Hoitajien työergonomia asumispalveluissa

Heinolan kaupunki ja LAB-ammattikorkeakoulu ovat tehneet jo useiden vuosien ajan  koulutus- ja kehitysyhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen alalla. Yksi yhteistyön muoto on ollut Kuormitus kohdalleen -ergonomiakoulutus kotihoidon ja asumisyksiköiden hoitajille.

Työturvallisuuslain mukaan työntekijälle on annettava opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi (Työturvallisuuslaki 738/ 2002. 24§). Tällä koulutuksella pyritäänkin vahvistamaan hoitajien kuntouttavaa työotetta, työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

Kuormitus kohdalleen -koulutus on ollut kolmen iltapäivän mittainen. Koulutuksessa on hyödynnetty muun muassa Työturvallisuuslaitoksen ergonomian tietopankkia (Työterveyslaitos 2021). Koulutukselle on jatkossa tarkoitus järjestää myös yhden päivän mittainen kertaus Varjostusprojektin tuloksia hyödyntäen.

Varjostusprojekti

Heinolan kaupungin Mäntylän asumisyksikön hoitajat osallistuivat LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijoiden toteuttamaan ja fysioterapialehtorin ohjaamaan Varjostusprojektiin. Projektissa opiskelijat jalkautuivat hoitajien työpaikalle ja havainnoivat hoitajien siirtymisen avustamisen työtilanteita. Varjostuspäiviä oli lokakuun 2020 aikana asumispalveluyksikön eri osastoilla yhteensä viisi.

Varjostuksesta saatiin suuntaa antavaa tietoa hoitajien vahvuuksista ja kehityskohteista asukkaiden siirtymisen avustamisen tilanteissa. Ajantasainen tieto auttaa suunnittelemaan toimenpiteitä, jotka voivat edistää hoitajien työhyvinvointia ja potilasturvallisuutta ja ehkäistä osaltaan työpoissaoloja ja mahdollista ennenaikaista eläköitymistä.

Viiden päivän aikana varjostettiin yhteensä 83 asukkaan siirtymisen avustamisen tilannetta. Selvityksessä tarkasteltiin laveri- ja nosturisiirtymisiä, tuolille ja vuoteeseen siirtymisiä, wc-istuimelle siirtymisiä, vuoteessa tehtyjä aamu- ja iltatoimia sekä asennon korjaamista vuoteessa.

Keskeisimmät tulokset

Hoitajien verbaalinen vuorovaikutus asukkaiden kanssa ja asukkaiden ohjaus toimivat hyvin. Hoitajien ohjeet olivat selkeitä ja äänenkäyttö riittävän voimakasta. Asukasta kuunneltiin ja vuorovaikutus oli vastavuoroista.

Erilaisia apuvälineitä hyödynnettiin tarpeen ja asukkaan toimintakyvyn mukaan. Esimerkiksi jokaisessa wc-siirtymien avustamisen tilanteessa hyödynnettiin apuvälineitä, jolloin myös hoitajien työasennot pysyivät kaikissa siirroissa ergonomisina.

Nosturi- ja laverisiirtoja varjostuspäivinä toteutui vain muutama. Kaikki toteutuneet siirtymisen avustamisen tilanteet olivat ergonomisesti hyviä ja hoitajien yhteistyö oli toimivaa.

Kehittämiskohteita ilmeni vuode-, tuoli- tai wc-istuimiin siirtymisen avustamisen tilanteissa. Niissä asukkaita tuettiin usein kainaloista. Kun asukas istuutui tai nousi pyörätuolilta tai tuolilta, yli kolmannessa tilanteessa ilmeni kainaloista tukemista. Myöskin kehitettävää on apuvälineiden jarrujen käytössä. Rollaattorin tai pyörätuolin (kuva 1) jarrut olivat useissa siirtymisen avustamisen tilanteissa auki.  (Hautojärvi & Salminen 2020)

Kuva 1. Avustamistilanteisiin tuovat usein haastetta pyörätuolit ja rollaattorit (Kuva muokattu, kuvat: Papunet 2021)

Heinolan määrätietoinen hoitajien täydennyskoulutus voi osaltaan näkyä näissä hyvissä Varjostus-projektin esille tuomissa tuloksissa.

Kiitos Heinolan kaupungille ja Mäntylän asumispalveluyksikölle yhteistyöstä. Koko Varjostus-projekti löytyy ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöportaali Theseuksesta.

Kirjoittajat

Annika Hautojärvi ja Sanni Salmio ovat fysioterapiaopiskelijoita LAB-ammattikorkeakoulussa. He valmistuivat ammattiin joulukuussa 2020.

Sirpa Silaste toimii LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapian lehtorina. Hän on fysioterapeutti ja Ergokorttikouluttaja, joka on perehtynyt muun muassa hoitotyön työergonomiaan. 

Lähteet

Hautojärvi, A. & Salmio, S. 2020. Asumispalveluyksikön hoitajien ergonomia siirtymisen avustamisen tilanteissa: Kuormitus kohdalleen − koulutuksen kehittäminen varjostusta hyödyntäen. Opinnäyte. LAB-ammattikorkeakoulu. Lahti. [Viitattu: 6.5.2021.] Saatavissa: https://www.theseus.fi/handle/10024/352998

Työterveyslaitos. 2021. Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen. [Viitattu: 6.5.2021.] Saatavissa: https://www.ttl.fi/tyoymparisto/ergonomian-tietopankki/potilaan-hoitaminen/potilassiirrot/potilaan-siirtymisen-ergonominen-avustaminen/

Työturvallisuuslaki 738/ 2002. 24§. Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus. [Viitattu: 6.5.2021.] Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738#L2P14