Hoitoelvytyksen oppimiseen uutta näkökulmaa pelillistämisestä

Pelillistäminen on jo hyvä aikaa tehnyt tuloaan osaksi opetustoimintaa, ja sen avulla pyritään tehostamaan oppimista. Hummelinin (2023) mukaan pelillisyydellä tarkoitetaan peleistä tuttujen elementtien sekä toimintojen soveltamista eri ympäristöissä, jotka eivät niitä normaalisti sisältäisi. Pelillisyys ei ensisijaisesta tarkoita pelien pelaamista, vaan peleihin liittyvien elementtien käyttämistä uudenlaisessa kontekstissa. Pelillisyyden tavoitteena on opittavan aiheen muuttaminen motivoivammaksi, tehokkaammaksi ja hauskemmaksi.

Pelillistämisen avulla oppimisesta voidaan tehdä kiinnostavampaa, monipuolisempaa ja jopa mieleenpainuvampaa. Pelillistäminen on keino tietyn tavoitteen saavuttamiseksi, ei päämäärätöntä, viihdearvon vuoksi tapahtuvaa hauskanpitoa opetuksen aikana. Opetuksen keinoksi pelit sopivat mainiosti, sillä kuten onnistunut pelaaminen, myös onnistunut oppiminen on palkitsevaa ja johtaa haluttuun päämäärään. Pelillistäminen osallistaa opiskelijaa eikä opiskelija jää opetuksen passiiviseksi sivusta seuraajaksi. Oppimistarkoituksessa pelatessaan opiskelija saa välittömän palautteen omista valinnoistaan, mikä on omiaan tehostamaan oppimista. (Sundell 2022.)

Pelin kautta valmiutta simulaatioon

LAB-ammattikorkeakoulussa, hoitotyön koulutusohjelmassa hoitoelvytyksen opettelua tehostetaan simulaatio-opetuksella. Ennen simulointia opiskelijat ovat tutustuneet aiheeseen teoriatiedon pohjalta ja aiheesta on pidetty seminaari. Monelle opiskelijalle hoitoelvytyssimulaatio voi olla ensimmäisiä simulaatioita elämänsä aikana, ja usein tilanne opiskelijoiden mielestä on kovin jännittävä.

Jännityksen vuoksi aikaisemmin opetellut asiat saattavat kadota mielestä ja simulaatiossa toimiminen voi tuntua haasteelliselta. Pelillistämisen avulla pyritään tehostamaan hoitoelvytyksen oppimista ja oppimisen polku on pyritty rakentamaan pedagogisesti siten, että jokainen vaihe tukee seuraavaa vaihetta: teoria -> keskustelu aiheesta -> peli, jossa teoriaa tuodaan käytäntöön -> simulaatio, jossa teoriaa ja pelissä harjoiteltuja käytännön tilanteita tuodaan simulaatioon.

Kuva 1. Virtuaalilasien avulla pelillinen oppiminen voi siirtyä todentuntuiseen ympäristöön. (Activedia 2020)

Realistiseksi luotu peli tuki oppimista

Tietokoneella pelattava hoitoelvytyspeli (Resusciation Council UK 2023) sijoitettiin opinnoissa hoitoelvytysseminaarin yhteyteen. Peliä sai pelata joko yksin, taikka parin kanssa. Opiskelijat kokivat pelin todentuntuisen ympäristön ja realistisen tilanteen erinomaiseksi oppimista tukevaksi skenaarioksi.

Peli muistutti opiskelijoita siitä, kuinka hätätilanteet usein osuvat kohdalle täysin äkkiarvaamatta ja kuinka oman toiminnan nopeus on ensisijaisen tärkeää. Monet opiskelijoista kuvailivat pelin hyödylliseksi ja kivaksi tavaksi opetella opetettavaa asiaa. Esille nousivat myös kommentit siitä, että oli hyvä nähdä pelin hahmojen kautta, miten elvytystilanteet voivat edetä sekä se, millaisia käyttäytymisen malleja elvytystilanteissa voi esiintyä. Osalla opiskelijoista peli ruokki mielenkiintoa syventää omaa tietämystään asiasta lisää.

Kirjoittaja

Katja Puhakainen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa hoitotyön lehtorina sairaanhoitajakoulutuksessa.

Lähteet

Activedia. 2020. AI, tulevaisuudessa, älykkyys, aivot. Pixabay. Viitattu 14.10.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/ai-tulevaisuudessa-%C3%A4lykkyys-aivot-4846063/

Hummelin, P. 2023. GAME ON! Opetuksen pelillistäminen. Viitattu 14.10.2023. Saatavissa https://peda.net/kuopio/tvt-tuki/pth/ppjltm7l/m7ml/pjp2:file/download/4648d830387e441715fca499cd96c0b3fb5f39ca/Pekka_Hummelin_Pelillisyysesitys%20ja%20palaute.pdf

Resusciation Council UK. 2023. Lifesaver. An interactive film. Viitattu 14.10.2023. Saatavissa https://life-saver.org.uk/

Sundell, T. 2022. Pelillistäminen opetuksessa ja oppimisessa: miten ja miksi? Mediamaisteri. Viitattu 14.10.2023. Saatavissa https://www.mediamaisteri.com/blog/pelillistaminen-opetuksessa-ja-oppimisessa