Ihanan pakollinen omavalvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen siirtyy ensi vuoden alusta uusille hyvinvointialueille. Taas kerran on tullut aika sosiaalihuollon yksiköiden esihenkilöiden tarkistaa omavalvontasuunnitelman ajantasaisuus ja tehdä tarvittavat päivitykset.

Omavalvonta on valvonnan tärkein muoto. Sosiaalihuollon yksikön on toteutettava omavalvontaa sosiaalihuollon laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 47§.) Omavalvonnan toimenpiteiden tulee olla kirjattuna yksikön omavalvontasuunnitelmaan. Lisäksi omavalvontasuunnitelmassa tulee olla kirjattuna kattavasti palvelun kuvaus, toiminnan arvot sekä toimintaohjeita työntekijöille ja asiakkaille (Valvira 2022a). Jos omavalvonta ei ole riittävää, voivat valvontaviranomaiset astua kuvioon mukaan (Valvira 2022b).

Ensivaikutelma omavalvonnasta voi kuulostaa kovalta, mutta asia ei välttämättä näin ole. Omavalvonta voi olla sosiaalihuollon yksiköissä jopa mukavaa ja sellaista, josta ei synny valvotuksi tullut olo. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000, 4§) pitää osaltaan huolen siitä, millaista palvelun tulee olla. Lain mukaan asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja kohteluun. Näitä arvoja tulee olla kirjattuna myös omavalvontasuunnitelmaan. Sama laki (812/2000, 4§) vaatii, että asiakkaan toivomukset, mielipide ja yksilölliset tarpeet sekä kulttuuri ja kielitausta on otettava huomioon.

Lastensuojelun keskusliiton opas (Hoikkala & Pollari 2019, 19) nostaa esille nuorten osallisuuden omavalvontatyöhön. Yksiköiden esihenkilöille oppaassa on arvokasta tietoa siitä, kuinka suunnitelma kirjataan asiakaslähtöisesti. Oppaan viesti on, että omavalvontasuunnitelman sisällön tulee olla ymmärrettävää palvelun asiakkaille.    

Kuva 1. Omavalvontasuunnitelmassa vuosikello auttaa. (Furtado 2018)

Omavalvonnan suunta

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma nostaa esille omavalvonnan kehittämisen vaatimuksen ja myös sen, miten yksikössä varmistetaan omavalvonnan toimeenpanoa. (Valvira 2019, 9.) Omavalvontasuunnitelman päivittämisessä toimeenpanon vastuut tulee kirjata selkeiksi ja yksiköissä tuleekin olla selkeä kuva siitä, kuka vastaa toimeenpanosta.

Oikeuskanslerin kertomuksessa vuodelta 2020 todettiin, että omavalvonnan suunnitelmat eivät tue käytännön työtä, koska niitä ei ole luotu kyseisen yksikön toimintaa palveleviksi. Myös toimeenpanossa on kehitettävää. Omavalvontasuunnitelmien laatuun ja toimivuuteen on kiinnitettävä huomiota, samoin kuin omavalvonnan tarkoituksen ymmärtämiseen. (Oikeuskanslerinvirasto 2021, 199, 202.)

Ahonen (2022) pyrki opinnäytetyössään edistämään omavalvontasuunnitelman implementointia kotihoidon palveluesimiesten työssä. Kotihoidon yksiköiden palveluesimiesten kanssa muodostettiin implementoinnin työvälineeksi vuosikello.  

Kirjoittajat

Ossi Ahonen opiskelee LAB-ammattikorkeakoulussa sosiaalialan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa ja työskentelee lastensuojelun laitospalveluissa.

Pirjo Vaittinen (TtT) toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Hyvinvointi-yksikössä tuntiopettajana.

Lähteet

Ahonen, O. 2022. Omavalvonnan vuosikello. Implementoinnin työväline palveluesimiehille. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 28.11.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022112924874

Furtado, F. 2018. Sticky notes on paper document. Unsplash. Viitattu 27.11.2022.  Saatavissa https://unsplash.com/photos/2zDXqgTzEFE

Hoikkala, S. & Pollari, P. 2019. Meidän oma valvontasuunnitelma. Opas nuorten osallisuutta tukevaan omavalvontatyöhön lastenkodeissa. Lastensuojelun Keskusliiton verkkojulkaisu 4/2019. Helsinki. Viitattu 24.11.2022. Saatavissa https://www.lskl.fi/wp-content/uploads/Meidan_oma_valvontasuunnitelma.pdf

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000. Finlex. Viitattu 24.11.2022. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812#L2P10

Oikeuskanslerinvirasto. 2021. Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus 2020. Viitattu 25.11.2022. Saatavissa https://oikeuskansleri.fi/documents/1428954/98543495/oikeuskanslerin_kertomus_2020.pdf/aec869aa-9021-a8d4-c854-daa3f1c5dffb/oikeuskanslerin_kertomus_2020.pdf?t=1637062178951

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014. Finlex. Viitattu 28.11.2022. Saatavissa  https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301

Valvira. 2019. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelmavuosille 2020–2023. Päivitys vuodelle 2022. Helsinki. Viitattu 24.11.2022. Saatavissa https://www.valvira.fi/documents/14444/1006217/Sote_valvontaohjelma_2022.pdf/17510e6d-f327-a84b-b9c8-d8fb9379ef96?t=1642579372128

Valvira. 2022a. Omavalvonta on laatu- ja turvallisuustyötä. Viitattu 25.11.2022. Saatavissa https://www.valvira.fi/valvira/omavalvonta

Valvira. 2022b. Omavalvonta sosiaalipalveluissa. Viitattu 25.11.2022. Saatavissa https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-valvonta/omavalvonta

.