Henkilöstölähtöisyys teknologiateollisuudessa

Suomen työvoimamarkkinat mullistuvat. Suurten ikäluokkien eläköityminen aiheuttaa kroonista työvoimapulaa ja nopean sukupolvenmuutoksen työmarkkinoilla. Y- ja X-sukupolvet käsittävät pian jo 70 % työikäisistä, ja heillä on aivan uudenlaiset odotukset ja vaatimukset työelämästä. Näiden sukupolvien edustajat ovat aikaisempaa reflektiivisempiä ja itsenäisempiä yksilöitä. (Alasoini ym. 2012).

Teollisuusliiton (2021) mukaan työvoimapula on jo todellisuutta teknologiateollisuudessa. Vaikka kysyntä on rajussa laskussa, ei tämä pitkällä aikavälillä helpota osaajapulaa alalla (Teknologiateollisuus 2023a). Tekijöitä tarvitaan paikkaamaan eläköityvän sukupolven jättämä tyhjiö sekä ajamaan vihreän siirtymän ja energiapolitiikan kehittämistä. Työnantajien ei siis tule mennä halpaan arvioidessaan tulevaisuuden osaamistarpeiden kehittymistä.

Kuva 1. Teknologia-alalla pitäisi kiireen vilkkaa varautua osaajapulaan ja pitää hyvää huolta työntekijöistä. (Engin Akyurt 2023)

Opinnäytetyössä tarkasteltiin kotimaisen teknologiateollisuuden yrityksen HR-prosesseja (Heinikainen 2023). Työn lähtökohtana toimi voimakkaan kasvun aikakausi, alan työvoimapula ja tarve prosessien tehostamiseen. Vaikka henkilöstö näytteli merkittävää roolia yrityksen liiketoimintastrategiassa, ei se käytännön tasolla ilmentynyt suunnitellusti.

HR-prosesseja ja henkilöstöjohtamista muovaavat tällä hetkellä useat rinnakkaiset globaalit ja kotimaiset ilmiöt, minkä vuoksi ne ovat nousemassa kilpailukyvyn kannalta olennaiseksi tekijäksi. Onko tämän päivän renki huomisen isäntä?

Yksilöt keskiössä

Great Place to Work -sertifikaatti on merkki korkeasta työtyytyväisyydestä ja vahvasta yrityskulttuurista. Sitä hyödynnetään mm. rekrytoinnissa ja työntekijöiden sitouttamisessa, jotka ovat yleisiä HR-prosessien kehittämisen tavoitteita.

Linkki Great Place to Work -sertifioituihin yrityksiin. (Linkki 1)

Vuonna 2023 99 uutta yritystä on sertifioitu, mutta teknologiateollisuuden yritykset loistavat poissaolollaan. Informaatioteknologian yritykset käsittivät lähes neljänneksen kuluvana vuonna sertifioiduista yrityksistä. Muita positiivisesti näyttäytyviä toimialoja ovat erilaiset asiantuntijapalvelut ja vähittäiskauppa.

[Alt-teksti: Savonia-ammattikorkeakoulu on suomen paras työpaikka 2023 suuret yritykset-kategoriassa. Toisena on DHL Express ja kolmannella sijalla Newsec.]
Kuva 2. Suomen parhaat työpaikat 2023 (Great place to work 2023).

Edellä mainittu huomio on huolestuttava, sillä teknologiateollisuus on yksi Suomen vientitalouden tärkeimmistä kivijaloista (Teknologiateollisuus 2023b). Toimialan lisäksi sertifioiduilla yrityksillä on muitakin yhdistäviä tekijöitä. Henkilöstömäärä on keskimäärin pieni tai keskisuuri (Md 68) ja toiminta isommissa yrityksissä on hajautettu useisiin toimipisteisin. Onko syy teknologiateollisuuden poissaoloon toimialasta vai henkilöstömäärän koosta johtuva?

Vaikka strategisen henkilöstöjohtamisen keskiössä on organisaatio, kohdistuu HR-prosessien fokus lopulta aina yksilön johtamiseen. Suuret tuotanto-organisaatiot ovat modernin henkilöstöjohtamisen esiinmarssissa uudenlaisten haasteiden edessä. Kun suuret ikäluokat väistyvät ja uusi sukupolvi vaatimuksineen siirtyy työelämän päävastuulliseksi, nähtäväksi jää, pystyykö teknologiateollisuus kehittymään aidosti henkilöstölähtöiseksi toimialaksi.

Kirjoittajat

Salli Heinikainen on valmistuva LAB-ammattikorkeakoulun liiketalouden tradenomi, erikoistumisalueenaan henkilöstö- ja taloushallinto.

Mia Ekman työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä.

Lähteet

Alasoini, T., Järvensivu, A. & Mäkitalo J. 2012. Suomen työelämä vuonna 2030 Miten ja miksi se on toisennäköinen kuin tällä hetkellä. TEM, Työ- ja Elinkeinoministeriö. Viitattu 2.11.2023. Saatavissa https://docplayer.fi/387787-Tem-raportteja14-2012.html

Engin Akyurt. 2023. Man in black jacket holding a light. Pexels. Viitattu 2.11.2023. Saatavissa  https://www.pexels.com/photo/man-in-black-jacket-holding-a-light-3688260/

Great place to work. 2023. Great Place To Work -sertifioidut™ yritykset. Viitattu 2.11.2023. Saatavissa https://greatplacetowork.fi/sertifioidut/

Heinikainen, S. 2023. Henkilöstöhallinnon nykytilan kartoitus ja kehittämiskohteet. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Viitattu 2.11.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023110728762

Teknologiateollisuus. 2023a. Vientinäkymät synkkenivät: Teknologiateollisuuden uusien tilausten ja tarjouspyyntöjen määrä putosi rajusti. Tiedote. Teknologiateollisuus. Viitattu 3.11.2023. Saatavissa https://www.sttinfo.fi/tiedote/70049498/vientinakymat-synkkenivat-teknologiateollisuuden-uusien-tilausten-ja-tarjouspyyntojen-maara-putosi-rajusti?publisherId=69819513&lang=fi

Teknologiateollisuus. 2023b. Teknologiateollisuus on Suomen suurin vientiala ‒ koostuu viidestä päätoimialasta. Teknologiateollisuus. Viitattu 2.11.2023. Saatavissa https://teknologiateollisuus.fi/fi/talous-ja-toimiala/teknologiateollisuus-suomen-suurin-vientiala-koostuu-viidesta-paatoimialasta

Teollisuusliitto. 2021. Toimialakatsaus syksy 2021. Tutkimusyksikön julkaisuja 4/2021. Teollisuusliitto. Viitattu 20.7.2023. Saatavissa https://www.teollisuusliitto.fi/wp-content/uploads/2021/11/Teollisuusliiton-toimialakatsaus-syksy-2021.pdf

Linkit

Linkki 1. Great place to work. 2023. Great Place To Work -sertifiointi. Viitattu 2.11.2023. Saatavissa https://greatplacetowork.fi/sertifioidut/