Kaksi vuotta verkkotutkintoa − oman näköisiä opintopolkuja

Uusi LAB-ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa vuoden 2020 alussa. Samaan aikaan alkoi LABin sosionomikoulutuksen verkkotutkinto. (LAB 2021; Markkanen & Tolonen 2020.) Ensimmäiset verkkotutkinnon sosionomikoulutuksen opiskelijat valmistuvat vuodenvaihteessa.  Opiskelijoiden omien tavoitteiden ja tarpeiden asettaminen keskiöön opintosuunnitelmassa ovat mahdollistaneet nopean opinnoissa etenemisen/sujuvan opintopolun (Korkeakoulujen yhteinen digivisio 2030).

[Alt-teksti: Kaksi nuorta tutkii karttaa.]
Kuva 1. Reitti, kartta ja päämäärä: opintojen onnistuminen edellyttää hyviä reitinvalintoja. (RODNAE Productions 2021)

”Opintojen alussa ennalta suunniteltu opiskelusuunnitelma toi turvaa ja loi raamit uuden ja ihmeellisen keskellä. Säännölliset verkkotyöpajat rytmittivät opintoja juuri sopivasti ja oman opintopolun muokkaaminen onnistui, kun lukujärjestykset olivat pääpirteissään tiedossa jo hyvissä ajoin. Opintosuunnitelman räätälöimiseen tarvittiin tiimivalmentajan tukea, mutta se vaati paljon myös opiskelijan omaa taustatyötä. Ennen kaikkea se vaati vahvaa itseohjautuvuutta ja tahtoa sekä omien tavoitteiden, päämäärien ja voimavarojen arviointia. Itselleni se vaati myös vahvaa kasvua opiskelijana, ’minä osaan, pystyn ja haluan’. ” – Sosionomikoulutuksen verkkotutkinto-opiskelijan kommentti

Aiempaa osaamista on tunnistettu ja tunnustettu opintojen alussa, joka on helpottanut opiskelijoiden henkilökohtaisten opintopolkujen suunnittelua. Monet opiskelijat ovat työllistyneet opintojen aikana sosiaalialan työtehtäviin. LAB-Duuni -malli on auttanut opiskelijoita työn opinnollistamisessa.

”Opintojen käynnistyessä sain kuitenkin pian huomata, että opintokokonaisuudet olivat monella tapaa kiinnostavia ja antoisia: se halu auttaa ja tukea toista ihmistä, joka minussa oli ammatillisestikin ajatellen herännyt, alkoi saada opintojen myötä raameja, jäsennystä, teoreettista ymmärrystä ja paljon konkreettisia keinoja ja välineitä. Sain myös ilokseni huomata, että ryhmäytyminen on mahdollista verkkovälitteisestikin ja varsinkin pienryhmästämme tuli varsin tiivis tiimi, josta oli paljon tukea erilaisten ihmetysten äärellä.” – Sosionomikoulutuksen verkkotutkinto-opiskelijan kommentti

Verkkotutkinnosta valmistuvien opiskelijoiden korkea motivaatio, voima ja suunta käynnistivät opiskelijoiden oman sisäisen oppimisprosessin. Motivaatio ei ole vaan aikomista tai haluamista, vaan tavoitteiden asettamista sekä tietoista päämäärään pyrkimistä. Sisäisesti motivoitunut opiskelija on valmis kohtaamaan haasteet ja on valmis tekemään töitä niiden voittamiseksi. Toisin sanoen taustalla olevien asioiden täytyy olla kunnossa, jotta jaksaa puurtaa omien tavoitteidensa eteen. (Miao, M. 2021, 115−117.)

Päivänsalon mukaan (2020, 326) oppimisprosessissa olennaista on yhdessä oppiminen ja vuorovaikutus. Opiskelutaitoa on suunnitella oppimista ja kyvykkyys toimia yhdessä muiden oppijoiden kanssa (Päivänsalo 2020, 330). Verkkotutkinnon opiskelijat huomasivat oppimisprosessin aikana, että itsenäinen oppiminen on merkittävää yhteisen oppimisen sujumisessa.

Tiimivalmentajan ja opiskelijan yhteistä tehtävää voisi kuvata suunnistuksen metaforalla. Opiskelija on kuin suunnistaja, jolla on kartta ja kompassi.  Tiimivalmentajan tehtävä on ollut opiskelijan reitinvalintojen taustatukena oleminen ja kannustaminen. Yhteinen reflektio reitinvalinnoista ja matkasta muodostavat oman näköisen opintopolun. (Nyman 2015, 25−34.)

Kirjoittajat

Minna Markkanen toimii sosiaalialan lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa ja sosionomikoulutuksen verkkotutkinnon tiimivalmentajana.

Tarja Tolonen toimii sosiaalialan lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa ja sosionomikoulutuksen verkkotutkinnon tiimivalmentajana.

Lähteet

Korkeakoulujen yhteinen digivisio 2030 − Suomesta joustavan opiskelun mallimaa. [Viitattu 26.11.2021]. Saatavissa: https://digivisio2030.fi/

LAB. 2021. Verkkokampus. [Viitattu 26.11.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/info/kampukset/verkkokampus

Markkanen, M. & Tolonen, T. 2020. Valmentava työote sosionomikoulutuksen verkkotutkinnossa. [Viitattu 26.11.2021]. Saatavissa: https://www.saimia.fi/suunta/valmentava-tyoote-sosionomikoulutuksen-verkkotutkinnossa/ 

Miao, M. 2021. Kasvun asenne oppimisessa. Hyödyllisten haasteiden käyttöopas. PS-kustannus. Keuruu: Otavan kirjapaino Oy.

Nyman, T. 2015. Pedagogisen ajattelun kehittämisen perusteita. Teoksessa Määttä, J., Sirkkilä, H., Hoffrén, J., Lämsä, T. & Nyman, T. Opettaja valmentajana Humakissa. Työelämälähtöistä, ryhmäperustaista pedagogiikkaa kehittämässä. Humanistinen ammattikorkeakoulu ja tekijät.

Päivänsalo, T.-M., 2020. Oppimiskoodi – kuinka oppiminen onnistuu?. PS-kustannus. Keuruu: Otavan kirjapaino Oy.

Kuvat

Kuva 1. RODNAE Productions. 2021. Kuva, maisema, luonto, loma. Pexels. [Viitattu 26.11.2021]. Saatavissa: https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/maisema-luonto-loma-rakkaus-8083819/