Käyttäjäkokemukset avuksi harjoittelujen etäohjauksen kehittämiseen

Ammatillisessa harjoittelussa yhteistyö opiskelijan, opettajan ja ohjaajan välillä on merkityksellinen laadukkaan harjoittelun onnistumisessa. Etäohjauksen lisääntyessä tähän kolmikantayhteistyöhön tarvitaan uusia ratkaisuja.

Vuoden 2020 lopussa Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) ja LAB-ammattikorkeakoulun (LAB) sairaanhoitajakoulutuksissa sekä LABin fysioterapeuttikoulutuksessa tehtiin kysely opiskelijoiden ja opettajien kokemuksista Workseed LMS -sovelluksen käytöstä harjoitteluiden etäohjauksessa. Kysely liittyi HARKKA – Harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä -hankkeeseen, jossa kehitetään muun muassa uusia malleja harjoitteluohjaukseen digitaalisia työkaluja hyödyntäen. Hankkeen tavoitteena on kehittää terveysalan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen harjoittelukäytänteitä, harjoitteluympäristöjä ja harjoittelun ohjausta varmistamaan opiskelijoiden sujuva siirtyminen työelämään. Mukana on kuusi ammattikorkeakoulua ja kaksi yliopistoa (LAB 2021).

[Nuori nainen istuu avattu tietokone sylissään ja katsoo hymyillen tietokonetta. Taustalla kaksi nuorta keskustelee keskenään.]
Kuva 1.  Etäohjauksella voidaan saada joustavuutta harjoittelun ohjaukseen. (Kuva: Kajaanin ammattikorkeakoulun kuvapankki 2016)  

Workseedissä harjoittelua ohjaava opettaja ja työelämäohjaaja saavat luettavaksi ja kommentoitavaksi opiskelijan arviointikirjan, joka sisältää etukäteistehtävät ja opiskelijan kirjaamat oppimistavoitteet. Ohjaajat ja opettaja saavat myös opiskelijan tuntiseurannan sekä muut mahdolliset harjoitteluun liittyvän tehtävät samalla alustalla. Kyselyssä, johon osallistui 24 opiskelijaa ja 12 opettajaa, selvitettiin kokemusta ennakkotehtävien tärkeydestä ja arviointikirjan antamasta tuesta harjoittelussa. Kyselyn kautta saatiin kehittämisehdotuksia Workseedin käyttöön ja alustan kehittämiseen. (Knuuttila ym. 2021.)

Workseedin käyttö harjoittelujen ohjauksessa koettiin hyväksi. Oppimisen kehittymisen ohjaaminen koettiin selkeäksi, kun käytössä on yhteinen visuaalinen jana ja mahdollisuus kirjalliseen arviointiin. Vastaajat kokivat Workseedin ohjaavan opiskelijaa harjoitteluprosessin hallinnassa. Osaamisen edistymisen visuaalinen jana suuntasi tavoitteiden saavuttamisen liittyvää keinojen valintaa.

”Tykkään siitä, että kaikki harjoitteluani koskevat asiat ovat samassa paikassa ja helposti saatavilla. Myös harjoittelun aikana oli hyvä seurata Workseedin kautta mitä pitää olla tehtynä ja millaisia asioita tulee huomioida. ” (Opiskelija)

Kehittämisideoita

Työajan seurannan toimivuuteen saatiin kehittämisehdotuksia. Koettiin, että Workseed-pohjalla on liikaa asioita ja ohjaavan opettajan hyväksyttävinä olevien asioiden tulisi olla vain sellaisia, jotka ovat välttämätöntä hyväksyä. Nämä asiat ovat helposti muutettavissa seuraavien harjoittelupohjien sisällön luonnissa ja asetuksissa. Opiskelijat toivoivat myös jatkuvan palautteen antamisen mahdollisuutta Workseedin arviointikirjassa.

Opettajat kaipasivat järjestelmien välistä yhteistoimintaa. Toivottiin harjoittelujen hyväksymisien siirtymistä automaattisesti Workseedistä opintorekisteriin. Lisäksi toivottiin kehitystä nykyiseen toimintaan, jossa Workseedin lisäksi tarvitaan keskusteluihin toinen sovellus, jolla otetaan etäyhteys.

Workseed online -yhteydenotto estää arviointilomakkeen näkyvyyden ja käytön keskustelun aikana.” (Opettaja)

Etäohjaus vakiintuu harjoittelunohjaukseen, ja on tärkeää, että tekniset sovellukset ovat toimivia. Etäohjaus edellyttää opettajalta monipuolista pedagogista osaamista.

Kirjoittajat

Pirjo Knuuttila toimii fysioterapiakoulutuksessa lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa ja projektityöntekijänä Harkka-hankkeessa.

Sirpa Parviainen toimii sairaan- ja terveydenhoitajakoulutuksissa lehtorina Kajaanin ammattikorkeakoulussa ja projektityöntekijänä Harkka-hankkeessa.

Tiina Poranen toimii sairaan- ja terveydenhoitajakoulutuksissa koulutuksissa lehtorina Kajaanin ammattikorkeakoulussa ja projektityöntekijänä Harkka-hankkeessa.

Lähteet

Knuuttila, P., Parviainen, S., Poranen, T,. 2021. Harjoittelun ohjauksen digitaaliset ratkaisut. Kajaanin Ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 123. [Viitattu: 12.5.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7219-76-8

LAB. 2021. HARKKA − harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä. Hanke. [Viitattu: 12.5.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/harjoittelusta-tyoelamaan-muuttuvissa-terveysalan-toimintaymparistoissa

Workseed. [Viitattu: 26.4.2021].  Saatavissa: https://www.workseed.fi/web/fi/#features