GLOBDIVES-työpajassa muovattiin eurooppalaista moninaisuuden viitekehystä

Train the Trainer -työpaja aiheesta Diversity and Inclusion Management in Higher Educationjärjestettiin Erasmus+ -ohjelmaan kuuluvan GLOBDIVES (Global Citizenship and Diversity Management Skills in Higher Education) -projektin organisoimana espanjalaisen Vigon yliopiston Ourensen kampuksella lokakuussa 2023. Hankkeen tavoite on lisätä tietoisuutta inkluusiosta, moninaisuudesta ja maailmankansalaisuudesta korkeakouluissa projektin partnerimaissa (LAB 2023.)

Opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen visio 2035 julkaistiin vuonna 2022. Vision myötä kansainvälistyminen ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset nostetaan keskiöön korkeakoulutuksessa ja tutkimuksen kentällä. Erityisesti kotikansainvälisyys on visiossa tärkeässä roolissa: korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan tulee rakentua sen mukaan vahvan demokratian, osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja vastuullisuuden arvopohjalle. (OKM 2022.)

Vaikka globaalikasvatusta on tarkoitus toteuttaa kaikilla koulutusasteilla, korkeakouluissa aiheesta on tarjolla lähinnä erillisiä koulutusohjelmia ja kursseja. Teemojen integrointi eri oppiaineisiin on opettajien varassa, sillä valmista materiaalia ei ole tarjolla. (Baliasina 2022.)

Teoriaa ja käytännön keinoja

Työpajassa osallistujat projektin viidestä partnerikorkeakoulusta Espanjasta, Liettuasta, Romaniasta, Saksasta ja Suomesta kävivät dialogia hankkeen teemoihin liittyen. LABista työpajaan osallistui hyvinvointiyksikön ja Kielikeskuksen opettajia.

Kouluttajat pitivät temaattisista kokonaisuuksista alustuksia, joiden pohjalta aiheita käsiteltiin kunkin korkeakoulun ja eri koulutusalojen tarjoamista viitekehyksistä käsin. Moninaisuuden kohtaaminen ja arvostaminen, inklusiivisen oppimisympäristön luominen, moninaisuuden ja saavutettavuuden huomioiminen opetusmateriaaleissa sekä maailmankansalaisuuden ja moninaisuuden integrointi oman koulutusalan opintojaksoihin toteutuvat tällä hetkellä eri koulutusaloilla korkeakouluissa eri puolella Eurooppaa monin tavoin. (GLOBDIVES 2023.)

Työpajassa esiteltiin hyödyllisiä työkaluja, kuten Hofsteden Country Comparison Tool tai Lewisin Cultural Types, jotka auttavat ymmärtämään ja havainnoimaan kulttuurieroja. Tunneilla voidaan opiskelijoiden kanssa tutustua esimerkiksi työkaluihin Identity Flower, Diversity Wheel ja Wheel of Power/Priviledge (GLOBDIVES 2023).

[Alt-teksti: suuri luokkahuonemainen tila, jonka etuosassa henkilö pitää esitystä.]
Kuva 1. Lehtori Jaana Häkli esitteli työpajassa kulttuurienvälisen viestinnän malleja (Kuva: Sari Turppo)

LABin Kielikeskus aktiivisena toimijana

Kielikeskuksen poikkeuksellinen rooli organisaatiossa kaikkien LABin perustutkinto-opiskelijoiden kouluttajana tarjoaa siellä opettaville erityisen mahdollisuuden vaikuttaa GLOBDIVES-hankkeen teemojen esille nostamiseen. Viestintä- ja kieliaineissa on sisällöllisiä elementtejä, jotka jo nyt tukevat globaalin kansalaisuuden taitojen kehittymistä opintojen aikana.  Koulutusalojen välillä tehtävä yhteistyö aukaisisi puolestaan lisää mahdollisuuksia aiheiden laajempaan käsittelyyn.

Työpajan tärkeä viesti oli, että oppimisympäristön tulisi olla turvallinen ja opiskelijan kokea kuuluvansa opiskeluryhmään, jossa jokainen osallistuja nähdään yhtä vahvana tekijänä. 

Kirjoittajat

Annukka Kivisaari työskentelee viestinnän ja suomen kielen lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Kielikeskuksessa. Lisäksi hän toimii viestintäasiantuntijana hankkeessa Tutkimusmatkalla tuntemattomaan ‒ monimuotoisuus yrityksen menestystekijänä.

Sari Turppo työskentelee englannin ja ruotsin lehtorina LABin Kielikeskuksessa.

Lähteet

Baliasina, M. 2022. Global citizenship ‒ to teach or not to teach? LAB RDI Journal. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 25.10.2023. Saatavissa https://www.labopen.fi/en/lab-rdi-journal/global-citizenship-to-teach-or-not-to-teach/

GLOBDIVES. Global citizenship diversity management skills in higher education. Train the trainer -työpaja 3.–5.10.2023. Vigo.

LAB. 2023. GLOBDIVES. Global citizenship diversity management skills in higher education. Hanke. Viitattu 25.10.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/global-citizenship-diversity-management-skills-higher-education

OKM. 2022. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen visio 2035. Viitattu 25.10.2023. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Viitattu 25.10.2023. Saatavissa https://okm.fi/kv-visio-2035