Nuorten aikuisten kohtaaminen korostuu monialaisissa palveluissa

Itsenäistymisen paineet ja haasteet ovat keskeisiä nuoren aikuisen elämässä, ja saadulla tuella sekä omaehtoisen osallistumisen mahdollistamisella on merkitystä nuoren kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille pitkällä tähtäimellä (ks. Kallio 2023; Käyhkö & Armila 2022; Juvonen 2015). Haasteisiin voi kytkeytyä myös muita hyvinvoinnin haasteita, kuten päihteiden käyttöä tai mielenterveysongelmia (ks. Kallio 2023; Kekkonen ym. 2022; Bounds ym. 2020; Juvonen 2015).

Asiakkuus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa voi muodostua monesta eri syystä. Monialaisilla palveluilla, esimerkiksi yhdistetyillä mielenterveys- ja päihdepalveluilla, tuotetaan asiakkaille kokonaisvaltaista hyvinvointia. Johtamisen näkökulmasta tämä tarkoittaa moniammatillisen työn johtamista, mihin on liitetty myös useita haasteita (ks. Timperi 2022; Hujala ym. 2020). Asiakkaille onnistunut monialainen palvelu luo monipuolisen tuen mahdollisuuksia (ks. Koivisto ym. 2023, Huhta 2022; Koivisto & Tiirinki 2020; Perälä ym. 2015).

Kuva 1. Nuori aikuinen haluaa tukea itsenäistymiseen, ei vaatimuksia pärjätä yksin. (Anemone123 2017)

Nuorten aikuisten kohtaaminen edellyttää monipuolista osaamista

Pajalan (2024) YAMK-opinnäytetyössä selvitettiin kirjallisuuskatsauksella monialaisten palvelujen johtamisen erityispiirteitä. Katsaus tuotti tietoa nuorten aikuisten kohtaamisen tärkeydestä, mikä on yhteistä kaikkien toimialojen palveluille, joihin nuoret hakeutuvat.  Nuorten aikuisten kohtaamiseen liittyvät teemat käsittelivät asiakaskokemusta, palvelutarpeita, osallisuutta, palveluiden järjestämistä, inkluusiota ja vastuullisuutta. (Pajala 2024.)

Asiakaslähtöinen toiminta on koettu erityisen tärkeäksi tämän asiakasryhmän palveluissa. Nuoren aikuisen tulee kokea tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi (Glowacki 2022; Juvonen 2015; Ådnanes & Steihaus 2016), koska tämän kokemuksen puuttuminen voi aiheuttaa nuoren aikuisen kohdalla täydellisen vaikenemisen (Kallio 2023; Toiviainen 2021). Mikäli nuoren tarpeita ei kuulla, voi hän kokea tarjotun avun holhouksena ja tämän myötä jättäytyä kokonaan pois palveluiden piiristä. Tämä on huolestuttavaa, koska syrjäytyneet nuoret ovat yhteiskunnallinen haaste. (Pajala 2024.)

Monialaisella johtamisella ratkaisuja

Nuoret ovat yhteiskunnallinen haaste. (Pajala 2024.) Yksi syrjäytynyt nuori maksaa elämänsä aikana yhteiskunnalle noin 1,2 miljoonaa euroa (Aluehallintovirasto 2024). Nuoria aikuisia työssään kohtaavilla ammattilaisilla tulee olla kyky ymmärtää heidän elämäänsä. Tämä vaatii monialaiselta johtajuudelta työntekijöiden tietotaitojen kartoittamista ja resurssien luomista tämän tukemiseksi ja lisäämiseksi. (Pajala 2024.) Se tarkoittaa asiakaskokemuksen ja osaamisen johtamista sekä johtajana toimimista monialaisissa kehittämisen ekosysteemeissä (ks. Malin 2023a; Malin 2023b; Hujala ym. 2020).

Kirjoittajat

Nea Pajala valmistuu keväällä 2024 LAB-ammattikorkeakoulusta (sairaanhoitaja YAMK) tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla -koulutuksesta.

Arja-Tuulikki Malin on lehtori LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä.

Lähteet

Aluehallintovirasto. 2024. Nuorten syrjäytyminen. Tiedolla johtamisen palvelu. Viitattu 11.4.2024. Saatavissa https://beta.tieto.avi.fi/nuorten-syrjaytyminen

Anemone123. 2017. Epätoivoinen, surullinen, masentunut. Pixabay. Viitattu 9.4.2024. Saatavissa  https://pixabay.com/fi/photos/ep%C3%A4toivoinen-surullinen-masentunut-2293377/

Bounds, D. T., Winiarski, D. A., Otwell, C. H., Tobin, V., Glover, A. C., Melendez, A. & Karnik, N. S. 2020. Considerations for Working with Youth with Socially Complex Needs. HHS Public Access. Published in final edited form as: J Child Adolesc Psychiatr Nurs. 2020 November; 33(4): 209–220. Viitattu 11.4.2024. Saatavissa  https://doi.org/10.1111/jcap.12288

Glowacki, K., Whyte, M., Weinstein, J., Marchand, K., Barbic, D., Scheuermeyer, F., Mathias, S. & Barbic, S. 2022. Exploring how to enhance care and pathways between the emergency department and integrated youth services for young people with mental health and substance use concerns. BMC Health Services Research (2022) 22:615. Viitattu 11.4.2024. Saatavissa https://doi.org/10.1186/s12913-022-07990-8

