Työkalu amk-opiskelijoiden verkostoitumisen tueksi

Työelämälähtöinen koulutus on tärkeä osa ammattikorkeakoulujen arkea, ja sitä tukevat esimerkiksi projektit, harjoittelut ja opinnäytetyöprosessit. Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia. Opiskelijoiden kannalta on tärkeää päästä soveltamaan kursseilla opittua tietoa käytännössä ja saada kontakteja työelämään. Yritykset taas saavat opiskelijoilta uusia ja tuoreita näkökulmia sekä pääsevät osallistumaan tulevaisuuden ammattilaisten kouluttamiseen. Lisäksi oppilaitosyhteistyö avaa mahdollisuuden rekrytoida osaajat jo ennen valmistumista. (Koskinen & Roponen 2020.)

Verkostoituminen opintojen aikana

Opiskelijoille syntyy kontakteja muun muassa yrityskenttään, opettajiin, koulun hanketyöntekijöihin ja opiskelutovereihin. Nämä kontaktit ovat tärkeä osa opiskelijoiden polkua työelämään, ja niiden kautta opiskelijat voivat saada tietoa, neuvoja ja yhteistyömahdollisuuksia jo opintojen aikana. (Kohtanen 2021.) Myös valmistumisen jälkeen laadukas verkosto voi avata monenlaisia työmahdollisuuksia ja mahdollistaa erilaisia yritysten välisiä yhteistyöprojekteja. Työelämässä verkostojen kautta voidaan löytää uusia tapoja toimia sekä jakaa tietoa ja osaamista toisille. Toimiva verkosto on vastavuoroinen. (Rongas & Honkonen 2016.)

Vaikka verkostoitumisen tärkeydestä puhutaan paljon, opiskelijoiden voi silti olla haastavaa panostaa siihen. Varsinkin opintojen alussa työelämä voi tuntua kaukaiselta eikä verkostoituminen ole tärkeimpänä mielessä. Osa arvokkaista kontakteista voi mennä hukkaan, sillä niitä ei välttämättä edes kirjata ylös muistiin.

 ALT-teksti: Ihmisistä muodostuva laaja verkosto kuvana, jonka edessä on naishahmo osoittamassa yhtä verkoston jäsentä.
Kuva 1. Verkosto voi yllättää iloisesti laajuudellaan. (mohamed_hassan 2019)

Tukea opiskelijoille yrityskontaktien hyödyntämiseen

Yritys-Hunter-hankkeessa on kehitteillä LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoille suunnattu verkostotyökalu opintojen aikaisen verkostoitumisen tueksi. Hankkeen tavoite on tukea LABin, LUT-yliopiston ja Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden sijoittumista Lahden alueen yrityksiin (LAB 2022).

Hankkeessa valmisteltavan verkostotyökalun on tarkoitus auttaa opiskelijoita tunnistamaan ja hyödyntämään omat olemassa olevat kontaktit sekä opintojen aikana yrityskenttään syntyneet yhteydet. Jokaiselle kontaktille täytetään oma kortti, johon saa kirjatuksi ylös yhteystiedot, sekä lyhyesti, millaista yhteistyötä on tehty. Korttiin voi myös laittaa ylös muutaman opittuja asioita kuvaavan avainsanan, jotka helpottavat oman osaamisen tunnistamista sekä työhakemuksen kirjoittamista.

Verkostotyökalu herättelee opiskelijoiden ajatuksia verkostoitumiseen liittyen ja motivoi panostamaan opintojen aikana syntyviin kontakteihin. Työkalua voi personoida vastaamaan omaa tarvetta, ja parhaimmillaan se kulkee mukana pitkään opintojen jälkeenkin.

Kirjoittaja

Daria Benabad työskentelee projektisuunnittelijana LAB-ammattikorkeakoulun Yritys-Hunter-hankkeessa (LAB 2022).

Lähteet

Kohtanen, V. 2021. Verkostoituminen opiskeluaikana, miksi se on tärkeää? Viitattu 10.10.2022. Saatavissa https://www.tiitus.media/2021/03/23/verkostoituminen-opiskeluaikana-miksi-se-on-tarkeaa/

Koskinen, M. & Roponen, M. 2020. Yritysyhteistyön avulla uusia ideoita liiketoiminnan kehittämiseen – Next. XAMK next. Viitattu 29.8.2022. Saatavissa https://next.xamk.fi/yhteistyossa/yritysyhteistyon-avulla-uusia-ideoita-liiketoiminnan-kehittamiseen/

LAB. 2022. Yritys-Hunter. Hanke. Viitattu 20.7.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/yritys-hunter

mohamed_hassan. 2019. Hassan, M. Yhteistyö, yhteys, nainen. Pixabay. Viitattu 9.11.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/yhteis%c3%b6-yhteys-nainen-valitse-4536852/

Rongas, A. & Honkonen, K. 2016. Verkostoituminen ja vertaistyöskentely. Opetushallitus. Viitattu 20.7.2022. Saatavissa https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/verkostoituminen-ja-vertaistyoskentely