Kehittäjäensihoitajan ensimmäinen kevät LABlanssissa

LABlanssi-hankkeessa luodaan uudenlaista ensihoidon oppimisympäristöä oppilaitoksen ja hyvinvointialueen tiiviillä yhteistyöllä. EU:n osarahoittamassa LABlanssi-hankkeessa ensihoidon opiskelijat tekevät työelämäharjoittelua ambulanssissa ensihoidon opettajan ja hyvinvointialueen ensihoitajan ohjauksessa. LABlanssi-ensihoitoyksikkö palvelee Etelä-Karjalan hyvinvointialueella operatiivisessa toiminnassa osana ensihoitopalvelua. (LAB 2023.)

LABlanssi vie ensihoidon kentälle ensihoidon opettajia (Seppänen 2023), mutta tärkeänä osana toimintaa on LABlanssissa työskentelevä ja opettajan kanssa työparina toimiva kehittäjäensihoitaja (Etelä-Karjalan hyvinvointialue 2023).

LABlanssin operatiivinen toiminta alkoi 3.4.2023, ja ensimmäinen toimintajakso päättyi opettajien kesän vapaajaksoon kesäkuussa 2023. Kevään aikana LABlanssissa oli harjoittelussa yhdeksän ensihoidon opiskelijaa. Tässä blogiartikkelissa kerrotaan kehittäjäensihoitajalle kertyneistä kokemuksista.

Kuva 1. Ohjaustilanne LABlanssissa. (Kuva: Pauliina Huovila)

Hyvät mahdollisuudet kehittämiseen

LABlanssi-hankkeessa kehittäjäensihoitajaa kiehtoi erityisesti vahva kehitysnäkökulma, mahdollisuus innovoida ja rakentaa aivan uudenlaista kokonaisuutta. Myös hankkeen systemaattinen ajattelutapa oli kimmokkeena hakea kehittäjäensihoitajan tehtävään.

Hanke saatettiin keväällä nopealla aikataululla käyntiin, ja kehittymistä tapahtui jo tässä lyhyessä ajassa. Kevään jaksolta saatiin runsaasti hyvää palautetta, herätettiin kiinnostusta sekä saatiin laajaa näkyvyyttä niin perinteisessä kuin sosiaalisessakin mediassa.

Kevään toimintakausi oli hyvin opiskelijalähtöistä, ja opiskelija pidetään jatkossakin tämän hankkeen keskiössä. Kehittäjäensihoitajan näkökulmasta oli ehkä jopa yllättävää, miten hienoja opiskelijan kehityskaaria tapahtui viikon kestävien harjoittelujaksojen aikana.

Hanketoimijoilla vahva tahtotila

Erityisesti kuluneelta keväältä on jäänyt mieleen mahtava tiimitoiminta kaikkien hanketoimijoiden kesken. Koko hankkeella on yhteinen tavoite ja tahtotila luoda LABlanssista mahdollisimman hyvä kokonaisuus. Lisäksi LAB-ammattikorkeakoulun ja EKHVA:n yhteistyö on syventynyt entisestään.

Oikeanlaisen tasapainon löytyminen LABlanssin viikko-ohjelman sekä korkean tehtävämäärän ja -sidonnaisuuden välillä on ollut aika ajoin haastavaa. Asiaa on kuitenkin saatu viedyksi hyvin eteenpäin kokemusten kautta kehittämällä ja esimerkiksi tauotuksesta sopimalla.

Kevään opiskelijapalautteiden pohjalta LABlanssin oppimisympäristö koetaan mielekkäänä. Opettajan läsnäolo luo turvallisuutta, kun jo ennalta tuttu henkilö on ohjaamassa. Viikko on hyvin intensiivinen ja tehokas, mikä näkyy opiskelijan kehityksessä.

Hankkeen edetessä myös kehittäjäensihoitajan pedagogiset ohjaamistaidot ovat kehittyneet. Kevään kokemusten ja palautteiden pohjalta tehdään tarvittavia muutoksia LABlanssin viikko-ohjelmaan ja jatketaan systemaattista kehitystyötä edelleen, tavoitteena yhtenäinen opiskelijaohjausmalli.

Ensihoitajan AMK-tutkinto antaa pätevyyden toimia hyvin erilaisissa työnkuvissa. Ensihoitaja voi työskennellä ambulansseissa tai sairaanhoitajana esimerkiksi perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa. Lisäksi tutkinto antaa edellytykset suunnittelu-, kehittämis- tai koulutustehtäviin. (Opintopolku 2023.) LABlanssin kehittäjäensihoitajan tehtävä tuo mielenkiintoisen ja uudenlaisen mahdollisuuden kehitystehtäviin ensihoidossa. 

Kirjoittajat

Anna-Liisa Jauhanen on Etelä-Karjalan hyvinvointialueen ensihoitaja (YAMK), joka toimii LABlanssi-hankkeessa kehittäjäensihoitajana. Hänen mielenkiintonsa kohteina ovat ensihoitotyön kehittäminen, systemaattisuus ensihoitotyössä sekä innovatiivinen ajattelutapa.

Kaisa Seppänen on LAB-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija ja LABlanssi-hankkeen projektipäällikkö. Hänen mielenkiintonsa kohteina ovat asiakaspanoksen ja tiedon hyödynnettävyyden kehittäminen sote-palveluissa sekä älykkäät palveluratkaisut.

Lähteet

Etelä-Karjalan hyvinvointialue. 2023. Ensihoidon oppimisympäristö LABlanssi tukee ensihoitajaopiskelijoiden osaamista työelämäjaksolla. Viitattu 17.8.2023. Saatavissa https://www.ekhva.fi/2023/04/ensihoidon-oppimisymparisto-lablanssi-tukee-ensihoitajaopiskelijoiden-osaamista-tyoelamajaksolla/

LAB. 2023. LABlanssi ‒ Etelä-Karjalan ensihoidon oppimisympäristö. Hanke. Viitattu 17.8.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/lablanssi-etela-karjalan-ensihoidon-oppimisymparisto

Opintopolku. 2023. Ensihoitaja (AMK). Opetushallitus. Viitattu 17.8.2023. Saatavissa https://opintopolku.fi/konfo/fi/koulutus/1.2.246.562.13.00000000000000000205

Seppänen, K. 2023. LABlanssi vie ensihoidon opetuksen työelämän tositoimiin. LAB Focus. Viitattu 17.8.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/lablanssi-vie-ensihoidon-opetuksen-tyoelaman-tositoimiin/