Pitkäjänteistä paikallista työtä – Sallasta mallia Salpausselälle

LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Salpausselkä Unesco Global Geopark -Kestävän matkailun roadmap -hankkeessa (LAB 2022) tavoitteena on tarjota alueen matkailuyrittäjille työkaluja palvelujensa vetovoimaisuuden ja laadun lisäämiseen sekä näkyväksi tekemiseen myynnissä ja markkinoinnissa. Keskeinen teema tavoitteen toteutumisen kannalta on paikallisuuden huomioon ottaminen, olipa kyse yrityksistä, muista paikallisista toimijoista ja asukkaista.

Geopark on yhtenäinen maantieteellinen alue, joka sisältää kansainvälisesti merkittäviä geologisia kohteita. Geopark kertoo maiseman syntytarinaa ja nostaa esille alueen kohteita sekä paikallisia tuotteita ja palveluita. Alueen luonnon ja kulttuuriperinnön vaaliminen, paikallisidentiteetin vahvistaminen sekä kestävän kehityksen mukaisen elinkeinotoiminnan edistäminen ovat geopuistojen keskeisiä tavoitteita (Visit Lahti 2022).

Hankkeessa on tarkoitus yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa nostaa esille sitä, mitä Salpausselkä Unesco Global Geoparkissa tarkoittaa paikallisuus. Toki alueen maantieteelliset yhtenäiset piirteet (harjumaaston ominaisuudet) määrittävät paikallisuutta tässä, mutta koska toimijoita on useita, on syytä vielä kirkastaa sitä. Sitä hankkeessa työstetään muun muassa työpajoissa.

Tätä tehtävää varten käytiin tutustumassa Sallan kestävän matkailun strategiaan, sen syntyprosessiin ja tavoitteisiin. Strategia on luotu yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa (Visit Salla 2022a)

Alueen toimijat mukana jo pitkään 

Sallassa paikallisuutta on rakennettu pitkään, jopa vuosikymmenet. Kun Sallan alueen yritykset lähtivät tavoittelemaan STF- eli Sustainable Travel Finland -statusta (Business Finland 2022), he totesivat, että alueella on toteutettu kestävän matkailun periaatteita jo pitkään. Paikallinen toimintatapa näkyy myös paikallisten asukkaiden toimintatavassa (Aatsinki 2022; Aspholm 2022).

[Alt-teksti: Luminen maisema, mäen laella puinen näkötornirakennelma, johon voi kiivetä portaita pitkin.]
Kuva 1. Sallan kansallispuiston näkötorni. (Kuva: Kati Kiiski)

Salla on todella markkinointisloganinsa mukaan ”in the middle of nowhere” (Visit Salla 2022b), joten tämä on edellyttänyt kestävää elämäntapaa käytännössä niin kauan kuin alueella on asuttu. Sallasta on pitkä matka kuljettaa tai kierrättää tavaroita. Kestävä kulutus ja paikallisten tuotteiden käyttö on ollut normi jo pitkään (Aatsinki 2022; Aspholm 2022).

Sallan matkailun kehittäminen toteutuukin paikallisuuskärjellä. Alueen toimijoita, yrityksiä ja asukkaita kuullaan ja sitoutetaan matkailun kehittämiseen yhteistyössä ja luodaan tälle myös puitteet. Tästä kertoo esimerkiksi se, että kun Visit Finland toteutti kesällä 2022 asukaskyselyn matkailun vaikutuksista paikallisesti, sijoittui Sallan kunta kyselyssä kolmanneksi koko valtakunnassa vastaajien lukumäärän osalta (Aatsinki 2022; Aspholm 2022).

Geoparkien kehittämisessä ja toiminnassa paikallisuuden korostaminen on tärkeää. Yksi tärkeimmistä geoparkien tehtävistä on tuottaa tietoa alueen toimijoille, yrityksille ja asukkaille. Tämä vahvistaa paikallisylpeyttä ja halua toimia arvokkaan ympäristön säilyttämisen puolesta. Sallassa ei ole geoparkia, mutta alueen matkailu nojaa vahvasti kestävän matkailun periaatteisiin. Periaatteiden toteutuminen perustuu aitoon paikallisuuteen, siihen tukeutumiseen ja sen tukemiseen.

Kirjoittaja

Kati Kiiski toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana. Hän työskentelee Salpausselkä Unesco Global Geopark  ‒ Kestävän matkailun roadmap -hankkeessa (LAB 2022) asiantuntijana ja Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi -hankkeen projektipäällikkönä.

Lähteet 

Aatsinki, S. 2022. Projektipäällikkö. Sallan matkailu. Haastattelu 9.11.2022.

Aspholm, P. Matkailupäällikkö. Sallan matkailu. Haastattelu 9.11.2022.

Business Finland. 2022. Sustainable Travel Finland. Viitattu 25.11.2022. Saatavissa  https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland

LAB. 2022. Salpausselkä UNESCO Global Geopark – Kestävän matkailun roadmap. Hanke. Viitattu 25.11.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/salpausselka-unesco-global-geopark-kestavan-matkailun-roadmap

Visit Lahti. 2022. Mikä on Geopark?  Viitattu 17.11.2022. Saatavissa https://visitlahti.fi/etusivu/salpausselkageopark/mika-on-geopark/

Visit Salla. 2022a. Kestävän matkailun strategia. Viitattu 17.11.2022. Saatavissa https://www.visitsalla.fi/wp-content/uploads/2020/12/Sallan-kest%C3%A4v%C3%A4n-matkailun-strategia_7.9.2020-1.pdf

Visit Salla. 2022b. In the middle of nowhere. Viitattu 25.11.2022. Saatavissa https://www.visitsalla.fi/en/