Terveydenhoitaja osana moniammatillista tiimiä

Moniammatillisuus on yksi terveydenhoitajatyön peruspilareista ja näkyy siinä monin eri tavoin. Terveydenhoitaja toimii usein koordinoijana eri ammattiryhmien välillä ja työskentelee työparina tai ryhmässä toisten ammattiryhmien edustajien kanssa.

Moniammatillisuus sosiaali- ja terveysalalla

Moniammatillisuuden tavoite on yhteisen tietämyksen rakentaminen ja sitä kautta paremman palvelun tarjoaminen asiakkaille. Se näkyy yhteistoiminnallisuutena ja jaettuna asiakkuutena. Moniammatilliset ryhmät voivat olla hyvinkin erilaisia, kuten esimerkiksi erilaisia verkostoja tai viranomaisten keskinäistä yhteistyötä. (Mönkkönen ym. 2019, 17–18.)

Terveydenhoitaja on osa moniammatillista työryhmää esimerkiksi neuvolassa, kouluterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa. Neuvolatoiminnassa moniammatillisuus tehostaa lapsen ja perheiden haasteiden tunnistamista ja tuen tarpeisiin vastaamista. Moniammatillisuus näyttäytyy vahvasti. terveydenhoitajan ja lääkärin työparityöskentelyssä mutta myös yhteistyössä perhetyöntekijöiden ja neuvolapsykologin kanssa.

Myös erikoissairaanhoito on yksi keskeisistä terveydenhoitajan yhteistyötahoista. Kouluterveydenhoitaja on osa oppilashuoltoryhmää yhdessä mm. rehtorin, erityisopettajan, koulupsykologin ja kuraattorin kanssa. Kouluterveydenhuollossa moniammatillisuus auttaa lapsen terveyteen tai koulunkäyntiin liittyvien haasteiden tunnistamisessa ja lapsen sekä hänen perheensä tukemisessa. Työterveyshuolto itsessään on luonteeltaan moniammatillista, tähän velvoittaa myös työterveyshuoltolaki. Moniammatillisuuden tarkoitus työterveyshuollossa on edistää ja ylläpitää työikäisten terveyttä ja toimintakykyä. (Työterveyslaitos 2024.) Työterveyshuollossa terveydenhoitajan tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat työterveyslääkäri ja -psykologi sekä työfysioterapeutti.

Kuva 1. Neuvolassa moniammatillisuus näyttäytyy vahvasti. (Kuva: Katja Vihavainen)

Moniammatillisuuden edellytykset

Sanonta ”Terveydenhoitajan työ voi olla itsenäistä, mutta ei yksinäistä” kuvaa terveydenhoitajan työtä hyvin. Työ edellyttää myönteistä asennetta tiimityöhön sekä kykyä asettaa yhteisiä tavoitteita. Vuorovaikutusosaaminen on terveydenhoitajalle tärkeää paitsi asiakastyössä, myös moniammatillisessa yhteistyössä. Toisen ammattilaisen osaamisen tunnistaminen ja arvostaminen luovat tälle hyvän pohjan. Moniammatillisessa yhteistyössä oma tietotaito voidaan hyödyntää vasta, kun se yhdistetään toisten ammattilaisten tietämyksen kanssa (Mönkkönen ym. 2019, 48). Terveydenhoitajan on myös osattava tunnistaa tilanteet, joissa moniammatillisuuden hyödyntäminen on tärkeää.

b3edfbMoniammatillisuuden tärkeys tulee tuoda esiin jo koulutuksen aikana. Korkeakouluilla on tärkeä rooli korostaa tutkimus- ja opetusstrategioissaan tieteidenvälisyyttä. Moniammatillisessa opetuksessa koulutetaan yhteistyötaitoisia ammattilaisia sekä tarjotaan opiskelijoille ymmärrys moniammatillisen työn merkityksestä. (Mönkkönen ym. 2019, 112.) LAB-ammattikorkeakoulussa moniammatillisuus tuodaan hyvin näkyväksi jo opintojen aikana. Kuluvana keväänä terveydenhoitajaopiskelijat ja sosionomiopiskelijat viettävät viikon Saksassa Erasmus-vaihdossa ja työstävät yhdessä moniammatillisissa ryhmissä ihmisoikeuksiin liittyviä teemoja.

Kirjoittajat

Katja Vihavainen opiskelee terveydenhoitajaksi LAB-ammattikorkeakoulussa. Vihavainen on lähdössä Saksaan Erasmus (BIP) -opiskelijavaihtoon, jossa viikon teemana ovat ihmisoikeudet. Matka on osa opintoihin kuuluvaa kehittämistehtävää.

Heidi Väisänen toimii hoitotyön lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Mönkkönen K., Kekoni T. & Pehkonen A. 2019. Moniammatillinen yhteistyö. Vaikuttava vuorovaikutus sosiaali- ja terveysalalla. Tallinna: Gaudeamus.

Työterveyslaitos. 2024. Yhteistyö työterveyshuollossa. Viitattu 20.3.2024. Saatavissa https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/tyofysioterapian-ja-tyoterveyspsykologian-hyvat-kaytannot/2-yhteistyo-tyoterveyshuollossa