Hoitotyön kestävämpi tulevaisuus

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät mahdollisuudet elämään. Kestävän kehityksen ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset ulottuvuudet tulee huomioida tasavertaisesti päätöksenteossa sekä toiminnassa. (Ympäristöministeriö.)

Kestävän kehityksen ulottuvuudet hoitotyössä

Ekologisella kestävyydellä tarkoitetaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä. Taloudellinen kestävyys taas on sisällöltään ja laadultaan tasapainoista kasvua, joka ei aiheuta pitkällä aikavälillä velkaantumista. Sosiaalinen kestävyys on hyvinvoinnin edellytysten siirtymistä sukupolvelta toiselle. (Ympäristöministeriö.)

Hoitotyö on terveyden ylläpitämistä ja edistämistä, sairauksien ennaltaehkäisyä sekä sairaiden, vammaisten ja kuolevien hoitamista kaikenikäisten yksilöiden, perheiden sekä yhteisöjen kohdalla (Duodecim 2020; Suomen sairaanhoitajaliitto ry).

Keväällä 2021 toteutetussa opinnäytetyössä Kestävä kehitys hoitotyössä – Ekologisen kestävyyden näkökulma, pyrittiin löytämään vastaus tutkimuskysymykseen, miten ekologinen kestävyys toteutuu hoitotyössä? Lisäksi selvitettiin tekijöitä, mitkä edistävät ja estävät ekologisen kestävyyden toteutumista hoitotyössä. Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevan kirjallisuuskatsauksen menetelmällä ja yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa. (Hänninen 2021, 1.)

Opinnäytetyön tulosten mukaan on olemassa useita tapoja, miten ekologinen kestävyys toteutuu hoitotyössä. Tarvikkeiden kestävä käyttäminen, turhien jätteiden välttäminen, jätteiden kierrättäminen, vaarallisten jätteiden turvallinen hävittäminen, kestävästi ruokaileminen ja matkustaminen sekä energiatehokkaasti toimiminen ovat tapoja, miten ekologinen kestävyys toteutuu hoitotyössä.

Koulutuksen lisääminen ja terveydenhuollon organisaatioiden toiminta ovat ekologisen kestävyyden toteutumista edistäviä tekijöitä hoitotyössä. Terveydenhuollon organisaatioiden toiminta voi olla myös ekologisen kestävyyden toteutumista estävä tekijä. Muita ekologisen kestävyyden toteutumista estäviä tekijöitä hoitotyössä ovat kestävyyden heikko priorisointi ja ongelmat hoitajien arvoissa sekä asenteissa. (Hänninen 2021, 19.)

Terveydenhuolto voi vaikuttaa paljon

LAB-ammattikorkeakoulun yhteiskuntasitoumus pyrkii kouluttamaan tulevaisuuden terveydenhuoltoon kestäviä ratkaisuja sekä toimintatapoja kehittäviä ammattilaisia. Yhteiskuntasitoumuksella ja muulla kansallisella sekä kansainvälisellä toiminnalla tavoitellaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, joilla pyritään rakentamaan kestävämpää maailmaa tulevaisuuden sukupolville (UN).

Kuva 1. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Kuva: Kestävän kehityksen toimikunta & Valtioneuvoston viestintäosasto 2020)

Terveydenhuolto käyttää palveluita tuottaessaan valtavia määriä sähköä, vettä ja tarvikkeita sekä tuottaa suuria määriä jätteitä. Hoitajat, terveydenhuollon suurimpana ammattiryhmänä, voivat toiminnallaan vaikuttaa ympäristöön maailmanlaajuisella tasolla. Ekologinen kestävyys hoitotyössä on vähän tutkittu aihe. Lisää tutkimusta tärkeästä aiheesta tarvitaan, jotta ekologisen kestävyyden toteuttamiseen hoitotyössä löydettäisiin tulevaisuudessa tehokkaampia keinoja. (Anåker ym. 2015, 1884; ICN.)

Kirjoittajat

Julia Hänninen on valmistumassa sairaanhoitajaksi LAB-ammattikorkeakoulusta. Hänen opinnäytetyönsä aiheena oli Kestävä kehitys hoitotyössä – Ekologisen kestävyyden näkökulma.

Minna-Maria Behm työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa ja toimi opinnäytetyön ohjaajana.

Lähteet

Anåker, A., Nilsson, M., Holmner, Å. & Elf, M. 2015. Nurses’ perceptions of climate and environmental issues: a qualitative study. Journal of Advanced Nursing. Vol. 71 (8), 1883–1891. [Viitattu 28.4.2021]. Saatavissa: https://doi.org/10.1111/jan.12655

Duodecim 2020. Lääketieteen sanasto. Hoitotyö. Kustannus Oy Duodecim. [Viitattu 27.4.2021]. Saatavissa: https://www.terveyskirjasto.fi/ltt01168

Hänninen, J. 2021. Kestävä kehitys hoitotyössä – Ekologisen kestävyyden näkökulma. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. [Viitattu 29.4.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105036736

ICN. International Council of Nurses. Sustainable Development Goals. [Viitattu 28.4.2021]. Saatavissa: https://www.icn.ch/nursing-policy/icn-strategic-priorities/sustainable-development-goals

Kestävän kehityksen toimikunta 2020. Valtioneuvoston kestävän kehityksen selonteko eduskuntaan. [Viitattu 16.4.2021]. Saatavissa: https://kestavakehitys.fi/-/10616/valtioneuvoston-kestavan-kehityksen-selonteko-eduskuntaan

Suomen sairaanhoitajaliitto ry. Sairaanhoitajien eettiset ohjeet. [Viitattu 27.4.2021]. Saatavissa: https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2020/01/Sairaanhoitajien-eettiset-ohjeet.pdf

UN.  United Nations. Department of Economic and Social Affairs. Sustainable Development. Sustainable Developments Goals. [Viitattu 14.4.2021]. Saatavissa: https://sdgs.un.org/goals

Ympäristöministeriö. Mitä on kestävä kehitys? [Viitattu 27.4.2021]. Saatavissa: https://www.ym.fi/fi-fi/ymparisto/kestava_kehitys/mita_on_kestava_kehitys

Linkit

Sitoumus2050. LAB-ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja ensihoitajakoulutusten yhteiskuntasitoumus. [Viitattu 5.2.2021]. Saatavissa: https://sitoumus2050.fi/toimenpidesitoumukset#//details/470354

UN. United Nations. The SDGS in Action. What are the Sustainable Development Goals? [Viitattu 14.4.2021]. Saatavissa: https://www.undp.org/sustainable-development-goals

Kuva

Kuva 1. Kestävän kehityksen toimikunta & Valtioneuvoston viestintäosasto 2020. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. [Viitattu 29.4.2021]. Saatavissa: https://kestavakehitys.fi/-/10616/valtioneuvoston-kestavan-kehityksen-selonteko-eduskuntaan