Huhta, H.2022. Nuorten palveluista johdonmukaisia mutta joustavia. Teoksessa Pitkänen, T., Tourunen, J., Huhta, H., Kaskela, T., Takala, J., Helfer, A., Jurvanen, S., Laine, R., Larivaara, M. & Suurpää, L. 2022. Nuorten mielenterveyden tukeminen sosiaalihuollossa ja matalan kynnyksen toiminnassa. Työntekijöiden ja nuorten näkemyksiä tarpeista ja toimintatavoista. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:65. Helsinki: Valtioneuvosto. Viitattu 11.4.2024. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-169-8

Hujala, A., Mustonen, E., Klinga, C., Lammintakanen, J., Laulainen, S. & Taskinen, H. 2020, 131–149. Integroiva johtaminen. Teoksessa Hujala,A. & Taskinen, H. (toim.). Uudistuva sosiaali- ja terveysala. Tampere: Tampere University Press. Viitattu 11.4.2024. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-022-9

Juvonen, T. 2015. Sosiaalisesti kontrolloitu, hauraasti autonominen ‒ Nuorten toimijuuden rakentuminen etsivässä työssä. Väitöskirja, Artikkelikokoelma. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, Verkkojulkaisuja 116. Viitattu 11.4.2024. Saatavissa https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/kuvat/verkkojulkaisut/sosiaalisesti_kontrolloitu.pdf

Kallio, J. 2023. Eletty, opittu, kamppailtu – Itsenäistyvien nuorten kansalaisuuden rakentuminen institutionaalisessa järjestelmässä. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto. Viitattu 11.4.2024. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-3106-1 

Karjalainen, P., Huikko, E., Appelqvist-Schmidlechner, K., Jahnukainen, J., Manninen, M., Eväsoja, M. & Kautto, T. 2022. Koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdehoito: Suosituksia perusterveydenhuollon toimijoille. OHJAUS 15/2022. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. Viitattu 11.4.2024. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-965-8

Kekkonen, M., Gissler, M., Känkänen, P. & Isola, A-M. (toim.) 2022. Poikkeuksellinen nuoruus korona-aikaan: Nuorten elinolot -vuosikirja 2022. Teema 34/2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 11.4.2024. Saatavissa https://www.julkari.fi/handle/10024/145465

Koivisto, J., Liukko, E. & Muurinen, H. 2023. Monialaisten palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen kehittäminen ja toteuttaminen hyvinvointialueilla – tilannekuva keväällä 2023. Tutkimuksesta tiiviisti 32/2023. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 11.4.2024. Saatavissa https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/146756/URN_ISBN_978-952-408-115-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Koivisto, J. & Tiirinki, H. (toim.) 2020. Monialaisten palvelutarpeiden tunnistamisen ja ennakoinnin toimintamallit ja työkalut – väliraportti. Työpaperi 4/2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 11.4.2024. Saatavissa https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139138/URN_ISBN_978-952-343-459-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Käyhkö, M. & Armila, P. 2022. ”Tasasen paskaa kuuluu” – Elämänongelmien kirjoa kehkeytyvässä aikuisuudessa. Aikuiskasvatus vol. 42, 4 (2022), 270–285. Viitattu 11.4.2024. Saatavissa https://doi.org/10.33336/aik.122114

Malin, A-T. 2023a. Ekosysteemiosaaminen on tulevaisuuden työelämätaito. LAB Focus.  LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 11.4.2024. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/ekosysteemiosaaminen-on-tulevaisuuden-tyoelamataito/

Malin, A-T. 2023b. Asiakaskokemuksen kehittäminen hyvinvointialalla on ajankohtainen haaste. LAB Focus. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 11.4.2024. Saatavissa  https://blogit.lab.fi/labfocus/asiakaskokemuksen-kehittaminen-hyvinvointialalla-on-ajankohtainen-haaste/

Pajala, N. 2024. Monialainen johtajuus nuorten aikuisten mielenterveyttä tukevissa palveluissa. Opinnäytetyö (YAMK). LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 11.4.2024. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202404096083

Perälä, M-L., Hietanen-Peltola, M., Halme, N., Kanste, O., Pelkonen, M., Peltonen, H., Huurre, T., Pihkala, J., Heiliö, P-L. 2015. Monialainen opiskeluhuolto ja sen johtaminen. Opas 36. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 11.4.2024. Saatavissa https://www.julkari.fi/handle/10024/126938

Timperi, T. 2022. Sote-integraation edellyttämä monialainen yhteistyöosaaminen. Selvityshenkilön raportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2022:22. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 11.4.2024. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5399-4

Toiviainen, S. 2021. Suhteisia elämänpolkuja – Yksilöiden elämänhallintaa? Koulutuksen ja työn marginaalissa olevien nuorten toimijuus ja ohjaus. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 160, Tiede. Viitattu 11.4.2024. Saatavissa https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/suhteisia_elamanpolkuja_toiviainen.pdf

Ådnanes, M. & Steihaug, S. 2016. ”You Never Know What Happens Next” – Young Adult Service Users’ Experience with Mental Health Care and Treatment through One Year. International Journal of Integrated Care, 16(3): 5, 1–1. Viitattu 11.4.2024. Saatavissa http://dx.doi.org/10.5334/ijic.2435