Hoitotyön osaamista vahvistetaan uusilla maisteritasoisilla YAMK-opinnoilla

LAB-ammattikorkeakoulussa Lappeenrannan kampuksella syksyllä 2020 alkaa uusi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus: Kliinisen hoitotyön asiantuntija. Koulutus keskittyy erityisesti kliinisen hoidon ja hoitotyön asiantuntijuuteen sekä käytännön kliinisen työn kehittämiseen. Koulutus antaa valmiuksia toimia laajavastuisesti välittömässä kliinisessä potilastyössä sekä alan kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä (Kotila ym. 2017). Kansainväliset määritelmät ja suositukset laajavastuisesta hoitotyön asiantuntijuudesta on julkaistu 16.04.2020 (ICN 2020). Ajankohtaisen koronapandemian aikana laajavastuiset sairaanhoitajan asiantuntijatehtävät (APN) ovat osoittautuneet yhdeksi tehokkaimmista ja vaikuttavimmista tavoista auttaa maita tarjoamaan korkeatasoista ja turvallista potilaskeskeistä hoitoa kaikkialla maailmassa. Kansainväliset linjaukset selkeyttävät ja tukevat myös alueellisesti ammatillista urakehitystä.

Sairaanhoitajien, ensihoitajien kuin terveydenhoitajienkin työ painottuu yhä enenevässä määrin yksilölliseen asiakkaan terveydentilan arvioimiseen, johon tarvitaan kliinisten hoitomenetelmien osaamisen syventämistä. Terveysalan ammattilaiselle on tärkeää osata ”lukea” potilaan moninaistakin oirekuvaa sekä priorisoida niistä keskeisimmät, jotka vaativat välitöntä puuttumista ja tarvittavaa hoitoa niin sairaalassa kuin kotiympäristössä. Erilaisissa toimintaympäristöissä työskentely edellyttää itsenäistä päätöksentekoa hoitotyössä, jossa kliininen tutkiminen, vieritestien ja näyttöön perustuvan tiedon hyödyntäminen korostuvat. Lisäämällä ja varmistamalla hoitajien osaamista voidaan vastata yhteiskunnan tehokkuusvaatimukseen ja samalla saadaan aikaan kustannussäästöjä.

Kuva 1. Hoitotyön kliinisen osaamisen simulaatioharjoitus (Kuva: Ilona Pesu)

Koulutuksen tavoitteena on kehittää erilaisissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kokonaistilanteen ja hoidon tarpeen arviointia. Opinnoissa syvennetään opiskelijoiden osaamista kliinisen tutkimisen ja päätöksenteon, asiakkaan voimavarojen ja toimintakyvyn tukemiseen sekä hoitotyön laadunarviointiin. Lisäksi koulutuksen keskiössä ovat asiakaslähtöisten terveyspalvelujen kehittäminen ja tuottaminen.

Opiskelu toteutetaan monimuotoisesti oman työn ohella lähipäivien ja etätyöskentelyn avulla. Koulutuksen kesto on 1,5–2,5 vuotta. Opinnot koostuvat yhteensä 90 opintopisteestä (op), joista syventäviä ammattiopintoja on 45 op. Täydentävillä opinnoilla (15 op) ja opinnäytetyöllä (30 op), opiskelija voi syventää asiantuntijuuttaan terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen, akuuttiin hoitotyöhön tai ensihoitoon. DigiCampuksen YAMK-opintojaksoja voidaan hyödyntää yksilöllisten opintojen suunnittelussa. Ammattikorkeakoululain uudistuksen (1368/2018) perusteella YAMK-koulutukseen on voinut hakeutua myös opistotason koulutuksen käyneet hoitotyön edustajat.

Alueellisesti on todettu tarve hoitotyön kehittämiseen. LAB-ammattikorkeakoulu on tehnyt rakentavaa yhteistyötä koulutuksen suunnittelussa työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Yhteisenä tavoitteena on vastata työelämän tarpeeseen osaavien ammattilaisten saatavuudesta Etelä-Karjalan alueella nyt ja tulevaisuudessa.

Kirjoittajat

Anja Liimatainen on LAB-ammattikorkeakoulun yliopettaja ja koordinoi kliinisen hoitotyön asiantuntija -koulutusta.

Birgitta Lehto toimii lehtorina ja asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa kliinisen hoitotyön asiantuntija -koulutuksen suunnittelussa.

Lähteet

ICN. 2020. Guidelines on Advanced Practice Nursing 2020. [Luettu 24.04.2020]. Saatavissa: https://www.icn.ch/system/files/documents/2020-04/ICN_APN%20Report_EN_WEB.pdf

Kotila, J., Axelin, A., Fagerström, L., Flinkman, M., Heikkinen, K., Jokiniemi, K., Korhonen, A., Meretoja, R., & Suutarla, A. 2017. Sairaanhoitajien uudet työnkuvat – laatua tulevaisuuden sote-palveluihin. Sairaanhoitajaliitto. [Luettu 06.05.2020]. Saatavissa: https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2020/01/Laajavastuinen-sairaanhoitaja-muuttaa-sote-palveluita.pdf

Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta 28.12.1368/2018. Finlex. [Luettu 6.5.2020]. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181368

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *