Haasteita hybridivalmennuksessa – tasapainoilua joustavuuden ja tehottomuuden välillä

Hybridityöskentely on tullut terminä tutuksi viime vuosien aikana. Se kattaa useita työskentelymalleja, mutta perusajatus on, että työ jakautuu tehtäväksi osittain etänä ja osittain läsnä  (Työterveyslaitos 2023). Työpajatyöskentelyssä ja valmennuksissa hyödynnetään nykyään yhä enemmän hybridimahdollisuutta. Se mahdollistaa osallistumisen välimatkasta huolimatta. Hybridityöpajat ovat verrattain uusi työskentelymuoto myös useille fasilitaattoreille. Haasteeksi voi nousta se, että valmennuksen tai työpajan anti palvelee enemmän joko etäosallistujia tai paikalle saapuneita osallistujia. (Porokuokka 2021.)

Palautetta hybridivalmennusmenetelmästä

LAB-ammattikorkeakoulun Yhdistämö-hanke (LAB 2023) loi sote-yhteiskehittäjäpilottivalmennuksen, johon osallistui 10 digi- ja teknologiapalveluja tarjoavaa yritystä. Valmennuksessa oli yhteensä 4 moduulia ja 8 valmennuskertaa, jotka järjestettiin vuosina 2022–2023 eri fasilitaattoreiden voimin. Moduulien aiheina olivat esimerkiksi muutoskyvykäs organisaatio, asiakas- ja työntekijälähtöinen tuotekehitys sekä liiketoimintamallin kehittäminen.

Pilottivalmennuksen tavoite oli kehittää yritysten valmiuksia yhteistyöhön sote-organisaatioiden kanssa, yhteiskehittämisen keinoin. Kaikki valmennuskerrat järjestettiin hybridinä, eli osa osallistujista oli paikalla ja osa etäyhteydessä. (LAB WellTech 2023.)

[Alt-teksti: luentosali, jossa ihmisiä läsnä, näyttökankaalla näkyy etäosallistujien kasvoja ja nimikirjaimia.]
Kuva 1. Yhdistämö-hankkeen pilottivalmennuksen kick off -tilaisuus. (Kuva: Daria Benabad)

Yhteiskehittämisen pilottivalmennukseen liittyen tehtiin opinnäytetyö (Laikku & Ristimäki 2023), jonka osana suoritettiin palautekysely valmennukseen osallistuneille yrityksille. Kyselystä nousi esiin, että hybridityöskentely hankaloitti osaltaan valmennuksen tavoitteiden saavuttamista. Hybridimalli mahdollisti yritysten edustajien osallistumisen kauempaa ja joustavammin, mutta sillä oli myös heikentävä vaikutus valmennuksen antiin. Etäyhteyden vuoksi vuorovaikutus jäi toivottua vähäisemmäksi (Ristimäki ym. 2023).

Verkostoituminen jäi vähemmälle kuin oli toivottu, ja keskustelut olisivat todennäköisesti olleet hedelmällisempiä, jos kaikki osallistujat olisivat olleet samassa tilassa. Etäosallistuminen hankaloittaa aina osaltaan vuorovaikutusta valmennustilanteissa (Karreinen 2020). Yhdistämö-hankkeen valmennuksessa ei esiintynyt kummempia teknisiä ongelmia, mutta myös ne voivat olla suuressa roolissa hybridivalmennuksen onnistumisen kannalta.

Osallistaminen edistää sitoutumista

Sote-yhteiskehittäjävalmennukseen osallistuneiden yritysten kanssa käydyissä keskusteluissa ilmeni, että hybriditoteutuksessa osallistujien sitoutuminen valmennukseen on tärkeää. Etäosallistumismahdollisuus voi madaltaa kynnystä osallistua erilaisiin valmennuksiin, mutta yhtä lailla se tekee helpommaksi pois jättäytymisen, jos aikataulu on tiukka. Etäosallistujan huomio saattaa karata muihin töihin helpommin kuin läsnäolijoilla, joten siksi on tärkeää, että hybridivalmennuksessa käytetään interaktiivisia valmennusmenetelmiä. Osallistamisella on suora vaikutus osallistujien sitoutumiseen ja innostumiseen. (Kanninen 2023.)

Hybriditoteutuksessa on etunsa, mutta aina se ei välttämättä palvele osallistujia parhaalla mahdollisella tavalla. Varsinkin sellaisissa valmennuksissa, joilta osallistujat odottavat verkostoitumista ja avointa keskustelua, kannattaa pohtia onko hybriditoteutus kannattava. Osallistujien sitouttaminen valmennukseen, kommunikointi, vuorovaikutuksen edistäminen sekä teknisten vikojen hallinta ovat osa onnistunutta hybridivalmennusta.

Kirjoittaja 

Daria Benabad, projektisuunnittelija, työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Yhdistämö-hankkeessa.

Lähteet 

Kanninen, B. 2023. Etä-, lähi- vai hybriditilaisuus? Hybriditilaisuuksien edut ja esteet. Grapepeople. Viitattu 30.8.2023. Saatavissa https://grapepeople.fi/blogi/vinkit-tyon-uuteen-aikaan-milloin-valitsen-eta-lahi-tai-hybriditilaisuuden/

Karreinen, L. 2020. Hybriditilaisuus onnistuu oikeilla menetelmillä ja tekniikalla. Osana. Viitattu 25.8.2023. Saatavissa https://osana.fi/luonteva-etaosallistuminen/

LAB WellTech. 2023.Yhdistämö – Yhteiskehittämisellä kasvua liiketoimintaan. Hanke. Viitattu 23.8.2023. Saatavissa https://www.labwelltech.fi/yhdistamo/

Laikku, C. & Ristimäki, K. 2023. Digi- ja teknologiapalveluita sote-alalla tarjoavien yritysten kokemuksia YHDISTÄMÖ-hankkeen valmennuksesta. Opinnäytetyö YAMK. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 25.8.2023. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/793582/Laikku_Ristimaki.pdf?sequence=2

Porokuokka, J. 2021. Kasvukipuja hybridifasilitoinnin maailmassa. Sitra. Viitattu 25.8.2023. Saatavissa https://www.sitra.fi/blogit/kasvukipuja-hybridifasilitoinnin-maailmassa%E2%80%AF/

Ristimäki, K., Laikku, C. & Anttonen, T. 2023. Vuorovaikutusta terveysteknologisten ratkaisujen kehittämiseen. LAB Focus. Viitattu 1.9.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/vuorovaikutusta-terveysteknologisten-ratkaisujen-kehittamiseen/

Työterveyslaitos. 2023. Etätyö, hybridityö ja monipaikkainen työ. Viitattu 25.8.2023. Saatavissa https://www.ttl.fi/teemat/tyoelaman-muutos/etatyo-hybridityo-ja-monipaikkainen-tyo