Heikko luotettavuus haittaa ruuan verkkokauppaa

Ruoan verkkokauppa koki räjähdysmäisen kasvun Suomessa Covid-19 pandemian aikana vuonna 2020 ja on jatkanut kasvuaan tasaisesti kahden vuoden ajan (Ylivainio 2021). Mitkä tekijät vaikuttavat ruuan verkkokaupan kehittymiseen nyt pandemia-ajan jälkeen?

Opinnäytetyössä (Gainullina 2022) tarkasteltiin tekijöitä, jotka vaikuttavat kuluttajan ruoan verkkokaupan käyttöön. Kouvolan alueen kuluttajille suunnatun kyselytutkimuksen analyysissa esille nousi palveluntarjoajan ja kuluttajan välisen luottamuksen merkitys. Kuluttajan luottamus verkkokauppaa kohtaan ei kohdistu pelkästään verkossa tapahtuvaan tilausprosessiin, vaan ilmeni myös muita tekijöitä, jotka mahdollisesti aiheuttavat epäluottamusta kuluttajissa ja vaikuttavat näin ollen ruoan verkkokaupan käyttämättä jättämiseen.

Perienteisesti verkkokauppaa käsittelevissä tutkimuksissa luottamuksen käsite on liitetty verkkokaupan käytettävyyteen, tilausprosessiin ja palveluntarjoajaan kohdistuviin oletuksiin (Alhonen 2015.) Kuluttajalle, joka asioi verkossa, tulisi nousta vahvaksi käsitys siitä, että verkossa toimiva palvelu on luotettava ostamisväline ja että verkkokauppias on turvallinen kauppakumppani. (Havumäki & Jaranka 2014, 19.)

Kuva 1. Ruuan tilaaminen verkkokaupasta kasvoi voimakkaasti koronapandemian aikana. (KindelMedia 2021)

Suomessa ruuan verkkokauppaa dominoi kaksi suurta ja hyvin tunnettua toimijaa: S-Ryhmä ja Kesko. Molemmat toimijat ovat panostaneet voimakkaasti ruuan verkkokauppa-alustojen toimivuuteen ja tuotevalikoimiin (Hyttinen 2022; Kivinen 2022.) Ruoan verkkokauppa eroaa kuitenkin muusta sähköisestä kaupankäynnistä sen tuotteiden herkän pilaantuvuuden vuoksi. Tällöin sisäinen ja ulkoinen logistiikka eli tuotteiden kerääminen, pakkaaminen sekä kuljetus ovat vaiheita, joiden aikana elintarvikkeiden herkkä pilaantuvuus voi koitua palveluntarjoajan kohtaloksi.

Gainullinan (2022) mukaan yhä useampi kuluttaja olisi valmis käyttämään ruoan verkkokauppaa, mikäli hän voisi luottaa, että tuotteiden laatu olisi sama kuin itse kivijalkamyymälässä tuotteita valitessa. Kuluttajan mielikuva toisen ihmisen valitsemasta elintarvikkeesta näyttäisi olevan suuri kynnyskysymys ruoan kotiin tilaamiselle. Lisäksi kuluttajat kokivat tilausten toimituksen reaaliaikaisen seurannan tärkeäksi.

Tällä hetkellä kaikki palveluntarjoajat eivät vielä tarjoa vielä mahdollisuutta toimitusten reaaliaikaiseen seuraamiseen. Tulevaisuudessa on mielenkiintoista seurata, kasvattaako yhä automatisoituva ruoan verkkokaupan keräilyprosessi luottamusta kuluttajaan ja kuinka ruoan verkkokaupan logistiikka kehittyy kasvattaakseen luottamusta asiakkaisiin.

Kirjoittajat

Eveliina Gainullina on tradenomiopiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa.  

Mika Tonder on yliopettaja LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä.

Lähteet

Alhonen, A.  2015. Verkkokauppaopas. Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus Ry. Viitattu 3.12.2022. Saatavissa https://tieke.fi/verkkokauppaopas    

Gainullina, E. 2022. Mitkä tekijät vaikuttavat ruoan verkkokaupan käyttöön Kouvolan alueella. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 14.12.2022. Saatavissa https://www.theseus.fi/handle/10024/785985

Havumäki, H. & Jaranka, E. 2014. Sähköinen kaupankäynti. 1. painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Hyttinen, N. 2022. Ruoan verkkokaupan kehittyminen koronaviruspandemian aikana. Case: K-Supermarket Hollola. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 12.11.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022071019246

KindelMedia. 2021. Brown box with green leafy vegetables. Pexels. Viitattu 14.12.2022. Saatavissa https://www.pexels.com/photo/brown-box-with-green-leafy-vegetables-6994271/

Kivinen, L. 2022. Ruoholahdessa olevan kaupan alla on robottien valtakunta, jollainen voi pian löytyä monista suurista marketeista. Helsingin Sanomat. Viitattu 28.9.2022. Saatavissa https://www.hs.fi/kaupunki/helsinki/art-2000009082192.html

Ylivainio, M. 2021. Arvio: pandemian aikana ruoan verkkokauppa on noin 3–5-kertaistunut Suomessa. Talouselämä. Viitattu 28.9.2022. Saatavissa https://www.talouselama.fi/uutiset/arvio-pandemian-aikana-ruoan-verkkokauppa-on-noin-35-kertaistunut-suomessa-ostosten-sisalto-todennakoisesti-keikahtanut-toisinpain/96854343-0bfc-4f20-a68c-1adfa2cc141a