Miessosionomiopiskelijoiden näkemyksiä etäopiskelun haasteista

LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoiman Miesvirtaa sosiaali- ja terveysalalle -hankkeen yksi tärkeä tavoite on tukea miesopiskelijoiden opintojen edistymistä sekä valmistumista tavoiteajassa. (LAB 2021.) Hankkeeseen liittyen toteutettiin opinnäytetyö, jossa selvitettiin miesopiskelijoiden kokemuksia sosionomikoulutuksesta. Tarkoituksena oli selvittää haastattelututkimuksen avulla hankkeelle niitä seikkoja, jotka motivoivat, tukevat ja edesauttavat miesopiskelijoita opintojen etenemisessä ja loppuun suorittamisessa. (Lahtinen & Montonen 2021.)

Motivaatiota etsimässä

Opiskelumotivaatio on merkittävä tekijä opintojen etenemisessä. Opiskelumotivaatiolla tarkoitetaan sitoutumista tehtävään, joka voi olla pitkäaikainen ja jonka tavoite voi alussa olla epämääräinen. (Kattilakoski 2007.) Sosiaalinen vuorovaikutus on keskeisin motivaatiota rakentava tekijä, jonka avulla voi tukea ja vahvistaa oppijan motivaatiota (Kurki 2018).

Suomen opiskelijakuntien liiton teettämän kyselyn perusteella korona-aika on vaikuttanut opiskelijoiden jaksamiseen ja hyvinvointiin laskevasti (ePressi 2021). Koronapandemian myötä etäopiskeluun siirtyminen on vaikuttanut miesopiskelijoiden motivaatioon aiheuttamalla henkistä väsymystä.

Etäopiskelu vaatii paljon itseohjautuvuutta ja asioiden opettelua itsenäisesti. Koulu-uupumusta ja motivaation laskua on lisännyt myös vapaa-ajan aktiviteettien väheneminen. Etäopiskelun myötä myös sosiaaliset kontaktit ovat vähentyneet. (Lahtinen & Montonen 2021.)

Kuva 1. Moni opiskelija on juuttunut kotioloihin viimeisen vuoden aikana (Kuva: Otto Lahtinen)

Oppilaitos opiskelumotivaation tukijana

Miesopiskelijat ovat olleet tyytyväisiä koulun tarjoamiin tuen muotoihin. Erilaiset vertaistukiryhmät ja koulun tarjoamat ammattihenkilöiden palvelut, kuten psykologin vastaanotto, on koettu helposti lähestyttäviksi ja helppokäyttöisiksi. Säännölliset tapaamiset tutoropettajien kanssa koettiin voimavaraistaviksi, ja niiden avulla opiskelijat saivat apua opintojensa aikatauluttamiseen.

Oma opiskeluryhmä nähtiin tärkeänä opiskeluita edistävänä voimana. Opiskeluiden alussa ryhmäytymisharjoitusten kautta muodostunutta ryhmähenkeä pidettiin tärkeänä opintojen aikana. Tutoropiskelijana toimimisen hyödyllisinä puolina nähtiin yhteisöllisyyden, verkostoitumisen ja monialaisuuden lisääntyminen. (Lahtinen & Montonen 2021.)

Etäopiskelua interaktiivisempaan suuntaan

Kehityskohteina nähtiin etäopiskeluun liittyvän interaktiivisuuden lisääminen opetustilanteissa. Verkkopohjaista ryhmäytymistä sekä hyvinvointia ja jaksamista tukevia palveluita tulisi kehittää opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja motivaation parantumisen kannalta. (Lahtinen & Montonen 2021.)

Sosiaalisten kanssakäymisten vähennyttyä opintojaksojen alussa varsinkin etäopetuksessa olisi hyvä panostaa osallistujien vapaampaan keskusteluun kurssin aiheista. Tämä varmasti vaikuttaisi positiivisesti opiskeluryhmän yhteisöllisyyteen ja ryhmähenkeen.

Kirjoittajat

Otto Lahtinen ja Toni Montonen ovat sosionomiopiskelijoita LAB-ammattikorkeakoulusta. He selvittivät opinnäytetyössään miesopiskelijoiden kokemuksia sosionomikoulutuksesta. Opinnäytetyössä tarkasteltiin motivaation, tuen, ryhmän sekä miessukupuolen merkitystä.

Kari Malin toimii sosionomikoulutuksen lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

ePressi. 2021. Vuoden kestänyt poikkeusaika on ollut liikaa monelle opiskelijalle. Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry. [Viitattu 6.5.2021.] Saatavissa: https://www.epressi.com/tiedotteet/koulutus/vuoden-kestanyt-poikkeusaika-on-ollut-liikaa-monelle-opiskelijalle.html?customer=590

Kattilakoski, E. 2007. Yliopisto-opiskelijoiden opiskelumotivaatio ja sen edistäminen. Pro gradu. Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden laitos. [Viitattu 3.5.2021.]  Saatavissa: https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/78185/gradu01961.pdf?sequence=1

Kurki, K., Järvelä, S. & Järvenoja, H. 2018. Motivoidutaan yhdessä. Teoksessa Salmela-Aro, K. (toim.) Motivaatio ja oppiminen. Jyväskylä: PS-Kustannus, 141–159.

LAB 2021. LAB-ammattikorkeakoulu. Miesvirtaa sosiaali- ja terveysalalle. [Viitattu 3.5.2021.] Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/miesvirtaa

Lahtinen, O. & Montonen, T. 2021. Miesten kokemuksia sosionomikoulutuksesta. Motivaation, tuen, ryhmän ja miessukupuolen merkitys. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala. Lahti. [Viitattu 3.5.2021.] Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105046935