Ikääntyneille suunnattujen tasapainovideoiden teko fysioterapeuttiopiskelijoiden ja KOHTI-hankkeen yhteistyönä

LAB-ammattikorkeakoulu on mukana osatoteuttajana sosiaali- ja terveysministeriön KATI-ohjelmaan kuuluvassa KOHTI-hankkeessa Päijät-Hämeessä 2021−2022 yhteistyössä Päijät-Soten kanssa. KATI-ohjelmassa (STM 2021) kehitetään teknologian hyödyntämistä iäkkäiden ihmisten kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. KOHTI-hankkeen (Phhyky 2021)  tavoitteena on erityisesti vahvistaa asiakkaiden osallisuutta ja kehittää kotiin vietäviä palveluja uuden teknologian avulla. LAB toimii hankkeessa muun muassa hyvinvointiteknologian esitestaajana sekä henkilöstön teknologiavalmentajana. (Innokylä 2021.)

Miksi KOHTI-hanke on tärkeä?

Väestö ikääntyy, ja kotona asumisen ensisijaisuutta korostetaan yhteiskunnassamme. Kotihoidon palveluita on lisättävä ja kehitettävä pitäen mielessä myös digitalisaation ja hyvinvointiteknologian kehittymisen luomat mahdollisuudet. Ikääntyneiden hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja osallisuuden edistäminen ovat hyvin merkittävässä roolissa. Kotona asumista tukemaan tarvitaan muun muassa toimivaa ennaltaehkäisevää ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa ja arkikuntoutusta. (STM 2020, 11−12.)

[Alt-teksti: Nuori nainen istuu tuolilla syleillen ylävartaloaan ja riiputtaen päätään.]
Kuva 1. Tasapainoharjoitevideon loppujäähdyttely. (Kuva: Anna Ronkanen)

Kaatumisen ehkäisy on tärkeää niin yksilön elämänlaadun kuin yhteiskunnan resurssienkin kannalta. LABissa testattiin yhtenä pilotoitavana teknologiana Ainone Balance -tasapainomittaussovellusta. Osa tätä prosessia oli tasapainoharjoitevideon toteuttaminen kotihoidon asiakkaiden tasapainon harjoittamisen ja vahvistumisen tueksi. Video koostettiin yhteensä kahdeksasta lyhyemmästä harjoitevideosta, joiden suunnittelusta ja kuvaamisesta vastasi ryhmä fysioterapeuttiopiskelijoita LABin Lahden kampukselta osana eri ikäisten parissa tehtävää harjoittelua. Opiskelijoiden työskentelyä ohjasi fysioterapeuttiopiskelija LABin Lappeenrannan kampukselta osana viimeistä ammatillista harjoitteluaan / syventävää harjoitteluaan.

Fysioterapiaharjoittelu osana hanketyöskentelyä

Hanketyöskentely on suhteellisen uusi väylä fysioterapiaharjoittelun toteuttamiseen LABissa, mutta tulevaisuudessa hyvin käyttökelpoinen ja opiskelijoiden yksilöllistä oppimista tukeva vaihtoehto. Syventävän harjoittelun suorittaminen osana KOHTI-hanketta toi monia uusia oivalluksia ja oppimisen kokemuksia viimeistä harjoittelua suorittavalle fysioterapeuttiopiskelijalle.

Hankeharjoittelu edellyttää opiskelijalta kykyä työskennellä itsenäisesti ja organisoida omaa työskentelyään. Harjoittelussa on eduksi, mikäli kokee kiinnostusta tiedon hankkimista sekä asioiden kehittämistä ja uuden luomista kohtaan. Tärkeää kokemusta harjoittelu tarjosi myös vertaisohjaamiseen liittyen. Vertaisohjaamisen puitteissa päästiin jakamaan hyödyllisiä ajatuksia ja vinkkejä vuorovaikutteisesti.

Kokonaisuudessaan KOHTI-hanke tarjosi moniammatillisen työskentelyn mahdollisuuksia ja uusien näkökulmien avautumista osaksi omaa ammatillista osaamista. Opintojen ja hanketyön yhdistäminen kannattaa!

KOHTI-hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun. Hankkeeseen otetaan mielellään mukaan opiskelijoita esimerkiksi opinnäytetyön tai harjoittelun merkeissä.

Kirjoittajat

Anna Ronkanen opiskelee fysioterapeutiksi LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän suoritti viimeisen syventävän harjoittelun KOHTI-hankkeessa ja valmistui LABista fysioterapeutiksi 29.10.2021.

Päivi Kousa työskentelee päätoimisena tuntiopettajana LAB-ammattikorkeakoulussa ja on mukana KOHTI-hankkeessa.

Lähteet

Innokylä. 2021. KOHTI-hanke. [Viitattu 1.11.2021]. Saatavissa: https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kohti-hanke

Phhyky. 2021. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. KOHTI. Kotona asumista ja hoitotyötä tukeva teknologia. Hanke. [Viitattu 1.11.2021]. Saatavissa: https://www.phhyky.fi/assets/files/2021/03/KOHTI-hankkeen-perusesittely.pdf

STM. 2020. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023. [Viitattu 20.10.2021]. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162455/STM_2020_29_J.pdf?sequence=1&isAllowed=y

STM. 2021. Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) 2021−2023. Ohjelma ja hankeopas. [Viitattu 1.11.2021]. Saatavissa: https://stm.fi/documents/1271139/2013549/KATI-ohjelma+ja+hankeopas+1.10.2020.pdf/5ed61131-9eff-c365-94c1-ffb18d74d397/KATI-ohjelma+ja+hankeopas+1.10.2020.pdf?t=1601546051101