895 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2020. Sote-digitalisaation seuranta. Viitattu 17.6.2022. Saatavissa https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tiedonhallinnan-ohjaus/sote-digitalisaation-seuranta 

Valtiokonttori. 2016. Valmiina digikiriin – Digitalisaatio ja virastojen tuottavuuspotentiaali. Viitattu 17.6.2022.  Saatavissa http://www.valtiokonttori.fi/download/noname/%7B8B28514D-E7AA-4384-A6D6-6B85615A3D93%7D/92716 

Vuononvirta, T. 2019. Muita etäkuntoutuksen kohderyhmiä. Teoksessa: Salminen, A-L., Hiekkala, S. & Stenberg, J-H. (toim.) Etäkuntoutus. Kelan tutkimuksia, 188. Viitattu 17.6.2022. Saatavissa https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/161341/Etakuntoutus.pdf?sequence=1&isAllowed=y