Inkluusion edistäminen välttämätöntä tulevaisuuden yhteiskunnassa

Inkluusio on periaate, jossa kaikilla ihmisillä on oikeus osallistua yhteiskunnan toimintaan ja kuulua sen yhteisöihin tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Inkluusio tarkoittaa joukkoon kuulumista ja osallistumista ja se on vastakohta syrjinnälle ja ulossulkemiselle. (Lapsiasiavaltuutettu 2023.) Inkluusio terminä on tutumpi perusopetuksesta; inklusiivisessa koulussa yksilöllisistä ominaisuuksista riippumatta kaikki opiskelevat yhdessä. Jokaisella oppilaalla tulee olla opiskeluun riittävät tukitoimet lähikoulussa yleisopetuksen ryhmässä. (Takala 2016, 13, 16; Lindh & Sinkkonen 2009, 177.)

Kuva 1. Inklusiivisessa yhteiskunnassa kaikilla on mahdollisuus osallistua. (geralt 2020)

Yhteiskunta muuttuu inklusiivisempaan suuntaan, mikä edellyttää myös koulutuksen muuttumista. Inklusiivinen kasvatus vahvistaa oppilaiden osallisuutta ja mahdollistaa koulun, opetuksen ja oppimisen kehittymisen sekä oppilaiden erilaisiin, muuttuviin ja todellisiin tarpeisiin vastaamisen. (Arnaiz Sánches 2012, 35.) Tämä inklusiivisen kasvatuksen perusperiaate toimii myös toisella asteella, korkeakoulutuksissa ja oikeastaan kaikilla elämänalueilla. Inklusiivisen ajattelun taustalla on perimmäinen kysymys siitä, mitä me ajattelemme ihmisistä ja ihmisyydestä. Yhdenvertaisuuden toteutuminen yhteiskunnassa on ymmärrys siitä, että osa tarvitsee enemmän tukea kuin toiset. (Lapsiasiavaltuutettu 2023.)

Inkluusion edistäminen korkeakoulussa

Inkluusio on ihmisoikeus ja sen esteitä sekä haasteita tulee poistaa aktiivisesti. Jokainen voi vahvistaa inklusiivista toimintatapaa esimerkiksi toisia kunnioittavalla kohtelulla. (Lapsiasiavaltuutettu 2023.) Korkeakoulussa kontekstissa inklusiivisuus tarkoittaa muun muassa koulutukseen pääsemisen ja opiskelun saavutettavuutta. Jatkuvan oppimisen näkökulmasta inkluusio linkittyy vahvasti kestävään kasvuun sekä työvoiman uudistamiseen. (Karttunen & Parviainen 2021.)

Tämän päivän työelämässä monimuotoinen tiimi osana inklusiivista organisaatiokulttuuria nähdään voimavarana, jossa jokainen työntekijä tuntee kuuluvansa joukkoon. Inklusiivisessa organisaatiossa erilaisuutta ja erilaista asiantuntijuutta arvostetaan, jolla on suora yhteys työssä viihtymiseen, työn ja organisaation veto- ja pitovoimaan ja sitä kautta tuottavuuteen. (Sjöblom 2023.)

Globdives-hanke (LAB 2023) pyrkii vastaamaan työelämän kasvavaan inkluusio-osaamisen tarpeeseen. Hankkeessa keskitytään akateemisissa ympäristöissä monimuotoisuuteen liittyviin kysymyksiin ja teemoihin. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta inkluusiosta ja monimuotoisuuden tärkeydestä erityisesti korkeakouluissa ja yleisesti eurooppalaisessa yhteiskunnassa. Hankkeessa keskitytään inklusiivisten opetus- ja oppimisympäristöjen luomiseen, ja hankkeessa on tuotettu viiden opintopisteen verkko-opintojakso, jonka tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden ymmärrystä maailmankansalaisuudesta ja kestävän kehityksen tavoitteista. Lisäksi kehitetään korkeakouluopettajien monimuotoisuus- ja inkluusio-osaamista.

Kirjoittaja

Mari Rask toimii sosiaalialan lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun sekä asiantuntijana Globdives-hankkeessa (LAB 2023).

Lähteet

Arnaiz Sánchez, P. 2012. Escuelas eficaces e inclusivas: Cómo favorecer su desarrollo. Educatio Siglo XXI 30 (1), 25–44. Viitattu 24.5.2023. Saatavissa https://revistas.um.es/educatio/article/view/149121/132111.

geralt. 2020. Osallisuus, ryhmä, pyörätuoli. Pixabay. Viitattu 2.6.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/osallisuus-ryhm%C3%A4-py%C3%B6r%C3%A4tuoli-5249903/

Karttunen, J. & Parviainen, T. 2021. Keskustelua sosiaalisesta ja koulutuksellisesta inkluusiosta. Viitattu 2.6.2023. Saatavissa https://blogit.jamk.fi/aokkhankkeet/keskustelua-sosiaalisesta-ja-koulutuksellisesta-inkluusiosta

LAB. 2023. Globdives. Hanke. Viitattu 2.6.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/global-citizenship-diversity-management-skills-higher-education

Lapsiasiavaltuutettu. 2023. Inkluusio on ihmisoikeus, muistuttaa lapsiasiavaltuutettu. Viitattu 2.6.2023. Saatavissa https://lapsiasia.fi/-/tiedote-inkluusio

Lindh, R. & Sinkkonen, H-M. 2009. Koulusta selviytyminen: Opettajan ja oppilaan yhteinen haaste. Helsinki: Palmenia.

Sjöblom, M. 2023. Tasa-arvo, monimuotoisuus ja inkluusio työelämässä. Viitattu 2.6.2023. Saatavissa https://tieke.fi/tasa-arvo-monimuotoisuus-ja-inkluusio-tyoelamassa/