Globaalikasvatuksen merkitys yhteiskunnassa kasvaa

Tutkimusten mukaan 2000-luvun oppilaille ja opiskelijoille tulee tarjota riittävästi globaalikasvatusta, jotta he voisivat käyttää tietoja, taitoja sekä arvoja operoidessaan tulevaisuuden sosiaalisessa, poliittisessa, kulttuurisessa ja globaalissa maailmassa ja todellisuudessa.

Globaalikasvatus pyrkii vahvistamaan ymmärrystä ja tunnetta siitä, että jokainen yksilö kokee kuuluvansa maailmanlaajuiseen yhteisöön ja ihmiskuntaan. Tavoitteena on myös edistää globaalia oikeudenmukaisuutta, identiteettiä sekä vastuunottoa, jotka nojaavat universaaleihin arvoihin. Vaikka arvot, joihin globaalikasvatus perustuu, eivät sinällään ole uusia, on globaalikasvatus opetuksen saralla maailmanlaajuisesti nousussa oleva ilmiö, jolle ei ole päätepistettä. Globaalikasvatusta voi aina viedä ja kehittää eteenpäin. (Guo 2014, 2.)

Kuva 1. Tulevaisuuden työyhteisöt ovat monikulttuurisia. (WOKANDAPIX 2020)

Globaalikasvatukseen liittyvät olennaisesti globaalit kompetenssit. Globaalit kompetenssit koostuvat tiedosta, ymmärryksestä, taidoista ja asenteista. Niiden avulla yksilö osaa tarkastella paikallisia, globaaleja sekä kulttuurienvälisiä asioita, ymmärtää ja arvostaa erilaisia näkökulmia ja maailmankatsomuksia, olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa sekä toimia vastuullisesti kestävän kehityksen puolesta.

Koko ajan muuttuvassa maailmassa globaalit kompetenssit ovat välttämättömiä. Globaaleihin kompetensseihin perustuva koulutus tukee ja edistää kulttuurista tietoisuutta ja kunnioittavaa vuorovaikutusta yhä monimuotoisemmissa yhteiskunnissa. Globaalien kompetenssien vahvistaminen lisää työllisyyttä antaen mahdollisuuden menestyä muuttuvilla työmarkkinoilla.

Viimeisten parin vuosikymmenen aikana teknologiassa ja digitalisoitumisessa on tapahtunut suuria muutoksia, jotka ovat muokanneet muun muassa nuorten näkemyksiä maailmasta, käsitystä itsestään sekä heidän vuorovaikutustaan muiden ihmisten kanssa. Globaalien kompetenssien avulla on mahdollista tukea vaikkapa media-alustojen tehokasta ja vastuullista käyttöä. (OECD 2018, 5–6.)

Globaalikasvatusta kaikille koulutusasteille

Globaaleja kompetensseja tulee kehittää myös koulutuksesta käsin. Tavoitteena on, että ihmiset ymmärtäisivät globaaleja ongelmia ja välittäisivät niistä sekä osallistuvat sosiaalisten, poliittisten, taloudellisten ja ympäristöllisten haasteiden ratkaisemiseen. Kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma Agenda 2030 painottaa koulutuksen roolia kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. (OECD 2018, 5–6.)

Suomi muuttuu enenevässä määrin monikulttuurisemmaksi, minkä myötä myös globaalikasvatusta tulisi lisätä oppilaitoksiin perusopetuksesta korkeakouluun. Globdives-hankkeessa (LAB 2023) kehitetään monimuotoisuuteen ja maailmankansalaisuuteen liittyvää tietoa ja osaamista, joilla pyritään vastaamaan maahanmuuton myötä muuttuvaan työelämään.

Hankkeessa on kehitetty viiden opintopisteen verkko-opintojakso, jonka tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä maailmankansalaisuudesta, kestävän kehityksen tavoitteista sekä globaalin maailman trendeistä ja haasteista. Opetuksen avulla tulevaisuuden johtajat saavat työkaluja erilaisista taustoista tulevien yksilöiden ja ryhmien kanssa työskentelyyn.

Kirjoittaja

Mari Rask työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksessa ja asiantuntijana Globdives-hankkeessa (LAB 2023).

Lähteet

Guo, L. 2014. Preparing Teachers to Educate for 21st Century Global Citizenship: Envisioning and Enacting. Journal of Global Citizenship & Equity Education. Volume 4 (1), 1-23. Viitattu 14.4.2023. Saatavissa https://journals.sfu.ca/jgcee/index.php/jgcee/article/view/121/154

LAB. 2023. Globdives. Global citizenship & Diversity Management Skills in Higher Education. Hanke. Viitattu 14.4.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/global-citizenship-diversity-management-skills-higher-education

OECD. 2018. Preparing our youth for an inclusive and sustainable world. The OECD PISA global competence framework. Viitattu 19.4.2023. Saatavissa https://www.oecd.org/education/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf

WOKANDAPIX. 2020. Monimuotoisuutta, rotu, oma, pääoma. Pixabay. Viitattu 21.4.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/monimuotoisuutta-rotu-oma-p%c3%a4%c3%a4oma-5351038/