Heräämöön saapumisen tarkistuslista avuksi turvalliseen siirtymävaiheeseen

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä analysoitiin vuosina 2015–2019 tuhansia henkilökunnan tekemiä HaiPro-ilmoituksia, ja havaittiin varsinkin kommunikointiin ja tiedonkulkuun liittyviä tapauksia, joilla oli tilastollisesti merkitsevä yhteys kohtalaisen tai vakavan haitan potilaalle aiheuttaneisiin tapahtumiin (Talme &Kivivuori 2021). HaiPro on haittojen, vaarojen tai poikkeamien sähköinen raportointijärjestelmä. Se on potilas- ja työturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointityökalu (Lyhty 2018). 

Potilasturvallisuudesta säädetään Suomessa terveydenhuoltolaissa ja Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa, jossa mainitaan omana osa-alueenaan tietojärjestelmät ja potilasasiakirjamerkinnät sekä tiedon kulku (Terveydenhuoltolaki 1326/2010, §8; STM 341/2011). Sosiaali- ja terveysministeriön potilasturvallisuusstrategian yhtenä tavoitteena on tiedonhallintaan ja tiedonkulkuun liittyvien vaaratapahtumien ehkäisy (Sosiaali- ja terveysministeriö 2022).

[Alt-teksti: kaksi hoitajaa tummanvihreissä asuissaan teknisten hoitolaitteiden äärellä.]
Kuva 1. Heräämöhoitajat valmistautuvat vastaanottamaan potilasta. (Kuva: Anna Pohjaniemi-Koski)

Tarkistaminen luo potilasturvallisuutta

WHO:n tarkistuslista perustuu Yhdysvaltain ilmavoimien kehittämään listaan, jolla pyrittiin suojaamaan heikentyneen keskittymisen, muistivirheiden ja inhimillisten tekijöiden aiheuttamilta vaaratilanteilta rutiinitoimintoja suoritettaessa. WHO on kehittänyt leikkaussalikäyttöön soveltuvan tarkistuslistarungon, joka on muokattavissa kunkin yksikön tarpeiden mukaan. WHO:n mukaan jopa puolet lääketieteellisen hoidon aiheuttamista haitoista johtuu leikkauksista, ja leikkaustoiminnan turvallisuus on globaali huolenaihe. (WHO 2008.)

Tarkistuslista on nopea työkalu, joka parantaa tiimityötä ja varmistaa johdonmukaisen sarjan tarkistuksia ennen anestesian alkua, ennen viiltoa ja ennen potilaan poistumista leikkaussalista (Semel ym. 2010). Tarkistuslistalla on todettu olevan positiivinen vaikutus tiimityöhön ja ei-teknisiin taitoihin, jotka ovat välttämättömiä potilasturvallisuuden parantamiseksi (Kelly ym. 2013).

Tarkistuslistan käytön on havaittu lisäävän henkilökunnan turvallisuustietoisuutta toimenpiteissä, kohentavan potilasturvallisuuskulttuuria, vähentävän haavakomplikaatioita ja suunnittelemattomia uusintaleikkauksia (Westman 2019).

Vähentää hoitajien kognitiivista kuormaa

Tämä projekti toteutettiin Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle TYKS Orton leikkausosastolle. Leikkausosaston heräämöstä on tehty lisääntyvästi HaiPro-ilmoituksia, jotka olisivat ainakin osittain vältettävissä huolellisella toiminnalla heräämöön saapumistilanteessa. Heräämöön saapumisen tarkistuslistan on tarkoitus olla väline, jonka avulla potilasta heräämöön tuova henkilökunta pystyy nopeasti yhdellä vilkaisulla kiinnittämään huomiota muutamaan perusasiaan, joiden tulee olla toteutettu ja kommunikoitu vastaanottavalle hoitajalle ennen hoitovastuun siirtymistä.

Näin pyritään lisäämään potilasturvallisuutta ja vähentämään hoitohenkilökunnan kognitiivista kuormaa kiireisessä ja kuormittuneessa työyksikössä. Hoitohenkilökunta tullaan kouluttamaan tarkistuslistan käyttöön syksyn 2023 aikana.

Kirjoittajat

Johanna Hakala ja Anna Pohjaniemi-Koski työskentelevät anestesiahoitajina TYKS Orton leikkausosastolla ja suorittavat anestesiahoitotyöhön erikoistunut osaaja -opintoja LAB-ammattikorkeakoulussa.

Maria Tuominen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina Hyvinvointi-yksikössä.

Lähteet

Lyhty, M. 2018. HaiPro-ilmoitus on hoitajan työväline. Super. Hoitoalan ammattilaisten verkkolehti. Viitattu 1.9.2023. Saatavissa https://www.superlehti.fi/tyoelama/ammatissa/haipro-ilmoitus-on-hoitajan-tyovaline/ 

Semel, M. E., Resch, S., Haynes, A. B., Funk, L. M., Bader, A., Berry, W. R., Weiser, T. G. & Gawande, A. A. 2010. Adopting a surgical safety checklist could save money and improve the quality of care in U.S. hospitals. Health Affairs 29(9), 1593–9. Viitattu 12.2.2023. Saatavissa https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3069616/

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta 341/2011. Finlex. Viitattu 1.2.2023. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110341

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2022. Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022–2026. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2022:2. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 9.2.2023. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8464-6

Terveydenhuoltolaki 1326/ 2010. Finlex. Viitattu 6.2.2023. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326

Westman, M. 2019. The WHO surgical safety checklist in neurosurgery. Turun yliopiston julkaisuja Sarja D-osa TOM 1448 Medica-Odontologica. Viitattu 6.2.2023. Saatavissa  http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7823-6

WHO. 2008. Safe surgery saves lives. Viitattu 9.2.2023. Saatavissa https://www.who.int/publications/i/item/WHO-IER-PSP-2008.07