Ilta-Olkkarin toiminta lisää yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteisössä

Naapurit – yhteisöllisyyden ja osallisuuden mahdollistajat -hanke päättyy huhtikuussa 2020. Hankkeen kohderyhmänä ovat olleet kehitysvammaiset aikuiset, jotka asuvat itsenäisesti tai ovat aloittamassa itsenäisen asumisen. Hankkeessa on kehitetty vertaisohjaajien voimin pyörivää ilta- ja viikonlopputoimintaa Lahden Mukkulan kaupunginosassa sijaitsevalle Olkkarille.

Kuva 1. Olkkarin asiakas vahvuuksia jakamassa (Kuva: Anri Tolonen 2019)
Kuva 1. Olkkarin asiakas vahvuuksia jakamassa (Kuva: Anri Tolonen 2019)

Tavoitteena kehitysvammaisten yhdenvertainen asuminen

Mennyt vuosikymmen toi isoja muutoksi kehitysvammaisten asumispalveluihin. Kehitysvammaisten asumisohjelmassa (KEHAS) linjattiin vuosille 2010–2015 tavoitteeksi kehittää yksilöllistä asumista ja siihen liittyviä tukipalveluja sekä vähentää laitosasumista. Valtioneuvosto teki kehitysvammaisten asumista ja palveluja koskevan periaatepäätöksen vuonna 2012, minkä mukaan jokaisella kehitysvammaisella ihmisellä on oikeus asua samalla tavalla kuin muutkin kuntalaiset ja saada tarvitsemansa palvelut. Päämääräksi asetettiin, että vuoden 2020 jälkeen kukaan vammainen henkilö ei asu laitoksessa. Lähtökohdat vammaisten henkilöiden laitosasumisen lakkauttamiselle on määritelty lisäksi perustuslaissa sekä YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016.) Tällä hetkellä Suomessa on täysi-ikäisiä kehitysvammaisia arviolta noin 31 000 henkilöä, joista 30% asuu itsenäisesti (Kehitysvammaliitto 2020).

Uusi palvelumuoto tuettuun asumisen

Laitoksista hallitusti muuttamisen turvaamiseksi on tärkeää tiedostaa asukkaiden tarpeet. Itsenäisesti ja ohjatusti asuvien kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kokema yksinäisyys sekä tarve kokea yhteisöön kuuluvuutta on tullut näkyvämmäksi yhteiskunnan ja vammaispalvelun asumispalvelujen muuttuessa kohti yksilöllisempää asumista. Sosiaalisen osallisuuden lisäämiseksi ja syrjäytymisen torjumiseksi Naapurit-hankkeessa on käynnistetty ja pilotoitu Ilta-Olkkari-toimintaa palvelumuotona, joka tarjoaa yksin asuville henkilöille mahdollisuuden kuulua asuinyhteisöön tasa-arvoisina jäseninä sekä saada vertaistukea ja ystäviä. Kehittämistyön tuloksena luodun Ilta-Olkkarin kävijät laativat yhdessä yhteisötoiminnan sisällön ja tarvittaessa saavat siihen ohjausta ja tukea ohjaajilta. Yhteisötoiminnan pyörittämisestä vastaavat koulutetut vertaisohjaajat, joita innostetaan ja valmennetaan tunnistamaan omia voimavarojaan ja hyödyntämään osaamistaan asuinyhteisössä. (Huhtiainen 2020.)

Toimintaan osallistaminen

2000-luvun vammaispolitiikka pohjautuu vammaisten henkilöiden oikeuksiin ja sen tavoitteina on varmistaa vammaisten henkilöiden yhteiskunnallinen osallisuus sekä yhdenvertaisuus. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, Sosiaali- ja terveysministeriö 2015) Tukiliiton (2020) mukaan kehitysvammaisten osallisuus toteutuu, kun heillä on mahdollisuus tekemiseen ja toimimiseen muiden jäsenten joukossa.

Tolosen ja Vartiaisen (2020) opinnäytetyö ”Muutaki ku telkkuu” toteutettiin Naapurit-hankkeen toimeksiannosta. Opinnäytetyön tavoitteena oli tukea Ilta-Olkkarin vertaisohjaajien ohjausta sekä tarjota heille uusia välineitä ja keinoja, joilla he voivat helpottaa omaan työtään vertaisohjaajina sekä madaltaa osallistujien kynnystä tuoda omia mielipiteitään ja toiveitaan esille. Kehittäminen toteutui kolmen teemoitetun ohjauskerran aikana. Jännitys, vuorovaikutus ja rentoutuminen valikoituivat teemoiksi Olkkarin asiakkaiden toiveiden mukaan ja tukemaan yhteisöllistä toimintaa. Ohjauksien lisäksi Olkkarille tuotettiin ohjeistusta, joiden avulla voidaan toteuttaa teemallista työskentelyä. Tarkemmat sisällöt ohjauksista löydät täältä.

Kirjoittajat

Kati Ojala toimii lehtorina sosionomikoulutuksessa LAB-ammattikorkeakoulussa ja asiantuntijana Naapurit – yhteisöllisyyden ja osallisuuden mahdollistajat -hankkeessa.

Anri Tolonen on LAB-ammattikorkeakoulusta valmistuva sosionomi.

Atte Vartiainen on LAB-ammattikorkeakoulusta valmistuva sosionomi.

Lähteet

Huhtiainen, S. 2020. Raportti Olkkari-toiminnan kehittämisestä. Naapurit – yhteisöllisyyden ja osallisuuden mahdollistajat -hanke.

Kehitysvammaliitto 2020. Asuminen [viitattu: 20.03.2020]. Saatavissa: https://www.kehitysvammaliitto.fi/kehitysvammaisuus/asuminen/

Sosiaali- ja terveysministeriö 2010. Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle. Suomen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO 2010-2015. Helsinki [viitattu 20.3.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3024-7

Sosiaali- ja terveysministeriö 2015. Vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmän loppurapotti. Helsinki [viitattu: 20.3.2020]. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/70354/URN_ISBN_978-952-00-3582-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sosiaali- ja terveysministeriö 2016. Laitoksesta yksilölliseen asumiseen. Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpanon arviointi ja tehostettavat toimet vuosille 2016-2020. Seurantaryhmän loppuraportti. Helsinki [viitattu: 20.3.2010]. Saatavissa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74818/Rap_ja_muistioita_2016_17.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tolonen, A. & Vartiainen. A. 2020. ”Muutaki ku telkkuu” – Itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten ilta- ja viikonlopputoiminnan kehittäminen. Opinnäytetyö. Lahti: LAB ammattikorkeakoulu [viitattu: 14.3.2020). Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202003163513

Tukiliitto 2020. Osallisuus [viitattu: 20.03.2020]. Saatavissa: https://www.tukiliitto.fi/tavoitteet/osallisuus/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *