Digiosaaja vahvistaa omaa ja muiden digiloikkaa

Varhaiskasvatuksen digiosaajaksi! -hanke (LAB 2022) on kolmen korkeakoulutoimijan yhteishanke. Hankkeemme kolmen korkeakoulun kouluttajaekosysteemin yhteiskehittämisen summana syntyy jatkuvan oppimisen koulutustuote Varhaiskasvatuksen digiosaaja 10 op. Opintokokonaisuutta kehitetään koulutuspilottien avulla.

Syksyn aikana olemme järjestäneet Digitaalisen osaamisen 3 op, Mediaosaamisen ja monilukutaidon 3 op ja Uusien teknologioiden osaamisen 4 op -opintojaksot. Opintojaksoilla on kuultu osallistujien toiveita teemoista, joita on huomioitu yhteisten verkkotyöpajojen suunnittelussa. 

Koronapandemia teki näkyväksi digitaalisen osaamisen ja sen kehittämistarpeet laajasti eri-ikäisten osalta. Osaamistarpeita havaittiin myös koulutuksessa opettajien osaamisessa koulutusjärjestelmän kaikilla tasoilla. Alati kiihtyvässä digitalisaatiossa digitaalisen osaamisen koulutuksen sisällöllistä kehittämistä tulisi tehdä kaikkialla. Hankekehittämistämme taustoittaa EU:n digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma 2021‒2027, jonka tavoitteena on digitaalisten koulutusekosysteemien ja digitaaliseen osaamiseen keskittyvän koulutuksen kehittäminen kaikenikäisille oppijoille. (Euroopan komissio 2021.) 

Huomioita varhaiskasvatuksessa tarvittavista digitaidoista 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 2022, 26) mukaisesti digitaalisuus on osa yhteiskuntaa. Digitaalisuutta tarvitaan kaikessa toiminnassa nyt ja yhä enemmän tulevaisuudessa. Lasten tulisi pienestä pitäen tutustua digimaailmaan. Millaista on varhaiskasvatuksen henkilöstön oma digitaalinen osaaminen ja miten sitä voisi kehittää? Miten edistää lapsen tulevaisuuden digitaitoja? 

Kuva 1. Monipuolisen osaamisensa ansiosta digiosaaja auttaa myös ympäristönsä digiloikkaa.  (Wellington 2016)

Varhaiskasvatuksen digiosaajaksi! -hankkeen ensimmäisissä verkkotyöpajoissa keskustelimme opiskelijoiden kanssa varhaiskasvatustyössä tarvittavista digitaidoista. Varhaiskasvatuksessa tulisi olla vähintään perustaidot tieto- ja viestintätekniikasta ja tietoa tulevaisuudessa tarvittavista digitaidoista sekä digitalisaatiosta, muutoksesta, jossa elämme. Anthony ym. (2019, 9, DigComp 2.2, 2022, DigComp Framework, 2022) määrittelee digitaalisiksi perustaidoiksi ongelmanratkaisutaidot, joilla tarkoitetaan kykyä käyttää teknologiaa ja digitaalista viestintää sekä tiedonhankintataitoja. Digitaalisilla perustaidoilla tarkoitetaan myös digitaitoa osallistumisessa yksityiselämän, työn ja yhteiskunnan alueilla (Anthony ym. 2019, 9, DigComp 2.2, 2022, DigComp Framework 2022).

Kohti käytön hallintaa ja tietoturvallisuutta

Mobiililaitteet, älypuhelimet tai tablettitietokoneet sekä kannettavat tietokoneet, ohjelmistot ja sovellukset sekä niiden käytön hallinta ovat osa varhaiskasvatuksen henkilöstön päivittäistä työtä. Ajankohtaista osaamista ovat tietoturvallinen toiminta, tiedonhakutaidot, mediakriittisyys ja tekijänoikeusasiat. Korona-ajalta monet palaverit ja koulutukset ovat siirtyneet pysyvästi verkkoon, joten O365 Teams-, Meets- tai Zoom-käyttötaitoja tarvitaan myös jatkossa yhteiskehittämisessä sekä huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä. (Opetushallitus 2022.)

Monilla opiskelijoilla on kokemus, ettei ole koskaan saanut tieto- ja viestintäteknologista peruskoulutusta peruskoulussa, toisella asteella tai varhaiskasvatuksen ammattiin suuntaavissa opinnoissa. Hankkeessa kehitettävässä koulutuskokonaisuudessa oppimismuotoilua kohdennetaan varhaiskasvatuksen henkilöstön oppimistarpeisiin. Digitaaliset perustaidot ovat perusta, jolle monilukutaito ja mediaosaaminen sekä uusien teknologioiden osaaminen rakentuvat.

Linkki Varhaiskasvatuksen digiosaajaksi!– hankkeen verkkosivuille  (Linkki 1.)

Kirjoittaja

Minna Markkanen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Varhaiskasvatuksen digiosaajaksi! hankkeen (LAB 2022) projektipäällikkönä ja hankkeessa kehitettävien koulutustuotteiden oppimismuotoilijana. Hän on erikoistunut oppimiseen ja opettamiseen digitaalisissa ympäristöissä.

Lähteet

Anthony, S., Gudmundsdottir, A., Hylander, A., Kuokkanen, M., Sbertoli, G., Skoglöf, M., Stöset, H. & Valgeirsdottir, H. 2019. Aikuisten digitaaliset perustaidot Pohjoismaissa. Haasteista mahdollisuuksiin. Viitattu 14.12.2022. Saatavissa https://nvl.org/Portals/0/DigArticle/17397/NVL_Aikuisten_digitaaliset_perustaidot.pdf

DigComp 2.2. 2022.  Vuorikari, R., Kluzer, S. & Punie, Y. DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens – With new examples of knowledge, skills and attitudes, EUR 31006 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2022, ISBN 978-92-76-48882-8, doi:10.2760/115376, JRC128415. Viitattu 14.12.2022. Saatavissa https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415

DigComp Framework. 2022. Viitattu 14.12.2022. Saatavissa https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp/digcomp-framework_en

EU:n digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma 2021‒2027. 2021. Euroopan komissio. Viitattu 14.12.2022. Saatavissa  https://education.ec.europa.eu/fi/focus-topics/digital-education/action-plan

LAB. 2022. Varhaiskasvatuksen digiosaajaksi. Hanke. Viitattu 14.12.2022. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/varhaiskasvatuksen-digiosaajaksi

Opetushallitus. 2022. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Viitattu 14.12.2022. Saatavissa  https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2022_1.pdf

Wellington, J. 2016. Silhouette photography of jump shot of two persons. Pexels. Viitattu 13.12.2022. Saatavissa https://www.pexels.com/photo/silhouette-photography-of-jump-shot-of-two-persons-40815/

Linkit

Linkki 1. Varhaiskasvatuksen digiosaajaksi! Hanke. Viitattu 14.12.2022. Saatavissa https://www.vakadigi.fi/