Ilmaisen verkkokaupan tekeminen yleishyödyllisen toiminnan kehittäjänä

DIGI-paja ‒ nuorten digityöelämävalmiuksien kehittäminen (LAB 2023) on ESR-rahoitteinen hanke, jossa Lahden diakonialaitos DILA ja LAB-ammattikorkeakoulu kehittävät alle 29-vuotiaiden nuorten digityöelämävalmiuksia. Yhtenä osana hanketta on kehittää ja pilotoida Dilakorttelin verkkokauppa nuorten kanssa.

Lahden diakonialaitos DILA tukee oman arvopohjansa mukaisesti ihmisiä, jotka ovat vaarassa jäädä yhteiskunnan ulkopuolelle. Tästä näkökulmasta on luontevaa pyrkiä rakentamaan ilmainen matalan kynnyksen verkkokauppa. Ilmainen verkkokauppa on poikkeuksellinen ratkaisu. Verkkokauppa on yleisesti yksi yritystoiminnan kauppatapa, jonka toiminnot on kehitetty tukemaan ensisijaisesti ostoprosessia ja kaupallisia ratkaisuja.

Hankkeen aikana on arvioitu, mitä haasteita ja ongelmia verkkokaupan ilmaisuus aiheuttaa. Ovatko verkkokaupan asiakkaat henkilöitä, joita DILA haluaa tavoittaa? On myös arvioitu erilaisia verkkokaupan väärinkäytön mahdollisuuksia sen ilmaisuudesta johtuen. Houkutteleeko ilmaisuus tuotteiden hankkimiseen ilman tarvetta ja edelleen niiden jälleenmyyntiin toisissa kanavissa? Riskeistä huolimatta verkkokauppa päätettiin toteuttaa. 

Digiyrittäjyys tutuksi

Hankkeen yhtenä tavoitteena on nuorten tutustuttaminen digiyrittäjyyteen. Verkkokaupan kehittäminen ja nuorten osallistaminen sen tekemiseen on jo hankkeen alkuvaiheessa tukenut tavoiteltuja asioita. Verkkokauppa on monipuolinen digiympäristö, jonka tekeminen kehittää hyvin ammatillista osaamista. Tuotannossa on tekninen tiimi sekä ulkoasu- ja kuvaustiimi. Jokaisella ryhmällä on omat vastuualueet ja aikataulut.

[Alt-teksti: nuori henkilö kuvattuna takaapäin työskentelemässä kannettavan tietokoneen äärellä.]
Kuva 1. Verkkokaupan suunnittelua DILAn digityöpajassa. (Kuva: Teemu Mäkelä)

Digiyrittäjyyden hahmottaminen osana hankkeen tavoitteita edellyttää ilmaisen verkkokaupan kehittämisen lisäksi tutustumista kaupallisen verkkokaupan sisältöihin. Erillisissä digityöpajoissa on arvioitu muun muassa verkkokauppojen asiakasprosessia oman suunnitteluprosessin tueksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö on määritellyt yhteiskuntavastuun jakautuvan taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristön vastuuseen (Lindroos 2016, 18). DILAn toiminnan pääpaino on sosiaalisessa näkökulmassa. Sosiaaliset indikaattorit sisältävät koulutuksen, työllisyyden, tasa-arvoiset mahdollisuudet ja paikallisen yhteisön toiminnan. Verkkokaupan kehittämisprosessissa on huomioitu edellä mainitut asiat osallistamalla DILAn toiminnassa olevat nuoret aktiivisesti mukaan.

Kuva 2. Valokuvaushuone. (Kuva: Teemu Mäkelä)

Vertailukohtana DILA-verkkokaupalle on ollut Oulun diakonissalaitoksen Dom Second Hand -verkkokauppa. Se on fyysisen liikkeen ja verkkokaupan yhdistelmä, josta on saatu hyviä kokemuksia: aito liiketoimintaympäristö laittaa kaikki kehittämään toimintaa (Tuokkola 2022).

Wang  (2015, 14‒15) arvioi, että kerralla digitaaliseksi muutettava liiketoimintamalli on asteittaista muutosta haasteellisempi. Ilmaisen verkkokaupan perustamisessa onkin huolehdittava, että sen kehittämiselle ja toiminnan uudelleen organisoimiselle löytyy riittävä tahtotila sosiaalisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kirjoittaja

Jyri Hänninen toimii markkinoinnin lehtorina ja edustaa LAB-ammattikorkeakoulua hankkeessa DIGI-paja ‒ nuorten digityöelämävalmiuksien kehittäminen (LAB 2023).

Lähteet

LAB. 2023. DIGI-paja – nuorten digityöelämävalmiuksien kehittäminen. Hanke. Viitattu 13.1.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/digi-paja-nuorten-digityoelamavalmiuksien-kehittaminen

Lindroos, N. 2016. Jos ei voi rahalla mitata, millä sitten? Yhteiskuntavastuun mittarit vertailussa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 36/2016. Viitattu 13.1.2022. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75627

Tuokkola, M. 2022. Toiminnanjohtaja. DOM Oulun Second Hand -hyväntekeväisyyskauppaan tutustuminen. 11.2.2022. Teams.

Wang, R. 2015. Disrupting Digital Business. New York: Harvard Business Review Press.