HOT-hanke edistää maahanmuuttajavanhempien työllisyyttä

Työllisyys on yksi merkittävimmistä tekijöistä maahanmuuttajien kotoutumisessa sekä osallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden kokemuksessa (Toikka ym. 2023; Työ- ja elinkeinoministeriö 2023).  Vieraskielisistä alle 3-vuotiaiden lasten äideistä kolmasosa käy työssä kodin ulkopuolella, kun suomalaisista äideistä vastaavasti kaksi kolmasosaa on työssäkäyviä (Miettinen 2023). Ero on merkittävä siitä huolimatta, että maahan muuttaneiden naisten työllisyys onkin kasvanut kahden viime vuoden aikana (Toikka ym. 2023).

Kuluvana syksynä käynnistyneen Hyvinvointia, osallisuutta ja työtä maahan muuttaneille vanhemmille- hankkeen eli HOT-hankkeen tarkoituksena on edesauttaa erityisesti kotona lapsiaan hoitavien maahanmuuttajavanhempien kotoutumista, kielitaitoa, koulutusta ja työllistymistä sekä arjen hallintaa. Kyseessä on LAB-ammattikorkeakoulun ja Lahden kansanopiston yhteishanke, jonka rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hanke toteutuu Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa ja jatkuu vuoteen 2026 asti (LAB 2023).

Alkuhaastattelulla hyvä alku ryhmätoiminnalle

HOT-hankkeen tavoitteena on saada kaikkiaan 80 maahanmuuttajavanhempaa mukaan ryhmämuotoiseen toimintaan; kielikoulutukseen sekä erilaisiin työllistymistä ja hyvinvointia edistäviin työpajoihin. Ensimmäisen pienryhmän alkuhaastattelut järjestettiin Lahdessa marras- ja joulukuussa. Haastattelun tarkoituksena oli kartoittaa osallistujien kielitaitoa, koulutus- ja työtaustaa sekä yleisesti elämäntilannetta, omia tarpeita ja toiveita työpajatoiminnalle.

Ensimmäisiin alkuhaastatteluihin osallistui parikymmentä maahanmuuttajavanhempaa, jotka edustivat useita kansallisuuksia ja äidinkieliä. Valtaosa vanhemmista osallistui haastatteluun omavalmentajan ohjaamana. Keskustelut osallistujien kanssa pyrittiin käymään suomen kielellä, digitaalisia tulkkisovelluksia tarpeen mukaan hyödyntäen. Apua oli myös paperisesta haastattelukaavakkeesta, joka helpotti keskustelun hahmottamista.

Kuva 1. Alkuhaastattelulla on positiivinen merkitys myöhemmälle ryhmätoiminnalle. (Suhorucov 2020)

Haastattelijan näkökulmasta tapaaminen ja keskustelu ryhmään osallistuvien maahanmuuttajavanhempien kanssa ennen ryhmätoiminnan varsinaista aloitusta on ehdottoman hyödyllistä. Alkuhaastattelu helpottaa esimerkiksi kielenopetuksen tarkoituksenmukaisempaa suunnittelua ja yksilöllistämistä osaamistasoltaan kovinkin erilaisille osallistujille. Lisäksi erilaisia työpajatoimintoja suunniteltaessa on mahdollista paremmin huomioida osallistujien omat toiveet ja esimerkiksi kulttuuriin liittyvät erityiset tarpeet.

Systemaattisen alkuhaastattelun järjestäminen tuo useampia etuja myös maahanmuuttajavanhemmille. Hankkeen työntekijöiden tapaaminen kasvotusten sekä mahdollisuus kysyä itseä mietityttävistä asioista etukäteen todennäköisesti madaltavat kynnystä osallistua ryhmätoimintaan. Omasta taustasta, koulutustarpeesta, elämäntilanteesta ja toiveista kertominen sekä mahdollisuus vaikuttaa työpajojen sisältöön puolestaan lisäävät osallisuuden tunnetta ja edesauttavat ryhmätoimintaan sitoutumista.

Kirjoittaja

Heidi Väisänen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa hyvinvointiyksikössä hoitotyön lehtorina sekä asiantuntijana hankkeessa HOT – hyvinvointi, osallisuutta ja työtä maahan muuttaneille vanhemmille (LAB 2023). 

Lähteet

LAB. 2023. HOT ‒ Hyvinvointia, osallisuutta ja työtä maahan muuttaneille vanhemmille. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 30.11.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/hot-hyvinvointia-osallisuutta-ja-tyota-maahan-muuttaneille-vanhemmille

Miettinen, S. 2023. ”Häpesin olla kotiäiti”. Yle.fi. Viitattu 4.12.2023. Saatavissa Vieraskieliset äidit käyvät vähemmän töissä kuin suomalaiset – kolme naista kertoo itse, miksi näin on | A-studio | Yle.

Suhorucov, A. 2020 Multiethnic women and man working on project on laptop. Pexels. Viitattu 512.2023. Saatavissa https://www.pexels.com/photo/multiethnic-women-and-man-working-on-project-on-laptop-6457560/

Toikka, M., Laasonen, H. & Terviö, M. 2023. Maahanmuuttajien työllisyys kehittynyt suotuisasti viime vuosina. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Viitattu 4.12.2023. Saatavissa Maahanmuuttajien työllisyys kehittynyt suotuisasti viime vuosina – Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (vatt.fi).

Työ- ja elinkeinomisteriö 2023. Maahanmuuttaneiden työmarkkina-asema valtaväestöä heikompi. Viitattu 4.12.2023. Saatavissa Maahanmuuttajien työmarkkina-asema valtaväestöä heikompi | Kotoutuminen.