Kehittämispäivät monialaista yhteistyötä vahvistamassa

Yhteiset kehittämispäivät eri viranomaisten kesken voivat olla vastaus monialaisen yhteistyön haasteisiin suhteessa lasten luvattomiin poissaoloihin sijaishuollosta. Poissaolot vaarantavat lapsen hyvinvoinnin ja terveyden sekä kasvun ja kehityksen (Lehtonen & Telén 2013, 4).

Monialaisen yhteistyön haasteet

Monialaista yhteistyötä eri viranomaisten kesken tarvitaan lapsen löytämiseksi ja palauttamiseksi sijaishuoltoon. Luvattomiin poissaoloihin liittyvässä yhteistyössä yhteistyötahot ovat sijaishuoltopaikan henkilökunta, lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä, sosiaalipäivystys, poliisi ja hätäkeskus. (Lehtonen & Telén 2013, 11.) Poliisilla on virka-avun antajana keskeinen rooli, sillä heillä on tilanteessa tarvittavia toimivaltuuksia, joita ei muilla viranomaisilla ole (Saastamoinen 2016, 79).

Kuva 1. Luvattomasti poissaolevien palauttamiseksi tarvitaan monialaista yhteistyötä. (ambroo 2014)

Viranomaisten välisessä monialaisessa yhteistyössä jokainen toimija toimii oman roolinsa ja toimivaltansa puitteissa yhteisen päämäärän toteuttamiseksi. Tehokkaan toiminnan edellytys on jokaisen osapuolen tietoisuus toisten yhteistyökumppaneiden toiminnasta. (Saastamoinen 2016, 60.)

Monialaisesta yhteistyöstä tekee haasteellisen yhteisten ohjeistusten sekä kokonaiskäsityksen puuttuminen (Lehtonen & Telén 2013, 11). Yhteistyötahoilla ei ole tarvittavaa tietämystä ja ymmärrystä siitä, mitkä säädökset ja lait vaikuttavat muiden osapuolten toimintamahdollisuuksiin (Nieminen 2019, 60). Lisäksi konkreettisesta vaaran arvioinnista puuttuu selkeät kansalliset kriteerit (Isoniemi 2019, 114-115).

Kehittämispäivät integratiivisena toimintamallina

Integroiva työtapa on asiakkaan eduksi toimimista eri palveluita asiakkaan tarpeen mukaisesti yhteen sovittaen monialaisessa yhteistyössä (Raitakari ym. 2019, 32). Kehittämispäivät ovat ehdotus integroivan työtavan pohjalle kehitettäväksi integratiiviseksi toimintamalliksi vahvistamaan monialaista yhteistyötä.

Kehittämispäivien tarkoitus on luoda luottamusta ja kollektiivista kulttuuria eri toimijoiden välille sekä tutustuttaa henkilöstöä toisiinsa. (Nieminen 2019, 60.) Kehittämispäivien avulla voidaan luoda yhteiset toimintaohjeet, selkiyttää lapsen etua ja välittää tietoa sekä osaamista yhteistyötaholta toiselle. Kehittämispäivät on mahdollista toteuttaa verkon välityksellä, jolloin niiden järjestämiseen tarvittavat resurssit ovat osallistujien kehittämispäiviin käyttämä työaika sekä kehittämispäivien ohjelman suunnittelu- ja valmistelutyö. Kehittämispäiviä olisi hyvä järjestää vuosittain (Nieminen 2019, 60).

Kuva 2. Onnistuneen yhteistyön käsitekartta. (Riikka Nieminen)

Nieminen (2019, 61) loi monialaiseen yhteistyöhön liittyvän tutkimuksensa pohjalta Onnistuneen yhteistyön käsitekartan, jonka avulla kehittämispäivät voidaan rakentaa. Käsitekartta havainnollistaa, mitkä perustarpeet on täytyttävä, jotta monialainen yhteistyö mahdollistuu ja tuo näkyviin monialaisen yhteistyön reunaehdot.

Luvattomiin poissaoloihin liittyvän monialaisen yhteistyön vahvistamisella on suuri merkitys lasten edun, terveyden ja turvallisuuden kannalta. Sujuva yhteistyö nopeuttaa lapsen saamista takaisin sijaishuoltopaikkaan.

Kirjoittajat

Leena Järvinen on sosionomi (AMK) ja LAB-ammattikorkeakoulun sosionomi YAMK-opiskelija Lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisen koulutuksesta. Hän työstää parhaillaan luvattomien poissaolojen aihepiiriin liittyvää opinnäytetyötä.

Raija Hovi-Pulsa on LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan lehtori ja on kiinnostunut lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisestä. 

Lähteet

Isoniemi, S. 2019. Sijaishuoltopaikasta luvatta poistuminen ja sinne palaamatta jääminen poliisin lastensuojeluviranomaiselle antaman virka-avun näkökulmasta. Vaasan yliopisto. Johtamisen yksikkö. Väitöskirja.

Lehtonen, I. & Télen, J. 2013. Hatkassa – Selvitys nuorten luvattomista poissaoloista ja sijaishuoltopaikkojen käytännöistä. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto. [Viitattu 3.11.2021]. Saatavissa: https://www.lskl.fi/materiaali/lastensuojelun-keskusliitto/Hatkassa.pdf

Nieminen, R. 2019. Monialainen yhteistyö lapsen poistuessa luvatta sijaishuoltoyksiköstä. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Sosiaaliala. Opinnäytetyö. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto. [Viitattu 3.11.2021]. Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/260759/Nieminen_Riikka.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Raitakari, S., Räsänen, J-M., Kostiainen, T. & Juhila, K. 2019. Integroiva työtapa muotoutuvassa perhekeskuskontekstissa. Kriittisten tekijöiden tarkastelua. Tampere: Tampereen yliopisto.

Saastamoinen, K. 2016. Lapsen suojelu – Viranomaisten ja muiden toimijoiden välisenä yhteistyönä. Helsinki: Edita Publishing Oy.

Kuvat

Kuva 1. ambroo / 50 images. 2014. Pixabay. [Viitattu 3.11.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/kadonnut-helvetti-limbo-yö-tumma-474124/

Kuva 2. Nieminen, R. Onnistuneen yhteistyön käsitekartta. [Viitattu 3.11.2021]. Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/260759/Nieminen_Riikka.pdf?sequence=2&isAllowed=y