Hankemaailmasta kimmokkeita opintoihin ja jatkosuunnitelmiin

Siiri Pyyhtiä valmistui LABista palveluliiketoiminnan tradenomiksi vuoden 2020 lopussa. Hän suoritti harjoittelun LABin hallinnoimassa Maiseman arvo -hankkeessa. Myös opinnäytetyön aihe löytyi hankkeen yrityskontaktin kautta.

Harjoittelu ja opinnäytetyö auttoivat jatkosuunnitelmien tekemisessä. Pyyhtiä kiinnostui entistä enemmän hankemaailmasta ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta (TKI), joiden parissa hän tekisi mielellään töitä tulevaisuudessa esimerkiksi tutkijana, suunnitelmissa olevien jatko-opintojen jälkeen.  

Käytännön palvelumuotoilu ja hankekokonaisuus tulivat tutuiksi

Maiseman arvo -hankkeessa Pyyhtiä pääsi konkreettisesti soveltamaan oppimiaan asioita palvelumuotoilusta. Hän oli mukana kuvaamassa muun muassa luonto- ja maisemapalvelun palvelupolkua. Lisäksi hän omaksui uutta tietoa LABin TKI-toiminnasta sekä verkostoyhteistyöstä.

[Alt-teksti: Luontomatkailijoita ja opiskelijoita, noin viisitoista henkilöä, metsäisessä ja kesäisessä maisemassa.]
Kuva 1. Siiri Pyyhtiä (kolmas oikealta) osallistui harjoittelun aikana Huljalan Tupalan testaus- ja palvelumuotoiluretkeen, missä tutustuttiin luonnon monimuotoisuuteen Huljalan Helvetin rotkossa Hollolan Hämeenkoskella. (Kuva: Niina Ihalainen)


Pyyhtiä kertoo oppineensa hahmottamaan hankekokonaisuutta harjoittelunsa aikana. Hankkeita kun viedään eteenpäin verkostoissa, monen eri toimijan, yrityksen, opiskelijan ja asiantuntijan yhteistyönä.

Haasteellisiin opinnäytetöihin kannattaa tarttua rohkeasti

Siiri Pyyhtiän opinnäytetyön aihe liittyi asumisen megatrendeihin ja -trendeihin sekä ihmisten mielipiteisiin asumisesta. Työn toimeksiantajana oli maatalousyrittäjä, joka tarvitsi lisää tutkimustietoa asumisesta ja maaseudun roolista ihmisten elämässä ja mielikuvissa osana Farmikylä-hanketta ja sen jatkosuunnittelua. Opinnäytetyön tulokset antavat kattavan kokonaiskuvan siitä, miten suomalaiset asuvat nyt ja mitkä ovat heidän unelmiensa asuinympäristöjä. Tutkimusaineisto kerättiin kyselyn avulla ja siihen vastasi yhteensä 407 henkilöä. (Pyyhtiä 2020.)

Pyyhtiälle jäi opinnäytetyöstä erityisesti mieleen se, että sai tehdä yhteistyötä useamman yrityksen kanssa. Hän kokee, että laajempi opinnäytetyö kannatti tehdä oman ammatillisen kehittymisen näkökulmasta, jolloin oppi enemmän. Pyyhtiä suositteleekin opiskelijoita valitsemaan rohkeasti haastavia opinnäytetyöaiheita.

Harjoittelut ja opinnäytteet työllisyyden edistäjinä

Siiri Pyyhtiän harjoittelu ja opinnäytetyö sekä valmistumisen jälkeinen työllistyminen Lahteen liittyvät läheisesti Yritys-Hunter-hankkeen toimintakenttään. Toiminnan tavoitteena on opiskelijoiden ja valmistuneiden kiinnittyminen ja työllistyminen Lahden alueen työelämään. Opintojen aikaisten harjoittelu- ja opinnäytetyömahdollisuuksien tarjoaminen opiskelijoille edistävät tämän tavoitteen toteutumista.

Hankkeessa verkostoidutaan myös muun muassa elinkeinoelämän järjestöjen kanssa. Hanke järjestää yhdessä Hämeen kauppakamarin kanssa Kohtaa osaaja ajoissa -aamukahvisarjan yrityksille. Ensimmäinen aamukahvitilaisuus, jossa nostetaan esiin oppilaitosyhteistyön merkitystä ja yhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia yrityksille, järjestetään lokakuun alussa.

Kirjoittaja

Niina Ihalainen (VTM, MBA) työskentelee TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa ja Yritys-Hunter-hankkeen projektipäällikkönä.  

Lähteet

Pyyhtiä, S. 2020. Asumisen kehityskulut ja asumiseen liittyvät mielipiteet. Case: Farmikylä-hanke. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Lahti. [Viitattu 20.9.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020120426216

Linkit


LAB. 2021. Maiseman arvo − maaseudun ekosysteemipalveluiden pilottihanke.  [Viitattu 20.9.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/maiseman-arvo

LAB-ammattikorkeakoulu. 2021. Yritys-Hunter. [Viitattu 20.9.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/yritys-hunter

LAB. 2021. Kohtaa osaaja ajoissa − aamukahvit yrityksille. [Viitattu 24.9.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/tapahtumat/kohtaa-osaaja-ajoissa-aamukahvit-yrityksille